Course syllabus ZPR - Základy procesního řízení (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Základy procesního řízení
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra informatiky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je porozumět smyslu a roli podnikových procesů v řízení organizace a ve vývoji informačních systémů, jakož i obecně roli technologie ve vývoji organizace. Studenti se seznámí s principy, technikami a nástroji modelování podnikových procesů, osvojí si je a tím se připraví na účast v reálných projektech, vyžadujících správné porozumění podnikovým procesům, zejména v projektech vývoje informačních systémů.
 
Výukové metody:
Přednášky.
Případová studie.
Praktický projekt (semestrální práce).
 
Obsah předmětu:
1.
Podnikové procesy a procesní řízení organizace (historický a věcný kontext, principy, vztah k vývoji IT). (dotace 1/0)
2.
Tvorba systému podnikových procesů. (dotace 9/12)
 
a.
Modelování podnikových procesů v kontextu modelování business systémů (modelovací techniky a nástroje).
b.
Modely podnikových procesů: systémový (globální) versus algoritmický (detailní) model procesu.
c.Postup návrhu procesního systému organizace a jeho základních infrastruktur.
d.
Návrh systému business procesů, - strategické cíle, primární funkce, základní procesy a funkční struktura organizace.
e.Návrh systému business procesů, - klíčový proces, podpůrné procesy a jejich komunikace.
f.
Integrace strategických cílů a primární funkce organizace s jejím systémem procesů.
g.
Technika modelování business procesu, Základní vzor postupu procesu.
h.
Tvorba algoritmického modelu business procesu - základní logika postupu procesu.
i.Tvorba algoritmického modelu business procesu - komunikace s externími aktéry a procesy, stavy procesu.

3.
Podnikové procesy a informační systém organizace. (dotace 2/0)
 
a.
Role business procesů a jejich modelování ve vývoji informačního systému organizace, související technologické a organizační aspekty (Workflow, ERP).
b.Návrh komplexního procesního systému včetně jeho základních infrastruktur.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Bude rozumět podstatě procesního řízení organizace a roli informační technologie a systému v něm
-
Bude schopen metodicky správně detailně modelovat postup podnikového procesu
-
Bude schopen vytvořit základní procesní koncepci business oblasti a popsat ji procesní mapou

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
24 h
     Příprava na závěrečný test
12 h
Presentace a obhajoba seminární práce
12 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování semestrální práce
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení týmové semestrální práce.
Individuální písemný test.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
ŘEPA, V. Podnikové procesy.: Procesní řízení a modelování. 2nd vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
HAMMER, M. -- CHAMPY, J. Reengineering the corporation.: Forget what you know about how business should work - most of it is wrong!. New York: Harper Business, 1993. 223 s. ISBN 0-88730-640-3.

Studijní plány:
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019 (a starší)
Vyučující předmětu:
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 11. 5. 2020.

Type of output: