Course syllabus KPMM - Kultura, podnik a management (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Kultura, podnik a management
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět je koncipován jako série přednášek a seminářů, v jejichž průběhu si mají studenti ozřejmit různé aspekty vzájemných vazeb mezi pojmy kultury, organizace a řízení. V prvním plánu půjde zejména o vymezení podniku jako specifického kulturního systému, včetně zdůvodnění praktického významu a přínosu takového přístupu. Po zvládnutí obecných otázek a manažerských souvislostí organizační kultury se dalším cílem předmětu stane přenesení celé problematiky do mezinárodního kontextu. Třetím cílem studia předmětu potom bude stimulace rozvoje interkulturální citlivosti a kompetence studentů.
 
Výukové metody:
Přednášky, případové studie, prezentace, skupinové diskuse, sebehodnotící dotazníky a škály.
 
Obsah předmětu:
1.
Pojem kultura (dotace 0/2)
 
a.
pojem kultura
b.
úrovně kultury
c.
kultura, osobnost a identita

2.
Podniková kultura (dotace 0/2)
 
a.
definice podnikové kultury
b.
úrovně podnikové kultury
c.
prostředky podnikové kultury

3.
Podniková kultura a management (dotace 0/2)
 
a.
podniková kultura a řídící procesy
b.
změna podnikové kultury
c.
podniková kultura a identita

4.
Typologie podnikové kultury (dotace 0/2)
 
a.
typologie Deala a Kennedyho
b.
Denisonova koncepce podnikové kultury
c.
Silná podniková kultura

5.
Podniková kultura a genderové vztahy (dotace 0/2)
 
a.
genderovaná organizace
b.
genderově integrovaná organizace
c.
benchmarking genderových vztahů

6.Kultura mezinárodní firmy (dotace 0/2)
 
a.národní a podniková kultura
b.
kultura mezinárodních společností
c.
osobnost mezinárodního manažera

7.
Dimenze kulturních rozdílů I (dotace 0/2)
 
a.
dimenze kulturních rozdílů
b.
Hofstedova koncepce kulturních rozdílů
c.
Schwartzův model kulturních rozdílů

8.
Dimenze kulturních rozdílů II (dotace 0/2)
 
a.
dimenze kulturních rozdílů dle Trompenaarse
b.
individualismus-kolektivismus jako klíčová dimenze rozdílů
c.
group-grid teorie M. Douglasové

9.
Život a práce v zahraničí I (dotace 0/2)
 
a.kulturní šok
b.expatriace a expatrianti
c.
řízení expatriačního procesu

10.
Život a práce v zahraničí II (dotace 0/2)
 
a.
návratový šok
b.
repatriace
c.
interkulturní trénink

11.
Interkulturní komunikace (dotace 0/2)
 
a.
kulturní rozdíly a neverbální komunikace
b.
komunikace v cizím jazyce
c.
interkulturní vyjednávání

12.Mezinárodní týmy (dotace 0/2)
 
a.
pracovní skupiny a týmy
b.utváření a vedení mezinárodního týmu
c.
virtuální mezinárodní týmy

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Dokáže kriticky analyzovat kulturu konkrétní organizace včetně návrhů na její změnu
-
Dokáže vysvětlit podstatu dimenzí kulturních rozdílů včetně jejich vlivu na organizační život
-
Pochopí teoretický i praktický význam pojmu kultura
-
Pochopí základní pravidla a zásady řízení kultury domácích i mezinárodních organizací
-
Porozumí základním principům interkulturní komunikace a rozvoje interkulturní kompetence

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
15 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
15 h
14 h
     Zpracování prezentace
15 h
14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku15 h
40 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
20 %
Vypracování semestrální práce
30 %
40 %
Prezentace
20 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
40 %
Celkem100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základ+ následujícíh kriterií:
- Aktivní účast na přednáškách a seminářích
- individuální prezentace na vybrané téma
- vypracování a obhajoba případové studie na téma "Efektivní komunikace s příslušníky vybrané kultury".
- závěrečný test
 
Podpora distančních forem studia:
skripta Pavlica, K. - Isaacs, C.:Kultura, podnik a maangement pro kombinovanou formu studia. ŠAVŠ, Mladá Boleslav 2013
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
BROWAEYS, M. Understanding Cross-Cultural Management. London: Pearson Education Limited, 2015. 504 s.

Doporučená:
Jazyk výuky: Angličtina
SCHNEIDER, S C. -- BARSOUX, J L. Managing across Cultures. 2nd vyd. Edinburgh: Prentice Hall Press, 2003. 330 s. ISBN 978-0-273-64663-1.
STRINGER, D M. -- CASSIDAY, P A. 52 activities for improving cross-cultural communication. Boston: Intercultural Press, 2009. ISBN 978-1-931930-83-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. dne 19. 8. 2018.

Type of output: