Course syllabus MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Modelování produkčních a logistických systémů
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška nebo Operační výzkum II
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními modely a metodami analýzy a optimalizace produkčních a logistických systémů. Modely se týkají fází navrhování, řízení, měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. Pozornost je rovněž věnována modelům a analýze dodavatelských řetězců. V kurzu se studenti seznámí jak s analytickým přístupem k řešení úloh, tak s možnostmi využití počítačové simulace.
 
Výukové metody: Přednášky a na ně navazující cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy produkčních systémů. (dotace 2/2)
 
a.Základní model produkčního systému.
b.Typy produkčních systémů.
c.Fáze analýzy produkčních systémů.

2.Modely navrhování produkčních systémů. (dotace 6/6)
 
a.Navrhování produktu, rozmístění zařízení.
b.Modely rozvrhování podle produktu a podle procesu.
c.Skupinové rozvrhování.

3.Modely řízení produkčních systémů. (dotace 6/4)
 
a.Plánování produkce.
b.Rozvrhování produkce.
c.Řízení zásob a dodavatelských řetězců.

4.Modely měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. (dotace 4/4)
 
a.Měření kvality a výkonnosti.
b.Vícekriteriální hodnocení výkonnosti.
c.Řízení projektů.

5.Počítačová simulace logistických procesů. (dotace 6/8)
 
a.Úvod do počítačové simulace.
b.Základy práce v simulačním programu Plant Simulation.
c.Struktura a tvorba simulačního modelu.
d.Analýza dat.
e.Simulační experimentování.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje postupy matematického modelování na proces navrhování produkčních systémů
-Demonstruje využití počítačových experimentů se simulačním modelem pro optimalizaci procesů v produkčních a logistických systémech
-Pochopí a vysvětlí principy optimalizace procesů probíhajících v produkčních a logistických systémech
-Prokáže schopnost využít optimalizační modely a heuristické metody pro řízení produkčních systémů
-Provede analýzu dat získaných z reálného produkčního systému za účelem parametrizace simulačního modelu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h28 h
     Příprava na závěrečný test18 h28 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku16 h24 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %10 %
Vypracování semestrální práce20 %30 %
Absolvování závěrečného testu30 %30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky30 %30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivita na cvičeních/tutoriálech (15%), účast na konferenci Beyond Horizons (5%), semestrální práce (20%), závěrečný test (30%), závěrečná ústní zkouška (30%).
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FIALA, P. Modely produkčních systémů. 2nd vyd. V Praze: Oeconomica, 2013. 231 s. ISBN 978-80-245-1966-1.
Jazyk výuky: Angličtina
PINEDO, M. Scheduling: theory, algorithms, and systems. Springer, 2016. 670 s. ISBN 978-3-319-26578-0.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FIALA, P. Modelování a analýza produkčních systémů. Praha: Professional Publishing, 2002. 259 s. ISBN 80-86419-19-3.
DANĚK, J. -- PLEVNÝ, M. Výrobní a logistické systémy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. 212 s. ISBN 80-7043-416-3.
BOBÁK, R. -- TUČEK, D. Výrobní systémy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1.
Jazyk výuky: Angličtina
BRUCKER, P. Scheduling Algorithms. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. 371 s. ISBN 978-3-540-69515-8.
BANGSOW, S. Manufacturing simulation with Plant Simulation and SimTalk: usage and programming with examples and solutions. Berlin: Springer, 297 s. ISBN 978-3-662-51912-7.

Studijní plány:
N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: