Sylabus předmětu MPLS - Modelování produkčních a logistických systémů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Modelování produkčních a logistických systémů
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška nebo Operační výzkum II
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními modely a metodami analýzy a optimalizace produkčních a logistických systémů. Modely se týkají fází navrhování, řízení, měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. Pozornost je rovněž věnována modelům a analýze dodavatelských řetězců. V kurzu se studenti seznámí jak s analytickým přístupem k řešení úloh, tak s možnostmi využití počítačové simulace.
 
Výukové metody: Přednášky a na ně navazující cvičení v MS Teams.
 
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy produkčních systémů. (dotace 2/2)
 
a.
Základní model produkčního systému.
b.
Typy produkčních systémů.
c.
Fáze analýzy produkčních systémů.

2.
Modely navrhování produkčních systémů. (dotace 6/6)
 
a.
Navrhování produktu, rozmístění zařízení.
b.Modely rozvrhování podle produktu a podle procesu.
c.Skupinové rozvrhování.

3.
Modely řízení produkčních systémů. (dotace 6/4)
 
a.
Plánování produkce.
b.Rozvrhování produkce.
c.Řízení zásob a dodavatelských řetězců.

4.
Modely měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. (dotace 4/4)
 
a.
Měření kvality a výkonnosti.
b.
Vícekriteriální hodnocení výkonnosti.
c.
Řízení projektů.

5.Počítačová simulace logistických procesů. (dotace 6/8)
 
a.Úvod do počítačové simulace.
b.
Základy práce v simulačním programu Plant Simulation.
c.
Struktura a tvorba simulačního modelu.
d.
Analýza dat.
e.Simulační experimentování.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Aplikuje postupy matematického modelování na proces navrhování produkčních systémů
-
Demonstruje využití počítačových experimentů se simulačním modelem pro optimalizaci procesů v produkčních a logistických systémech
-
Pochopí a vysvětlí principy optimalizace procesů probíhajících v produkčních a logistických systémech
-Prokáže schopnost využít optimalizační modely a heuristické metody pro řízení produkčních systémů
-Provede analýzu dat získaných z reálného produkčního systému za účelem parametrizace simulačního modelu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku14 h16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
16 h
28 h
     Příprava na závěrečný test18 h
28 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
16 h24 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
10 %
16 %
Vypracování semestrální práce
30 %
24 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %30 %
Celkem
100 %
100 %
 
Způsob hodnocení:
Aktivita na cvičeních/tutoriálech (10%), semestrální práce (30%), závěrečný test (30%), závěrečná ústní zkouška (30%).
 
Podpora distančních forem studia:
Studijní opora, prezentace, videozáznam přednášek a cvičení v MS Teams.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FÁBRY, J. Modelování produkčních a logistických systémů pro prezenční a kombinovanou formu studia. 1. vyd. ŠAVŠ o.p.s., 2019. 126 s. ISBN 978-80-87042-85-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
FIALA, P. Modelování a analýza produkčních systémů. Praha: Professional Publishing, 2002. 259 s. ISBN 80-86419-19-3.
BOBÁK, R. -- TUČEK, D. Výrobní systémy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1.
DANĚK, J. -- PLEVNÝ, M. Výrobní a logistické systémy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. 212 s. ISBN 80-7043-416-3.
FIALA, P. Modely produkčních systémů. 2. vyd. V Praze: Oeconomica, 2013. 231 s. ISBN 978-80-245-1966-1.
Jazyk výuky: Angličtina
PINEDO, M. Scheduling: theory, algorithms, and systems. Springer, 2016. 670 s. ISBN 978-3-319-26578-0.
BRUCKER, P. Scheduling Algorithms. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. 371 s. ISBN 978-3-540-69515-8.
BANGSOW, S. Manufacturing simulation with Plant Simulation and SimTalk: usage and programming with examples and solutions. Berlin: Springer, 297 s. ISBN 978-3-662-51912-7.

Studijní plány:
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2014/2015, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NRMDRE Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. dne 26. 9. 2020.

Typ výstupu: