Course syllabus PD - Přímé daně (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Přímé daně
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se zpracováním výpočtu daně z příjmů fyzických a právnických osob, a to včetně dopadů sociálního pojištění. Studenti budou rovněž schopni stanovit daň z nemovitých věcí.
 
Výukové metody: Výuka v denní formě studia se skládá z přednášek a cvičení. Výuka v kombinované formě studia je založena na konzultacích s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Přímé daně v České republice (dotace 0/0)
2.
Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost (dotace 0/0)
3.
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé (dotace 0/0)
4.
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní příjmy (dotace 0/0)
5.
Sociální pojištění fyzických osob (dotace 0/0)
6.
Daň z příjmů právnických osob: základ daně (dotace 0/0)
7.
Daň z příjmů právnických osob: odpočty (dotace 0/0)
8.Daň z příjmů právnických osob: výjimky, slevy (dotace 0/0)
9.Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dotace 0/0)
10.
Daň z nemovitých věcí: pozemky (dotace 0/0)
11.
Daň z nemovitých věcí: stavby (dotace 0/0)
12.
Daň z nabytí nemovitých věcí (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Určit, zda-li ten který příjem či majetek podléhá zdanění v České republice některou z přímých daní a pokud ano, jaké dani, jaký je základ daně a postup výpočtu daně
-
Vypočítat daň z příjmů právnických osob
-Zpracovat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob definovaného poplatníka

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
8 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
20 h
32 h
     Příprava na průběžné hodnocení
10 h
10 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
10 h
10 h
     Příprava na závěrečný test
20 h
20 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
30 %
30 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
30 %
Absolvování závěrečného testu
40 %40 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru je třeba vypracovat seminární práci na zadané téma, jejíž části budou předepsanou formou prezentovány podle harmonogramu cvičení. Textovou verzi seminární práce je třeba ve stanoveném formátu a ve stanoveném termínu vložit do odevzdávárny v AIS ŠAVŠ. Jiná forma je nepřípustná. Ze seminární práce a její prezentace je možno získat maximálně 30 bodů. V průběhu semestru je rovněž třeba absolvovat test z příkladů, ze kterého je možno získat maximálně 30 bodů. Podmínkou přihlášení se na zkoušku je získání minimálně 60 % bodů ze seminární práce a z testu z příkladů (tj. minimálně 36 bodů).
 
Podpora distančních forem studia:
Konzultace s vyučujícím (tutorem) budou probíhat prostřednictvím e-mailu nepřetržitě, po telefonu či faxem v předem určených časech a při osobních setkáních po předchozí dohodě.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. 14th vyd. 1 VOX, a.s., 2018. 403 s. Ekonomie. ISBN 978-80-87480-63-2.
Jazyk výuky: Angličtina
SIMADER, K. -- TITZ, E. Limits to tax planning. Wien: Linde, 2014. ISBN 978-3-7073-2408-2.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
DVOŘÁKOVÁ, V. -- PITTERLING, M. -- SKALICKÁ, H. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017. 2nd vyd. Wolters Kluwer, 2017. 331 s. Daně. ISBN 978-80-7552-538-3.
Jazyk výuky: Angličtina
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing, 2010. ISBN 978-92-64-09033-0.
System of Financial Law : System of Tax Law : Conference Proceedings / Michal Radvan (ed.). 1st vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. ISBN 978-80-210-7827-7.

Studijní plány:
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BFR Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BFRE Finanční řízení, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. dne 15. 11. 2019.

Type of output: