Course syllabus FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním dopadů podnikového finančního rozhodování do účetních výkazů. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel.
 
Výukové metody: V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady. Důraz je kladen na manažerskou interpretaci výsledků. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Analýza účetních výkazů a hodnocení finanční výkonnosti (dotace 3/4)
 
a.Poměrové ukazatele a DuPontův rozklad rentability
b.Investovaný kapitál (NOA)
c.Ekonomická a tržní přidaná hodnota (EVA a MVA)
d.Vztah mezi EVA, MVA a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

2.Finanční plánování účetních výkazů (dotace 2/4)
 
a.Metody finančního plánování
b.Plánování čistého pracovního kapitálu
c.Provozní páka a tvorba výsledku hospodaření
d.Plánování cash flow a přímá a nepřímá metoda jeho výpočtu
e.Modelování dopadů změn rozvahových a výsledkových položek na objem potřebných dodatečných zdrojů financování

3.Hodnocení efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní dopady investování do dlouhodobého majetku (dotace 2/4)
 
a.Plánování peněžních příjmů z investice a kapitálových výdajů
b.Dynamické metody investičního rozhodování
c.Promítání rizika do investičního rozhodování a analýza citlivosti

4.Stanovení hodnoty podniku (dotace 2/6)
 
a.Základní aspekty a přístupy při ocenění podniku
b.Generátory výnosové hodnoty podniku
c.Metoda ekonomické přidané hodnoty a metoda diskontovaného volného cash flow

5.Účetní dopady změn objemu investovaného kapitálu a vliv na hodnotu podniku z pohledu vlastníka (dotace 3/6)
 
a.Formy navyšování vlastního kapitálu a jejich účetní zobrazení
b.Stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím empirických dat
c.Formy navyšování cizího kapitálu a jejich účetní zobrazení
d.Výpočet nákladů cizího kapitálu a WACC
e.Finanční páka
f.Vztah mezi WACC a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Argumentuje dopady různých rozhodnutí na výši dodatečné potřeby financování s ohledem na WACC a vyřeší "cyklický problém"
-Definuje základní finanční cíl podnikání, argumentuje možnosti jeho měření na základě výkazů podnikového účetnictví a vysvětlí, jaká dílčí rozhodnutí v oblasti podnikových financí pozitivně přispívají k naplňování tohoto cíle.
-Posoudí výhodnost různých forem investic do dlouhodobého majetku podniku
-Vypočítá a interpretuje hodnotu podniku výnosovými metodami diskontovaného volného cash flow a ekonomické přidané hodnoty
-Zhodnotí finanční výkonnost podniku a interpretuje strukturu interně a externě generovaných peněžních toků

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách12 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h30 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h14 h
     Příprava na závěrečný test14 h28 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)60 %60 %
Absolvování závěrečného testu30 %30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky10 %10 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru:
Absolvování dvou průběžných testů řešených s využitím MS Excel. Zásadní je rovněž interpretace výsledků a tedy znalost teoretických východisek. Zadání i řešení modelových příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. Každý test je hodnocen maximálně 30 body. Z obou průběžných testů je tedy možno získat maximálně 60 bodů (2 testy x 30 bodů). Aby bylo hodnocení zápočtových testů započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 30 bodů celkem).

Závěrečná zkouška:
Písemný test obsahující teoretické otázky (případně obsahující číselné informace, které je nutno z teoretického hlediska interpretovat). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek je uveden na konci jednotlivých kapitol studijních podkladů (vystaveny začátkem semestru v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů.

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
DAMODARAN, A. Damodaran Online.  [online]. 2018. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
Jazyk výuky: Čeština
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3rd vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
Jazyk výuky: Angličtina
EHRHARDT, M C. -- BRIGHAM, E F. Financial Management.: Theory and Practice. 15th edition. Boston: Cengage Learning, 2015. 1180 s. ISBN 978-1-305-63229-5.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3rd vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Studijní plány:
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
N-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
N-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
N-EMEN Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
N-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
N-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
N-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
N-EMEN Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
N-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
N-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
N-EMEN Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
N-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: Bc. Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. dne 25. 8. 2019.

Type of output: