Course syllabus ZSP - Podnikání a ochrana vlastnictví (ŠAVŠ - ZS 2019/2020)

     Czech          English          

Název: Podnikání a ochrana vlastnictví
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Ochrana vlastnictví v podnikání navazuje na předmět Základy práva I.a II. Cílem kurzu je seznámit studenty s koncepcí, principy a fungováním soukromoprávních institutů v podnikatelském prostředí a v celkovém ekonomickém a politickém kontextu. Východiskem je zkoumání právního konceptu vlastnictví,jeho právní ochrany a významu pro fungování demokratické společnosti volného trhu. Zvláštní pozornost je věnována otázkám institucionální ochrany vlastnického práva včetně problematiky právního nástupnictví a ochrany kontinuity podnikatelské činnosti. Zkoumaná problematika je dále prezentována ve své specializované aplikované podobě v oblasti právních vztahů k vztahů k nemovitostem, práv duševního vlastnictví, věcných práv k věcem cizím a souvisejícím oblastem se zvláštním zřetelem k otázkám efektivní vynutitelnosti právní ochrany podnikatelského prostředí.
 
Výukové metody: Základní koncepce přednášek je stanovena klíčovými oblastmi, které jsou uvedeny v členění předmětu podle obsahu.
 
Obsah předmětu:
1.Veřejnoprávní a soukromoprávní ochrana vlastnictví ve vztahu k podnikání (dotace 2/0)
2.Věcná práva a jejich právní úprava (dotace 2/0)
3.Omezení nedotknutelnosti vlastnictví ; Vyvlastnění (dotace 2/0)
4.Soudní a mimosoudní ochrana vlastnictví (dotace 2/0)
5.Spoluvlastnictví, Obchodní jmění (dotace 2/0)
6.Rodinný podnik ; Majetkové společenství manželů (dotace 2/0)
7.Nemovitost jako předmět právních vztahů (dotace 2/0)
8.Bytové spoluvlastnictví (dotace 2/0)
9.Dědické právo (dotace 2/0)
10.Právní sukcese v obchodních vztazích (dotace 2/0)
11.Duševní vlastnictví; Průmyslová práva a jejich ochrana (dotace 2/0)
12.Mezinárodní prvek v soukromém právu, Soudobé trendy ve vývoji soukromého práva; Opakování (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje podstatu vlastnických sporů a je chopen navrhnout optimální formy jejich řešení
-Aplikuje principy právní úpravy do procesů uzavírání smluvních vztahů.
-Objasní specifika ochrany vlastnictví v oblasti obchodního práva
-Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní ochrany vlastnického práva

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h0 h
     Příprava na průběžné hodnocení12 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce12 h0 h
     Zpracování prezentace4 h0 h
     Příprava na závěrečný test24 h0 h
Celkem88 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích0 %10 %
Vypracování semestrální práce25 %0 %
Absolvování průběžného testu (testů)25 %0 %
Absolvování závěrečného testu50 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky0 %90 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
1/ Zápočet udělený na základě docházky a zpracování seminární práce podle témat dle vlastního výběru a témat vyplývajících z obsahové skladby přednášek nebo témat navazujících, rozšiřujících a odsouhlasených vyučujícím v rozsahu min. 5 -- 10 stran a její ústní prezentace (pokud bude zkoušejícím vyžadována) v rámci výuky, případně úspěšného vypracování a obhájení písemné Klauzurní práce schválené vyučujícím o rozsahu 3 -- 5 stran
2/ Písemná zkouška (bez splnění povinností podle bodu 1/ nemůže student vykonat)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ÚZ č. 791 k 6.4.2010. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Parlament, ministerstva.: Ombudsman. Antidiskriminační zákon. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-808-9.
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady - ÚZ č. 586. Ostrava: Sagit, 2006. 224 s. ISBN 80-7208-592-1.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/4.: Občanský soudní řád. Trestní zákoník. Trestní řád. Český Těšín: Poradce, 2012.
MUCHA, I. Proměny práva a společnosti. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 174 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-596-8.
SYRUČEK, V. -- SABOTINOV, V. Realitní právo. 1st vyd. C.H. Beck, 2018. 1042 s. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
Jazyk výuky: Angličtina
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.
KOLEKTIV. A Brief Introduction to Czech Commercial Law. 1st vyd. München: Verlag Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1.
FERRIS, K. -- MARSON , J. Business Law. Oxford : Oxford University Press, 2018. 744 s. ISBN 978-0-19-876628-5.
MACDONALD , E. -- ATKINS, R. Koffman & Macdonald's Law of Contract. Oxford: Oxford University Press, 2018. 640 s. ISBN 978-0-19-875284-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BOHÁČEK, M. -- JAKL, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2002. 324 s. ISBN 80-245-0463-4.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1st vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 409 s. ISBN 978-80-7400-034-8.
PAUKNEROVÁ, M. -- TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV.: Proměny soukromého práva. 1st vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1687-2.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní.: 5. aktualizované vydání. 5th vyd. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-726-3.
MUCHA, I. Sociologie pro právníky: sociologie a právo v mediálním věku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 265 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-288-2.
Jazyk výuky: Angličtina
VALDHANS, J. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 57 s. ISBN 978-961-6842-74-7.
LAW, J. -- MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 7th vyd. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955124-8.
FINCH , V. Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 616 s. ISBN 0-52-187810-1.
JONES, A. -- SUFRIN, B. EC Competition Law, Second Edition. Oxford: Oxford University Press 2004, 2004.
MIALON, H M. -- RUBIN, P H. Economics, Law, and Individual Rights. London New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-77281-5.

Studijní plány:
Specializace NMPP Mezinárodní podnikání a právo kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMPP Mezinárodní podnikání a právo prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMPP Mezinárodní podnikání a právo kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMPP Mezinárodní podnikání a právo prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMPPE Mezinárodní podnikání a právo prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 10. 5. 2019.

Type of output: