Course syllabus MDP - Daňové aspekty mezinárodních transakcí (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Daňové aspekty mezinárodních transakcí
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s komplexním pohledem na zdanění a daňovou politiku, a to s akcentem na prvky mezinárodního zdanění a na harmonizaci daní v Evropské unii. V průběhu kurzu si studenti osvojí praktické dovednosti nutné pro optimalizaci daní v kontextu daňového systému České republiky i z hlediska smluv o zamezení dvojího zdanění.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek a cvičení. Výuka v kombinované formě studia probíhá blokovou formou. Studenti obou forem studia zpracovávají případové studie.
 
Obsah předmětu:
1.
Dvojí zdanění. Prameny mezinárodního daňového práva (domácí legislativa, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, právo Evropské unie). (dotace 2/1)
 
a.Příčiny a mechanismus dvojího zdanění. Konflikty (rezidenství, zdroj).
b.Srovnání různých smluv o zamezení dvojímu zdanění

2.
Rezidenství. Zamezení dvojímu zdanění. (dotace 2/1)
 
a.
Změna rezidenství v průběhu roku. Obvyklý pobyt.
b.
Rezidenství v různých typech Smluv o zamezení dvojímu zdanění.
c.Místo vedení právnické osoby.
d.Kombinace metod zamezení dvojímu zdanění.
e.
Specifika úpravy v českém Zákoně o daních z příjmů

3.
Aktivní příjmy (dotace 2/1)
 
a.
příjmy ze zaměstnání, odměny členů statutárních orgánů
b.
příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy umělců, sportovců
c.
příjmy studentů a učitelů, příjmy z penzí a veřejných funkcí,
d.Antidiskriminační klauzule, dopady progresivního zdanění

4.
Zisky podniků - stálá provozovna (dotace 2/1)
 
a.pojem, význam, typy, srovnání definice OECD Modelové smlouvy a úpravy v českém zákoně
b.srovnání v různých typech Smluv o zamezení dvojímu zdanění
c.pobočka vs repre kancelář vs stálá provozovna
d.
daňově transparentní entita
e.základ daně stálé provozovny dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění a dle českého zákona o daních z příjmů
f.
judikatura NSS

5.Pasivní příjmy I (dotace 2/1)
 
a.
podíly na zisku - Zdanění dle smluv o zamezení dvojímu zdanění, Směrnic EU a zákona o daních z příjmů
b.
nemovitý majetek - Zdanění dle smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů
c.
movitý majetek - Zdanění dle smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů

6.
Pasivní příjmy II (dotace 2/1)
 
a.
licence, úroky - Zdanění dle smluv o zamezení dvojího zdanění, legislativy EU a dle domácí legislativy
b.Srovnání aplikace srážkové daně a zajištění daně
c.
skutečný vlastník

7.Opatření proti vyhýbání se daním I (dotace 2/1)
 
a.
Význam , typy dle Smluv o zamezení dvojímu zdanění, EU legislativy a domácí legislativy
b.Omezení v odpočitatelnosti úroků (obecné omezení odpočitatelnosti, nízká kapitalizace, omezení dle účelu použití finančního nástroje)
c.
Omezení zvýhodněné sazby dle Smluv o zamezení dvojího zdanění a dle domácí legislativy
d.
Zdanění při odchodu

8.
Opatření proti vyhýbání se daním II (dotace 2/1)
 
a.
Zásada materiální pravdy - pojem, význam, parametry, související judikatura
b.
Zneužití práva - pojem, význam, parametry, související judikatura

9.
Opatření proti vyhýbání se daním III (dotace 2/1)
 
a.
CFC pravidla - pojem, definice, parametry, srovnání EU a domácí legislativy
b.
Hybridní nesoulady - pojem, typy, srovnání EU a domácí legislativy
c.
Informační povinnost - Country by Country Reporting, Přílohy k účetní závěrce a přiznání k dani z příjmů, další oznamovací povinnosti

10.
Převodní ceny (dotace 2/1)
 
a.
pojem, účel, vývoj
b.
zásada tržního odstupu
c.
OECD Směrnice a vnitrostátní úprava
d.
úprava ve Smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

11.
Harmonizace daní I (dotace 2/1)
 
a.
stupně spolupráce, vývoj, trendy, typy harmonizace
b.
Harmonizace přímých daní - Direktivy EU
c.
Konsolidovaný základ daně, fúze

12.
Harmonizace daní II (dotace 2/1)
 
a.Harmonizace cla a spotřebních daní - TARIC
b.
Harmonizace DPH - základní princip, princip přenesené daňové povinnosti, určení místa plnění, zvláštní režim jednoho správního místa

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikovat základní principy mezinárodního zdanění v praxi
-Identifikovat klíčové faktory nutné pro daňovou optimalizaci společností v rámci skupiny
-Určit metodu zamezení dvojímu zdanění v dané situaci
-
Zvolit vhodné zdroje informací a shromáždit dostatek podkladových materiálů nutných pro daňové strukturování

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h2 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
28 h
50 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
0 h
20 h
     Zpracování prezentace
20 h
0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
28 h
28 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
0 %50 %
Prezentace
50 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
50 %
50 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
1. Prezentace na cvičení(prezenční studium), seminární práce (kombinované studium) - tvoří 50% výsledné známky,
2. Ústní zkouška (obě formy studia) - tvoří 50% výsledné známky.

Podmínkou úspěchu je dosažení 60% ze zkoušky a prezentace (denní studium) či seminární práce (kombinované studium).

V případě neúspěchu lze prezentaci opakovat pouze jednou.
Seminární práce bude v případě hodnocení nižšího než 60% vrácena studentovi kombinované formy k přepracování. Práci lze opakovaně předložit jen jednou.
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora pro kombinovanou formu studia
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. 3rd vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7552-400-3.
NERUDOVÁ, D. -- ŠIMÁČKOVÁ, K. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku - stručná verze. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 448 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů.: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2017. 360 s. ISBN 978-80-7478-034-9.
Jazyk výuky: Angličtina
LANG, M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. 2nd vyd. Wien: Linde, 2013. ISBN 978-3-7073-2196-8.
Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version). OECD, 2019. 2800 s. ISBN 978-92-64-30378-2.

Doporučená:
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice a nařízení EU, daňové zákony v účinném znění
Jazyk výuky: Angličtina
RUSSO, R. -- MERKS, P. -- FINNERTY, C. Fundamentals of International Tax Planning. Amsterdam: IBFD, 2007. 252 s. ISBN 978-90-8722-016-7.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2008/2009, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2013/2014, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NFMPE Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 17. 2. 2020.

Type of output: