Course syllabus PRPIS - Plánování a řízení projektů informačních systémů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Plánování a řízení projektů informačních systémů
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. Bohuslav Růžička, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit s problematikou plánování a řízení projektů IS a její specifikou. Získat teoretické i praktické znalosti pro úspěšné realizace projektů. Seznámit se s rolí projektů IS v podniku jako nástroje pro řízení podnikových změn.
Zprostředkovat základní praktické aspekty řízení projektů z pohledu projektového manažera. V praktickém cvičení objasnit a naučit zvládat problematiku řízení projektů. Vymezit formy a metody vyhodnocování jednotlivých fází projektů a závěrečného vyhodnocení projektů ve všech aspektech a kritériích, včetně vyhodnocení úspěšnosti projektového manažera.
 
Výukové metody: Výklad a přednáška; Předvádění a pozorování, Řešení problémů; Frontální výuka; Individuální a individualizovaná výuka, Samostatná práce.
Formy
Dle prostředí (v učebně, v odborné učebně, samostudium mimo výuku); dle vztahu ke vzdělávaným (hromadná; individualizovaná).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky řízení projektů. (dotace 1/1)
2.
Životní cyklus projektu. (dotace 1/1)
3.
Organizace projektu. (dotace 1/1)
4.Rizika projektu. (dotace 1/1)
5.
Komunikace na projektech. (dotace 1/1)
6.
Iniciace projektu. (dotace 1/1)
7.Plánování projektu. (dotace 1/1)
8.
Řízení a kontrola projektu. (dotace 1/1)
9.Řízení změn. (dotace 1/1)
10.
Ukončení projektu. (dotace 1/1)
11.
Projektová kancelář, projektová metodika. (dotace 1/1)
12.
Krizový management na projektech, řízení virtuálních a mezinárodních týmů. (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Je seznámen s problematikou plánování a řízení projektů IS
-
Má teoretické i praktické znalosti pro úspěšné realizace projektů
-
Zná roli projektů IS v podniku jako nástroje pro řízení podnikových změn

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
6 h
     Příprava na průběžné hodnocení
4 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
6 h
     Příprava na závěrečný test
4 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
6 h
     Vyhledávání, hodnocení a zpracování informací (DP, BP)
4 h
     Příprava a provedení prezentace závěrečné práce (DP, BP)
4 h
     Průběžné zpracovávání závěrečné práce (DP, BP)
22 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
Vypracování semestrální práce
20 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
70 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
1 ”výborně” (90 - 100 %)
2 ”velmi dobře” (75 - 89 %)
3 ”dobře” (60 - 74 %)
4 ”nedostatečně” (0 - 59 %)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2009. 142 s. ISBN 978-80-247-3046-2.
DVOŘÁK, D. Řízení projektů. Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 244 s. ISBN 978-80-251-1885-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT : Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4.
ROSENAU, M. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.

Studijní plány:
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Program B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Ing. Bohuslav Růžička, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 11. 5. 2020.

Type of output: