Course syllabus KPMM - Kultura, podnik a management (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Kultura, podnik a management
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět je koncipován jako série přednášek a seminářů, v jejichž průběhu si mají studenti ozřejmit různé aspekty vzájemných vazeb mezi pojmy kultury, organizace a řízení. V prvním plánu půjde zejména o vymezení podniku jako specifického kulturního systému, včetně zdůvodnění praktického významu a přínosu takového přístupu. Po zvládnutí obecných otázek a manažerských souvislostí organizační kultury se dalším cílem předmětu stane přenesení celé problematiky do mezinárodního kontextu. Třetím cílem studia předmětu potom bude stimulace rozvoje interkulturální citlivosti a kompetence studentů.
 
Výukové metody: Přednášky, případové studie, prezentace, skupinové diskuse, sebehodnotící dotazníky a škály.
 
Obsah předmětu:
1.Pojem kultura (dotace 0/2)
 
a.pojem kultura
b.úrovně kultury
c.kultura, osobnost a identita

2.Podniková kultura (dotace 0/2)
 
a.definice podnikové kultury
b.úrovně podnikové kultury
c.prostředky podnikové kultury

3.Podniková kultura a management (dotace 0/2)
 
a.podniková kultura a řídící procesy
b.změna podnikové kultury
c.podniková kultura a identita

4.Typologie podnikové kultury (dotace 0/2)
 
a.typologie Deala a Kennedyho
b.Denisonova koncepce podnikové kultury
c.Silná podniková kultura

5.Podniková kultura a genderové vztahy (dotace 0/2)
 
a.genderovaná organizace
b.genderově integrovaná organizace
c.benchmarking genderových vztahů

6.Kultura mezinárodní firmy (dotace 0/2)
 
a.národní a podniková kultura
b.kultura mezinárodních společností
c.osobnost mezinárodního manažera

7.Dimenze kulturních rozdílů I (dotace 0/2)
 
a.dimenze kulturních rozdílů
b.Hofstedova koncepce kulturních rozdílů
c.Schwartzův model kulturních rozdílů

8.Dimenze kulturních rozdílů II (dotace 0/2)
 
a.dimenze kulturních rozdílů dle Trompenaarse
b.individualismus-kolektivismus jako klíčová dimenze rozdílů
c.group-grid teorie M. Douglasové

9.Život a práce v zahraničí I (dotace 0/2)
 
a.kulturní šok
b.expatriace a expatrianti
c.řízení expatriačního procesu

10.Život a práce v zahraničí II (dotace 0/2)
 
a.návratový šok
b.repatriace
c.interkulturní trénink

11.Interkulturní komunikace (dotace 0/2)
 
a.kulturní rozdíly a neverbální komunikace
b.komunikace v cizím jazyce
c.interkulturní vyjednávání

12.Mezinárodní týmy (dotace 0/2)
 
a.pracovní skupiny a týmy
b.utváření a vedení mezinárodního týmu
c.virtuální mezinárodní týmy

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje pojem kultura a umí popsat její vliv na myšlení a jednání lidí
-Dokáže kriticky analyzovat kulturu konkrétní organizace a navrhnout její změnu
-Dokáže vysvětlit podstatu dimenzí kulturních rozdílů včetně jejich vlivu na organizační život
-Porozumí základním principům interkulturní komunikace a rozvoje interkulturní kompetence
-Zná základní pravidla a zásady řízení kultury domácích i mezinárodních organizací

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku15 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce15 h14 h
     Zpracování prezentace15 h14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku15 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %20 %
Vypracování semestrální práce30 %40 %
Prezentace20 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky30 %40 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Studenti budou hodnoceni na základ+ následujícíh kriterií:
- Aktivní účast na přednáškách a seminářích
- individuální prezentace na vybrané téma
- vypracování a obhajoba případové studie na téma "Efektivní komunikace s příslušníky vybrané kultury".
- závěrečný test
 
Podpora distančních forem studia:
skripta Pavlica, K. - Isaacs, C.:Kultura, podnik a maangement pro kombinovanou formu studia. ŠAVŠ, Mladá Boleslav 2013
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
BROWAEYS, M. Understanding Cross-Cultural Management. London: Pearson Education Limited, 2015. 504 s.

Doporučená:
Jazyk výuky: Angličtina
SCHNEIDER, S C. -- BARSOUX, J L. Managing across Cultures. 2nd vyd. Edinburgh: Prentice Hall Press, 2003. 330 s. ISBN 978-0-273-64663-1.
STRINGER, D M. -- CASSIDAY, P A. 52 activities for improving cross-cultural communication. Boston: Intercultural Press, 2009. ISBN 978-1-931930-83-3.

Studijní plány:
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2014/2015
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMM Mezinárodní marketing kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. dne 19. 8. 2018.

Type of output: