Course syllabus ALG - Algoritmizace (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Algoritmizace
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit posluchače se základními algoritmy a datovými strukturami a jejich využitím při vytváření efektivních algoritmů. Představit základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Seznámit se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom) a s často používanými algoritmy zaměřenými na organizaci dat (vyhledávání, řazení).

Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.
 
Výukové metody: Výklad a přednáška; Předvádění a pozorování, instruktáž; Řešení problémů; Frontální výuka; Individuální a individualizovaná výuka; Samostatná práce.
Formy
Dle prostředí (v učebně, v odborné učebně, samostudium mimo výuku); dle vztahu ke vzdělávaným (hromadná; individualizovaná).
 
Obsah předmětu:
1.
Metody návrhu algoritmu. (dotace 2/2)
2.
Základní algoritmické konstrukce (záměna hodnot dvou proměnných, suma, resp. součin n hodnot). (dotace 2/2)
3.
Algoritmické konstrukce (hledání a lokalizace konkrétního prvku v posloupnosti, hledání a lokalizace extrému prvků posloupnosti). (dotace 2/2)
4.
Algoritmické konstrukce (pro práci s maticemi). (dotace 2/2)
5.Datové struktury (kompaktní a spojové seznamy). (dotace 2/2)
6.
Datové struktury (zásobník). (dotace 2/2)
7.
Datové struktury (fronta, halda). (dotace 2/2)
8.Algoritmy pro vnitřní třídění (metody přímé). (dotace 2/2)
9.
Algoritmy pro vnitřní třídění (quicksort, heapsort). (dotace 2/2)
10.
Třídící algoritmy (Bucket sort). (dotace 2/2)
11.
Třídící algoritmy (Radix sort). (dotace 2/2)
12.
Závěrečné opakování, resp. zápočtový test (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje základní algoritmy
-
Aplikuje základní i abstraktní datové struktury
-Zná algoritmy zaměřené na organizaci dat
-
Zná postupy pro návrh algoritmů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
0 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
0 h
     Konzultace s vedoucím závěrečné práce (DP, BP)4 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
2 h
0 h
     Příprava na průběžné hodnocení2 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
4 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
4 h
0 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
10 h0 h
     Vyhledávání, hodnocení a zpracování informací (DP, BP)
4 h
0 h
     Příprava a provedení prezentace závěrečné práce (DP, BP)4 h
0 h
     Průběžné zpracovávání závěrečné práce (DP, BP)
30 h
0 h
Celkem
112 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce
20 %0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
40 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
1 ”výborně” (90 - 100 %)
2 ”velmi dobře” (75 - 89 %)
3 ”dobře” (60 - 74 %)
4 ”nedostatečně” (0 - 59 %)

 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 2008.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
MILKOVÁ, E. Algoritmy, základní konstrukce v příkladech a jejich vizualizace. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2010.
Jazyk výuky: Angličtina
MACMILLAN, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: New York: Cambridge University Press, 2007, 2007. ISBN 0-521-54765-2.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
LS 2018/2019, ZS 2018/2019 (a starší)
Vyučující předmětu:
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 23. 5. 2019.

Type of output: