Course syllabus FI2 - Finance II (ŠAVŠ - ZS 2018/2019)

     Czech          English          

Název:
Finance II
Semestr:
ZS 2018/2019
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Absolventi tohoto kursu navazujícího na bakalářské kurzy financí a finančního řízení budou schopni porozumět aktuálním problémů světových financí ve vazbě na oceňování aktiv a hodnotové řízení podniku. Kurz pokrývá nejdůležitější témata z oblasti teorie financí i aktuální problémy fiskální a měnové politiky a investování na finančních trzích. Předmět rozšiřuje výklad z bakalářského studia o složitější metody a modely a doplňuje je příklady ze současné podnikatelské praxe. Kromě standardních teoretických konceptů hlavního proudu finanční teorie seznamuje studenty i s moderními přístupy a zasazuje problematiku do reálného fungování světových financí.
 
Výukové metody:
Předmět bude veden formou přednášky a strukturovaného semináře. Předpokládá
se aktivní zájem studentů magisterského studia o úžeji zaměřené teoretické a praktické problémy financí, zejména ve vazbě na finanční řízení podniku.
 
Obsah předmětu:
1.Finanční systém -- aktuální pohled na světové finanční trhy (dotace 2/2)
 
a.
Finanční trh a podnik.
b.Aktuální problémy měnové a fiskální politiky ve vazbě na finanční řízení podniku.

2.
Finanční teorie hlavního proudu (dotace 3/3)
 
a.
Modely výnosového oceňování aktiv a jejich varianty (DCF entity, equity, APV).
b.
Ocenění podniku z dat kapitálového trhu, arbitrážní teorie oceňování.
c.
Rekonciliace výsledků ocenění hromadných aktiv.

3.
Behaviorální finance (dotace 2/2)
 
a.
Behaviorální teorie finančních trhů a investování.
b.
Prospect Theory.
c.
Vztah behaviorální ekonomie a behaviorálních financí.

4.Podnikové finance (dotace 3/3)
 
a.
Teorie firmy, podnikohospodářská definice výrobních faktorů.
b.
Tvorba a měření hodnoty ve vazbě na teorii firmy.

5.Oceňování nehmotných aktiv (dotace 3/3)
 
a.Definice nehmotných aktiv -- právní, účetní, daňové pojetí.
b.
Metodologie pro ocenění nehmotných aktiv.
c.
Případové studie.

6.Časová rezerva (dotace 1/1)
 
a.
V rámci jedné přednášky se předpokládá návštěva odborníka z praxe.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje hlavní teoretické modely finančních trhů v reálných situacích
-
Rozumí významu a tvorbě hodnoty nehmotných aktiv
-
Zná význam a roli finančních trhů

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku16 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce16 h
     Zpracování prezentace
16 h
     Příprava na závěrečný test14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
14 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Absolvování průběžného testu (testů)
64 %
Absolvování závěrečného testu
22 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
14 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky zápočtu: Studenti kurzu zpracují vybrané téma ve formě textového výstupu, které budou v rámci kurzu prezentovat ostatním účastníkům. Každá část (tj. textová a ústní prezentace) je hodnocena maximálně 32 body. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 60 % bodů z každé součásti semestrálního individuálního úkolu. Dohromady je možno získat maximálně 64 bodů (2 části x 32 bodů). Podmínky zkoušky: Písemný test obsahující otevřené otázky, případně kombinované s výpočetním příkladem. Ústní dozkoušení v případě nejasností. Ze zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů (3 otázky x 12 bodů). Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí
student získat minimálně 60 % bodů (tedy např. zodpovědět jednu otázku zcela správně a jednu částečně). Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice: 90-100 bodů výborně, 75-89 bodů velmi dobře, 60-74 bodů dobře, 59 a méně nevyhověl. Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.
 
Podpora distančních forem studia:
Prezentace vyučujícího v AIS, dodatečné materiály a aktuální odkazy z přednášek.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOLLER, T. -- WESSELS, D. -- GOEDHART, M. Valuation.: Measuring and Managing the Value of Companies. 4th vyd. USA: McKinsey&Company, 2005. 739 s. ISBN 0-471-70218-8.

Doporučená:
Forbes, W. Behavioural finance. 1. vyd. UK: Wiley, 2009. 443 s. ISBN 978-0-470-02804-9.
Shefrin, H. Behavioural Corporate Finance. 1. vyd. USA: McGraw-Hill. 224 s. ISBN 0072848650.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 4. 6. 2018.

Type of output: