Course syllabus FMD - Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví (ŠAVŠ - ZS 2018/2019)

     Czech          English          

Název:
Dopady finančního modelování do podnikového účetnictví
Semestr:
ZS 2018/2019
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s modelováním dopadů podnikového finančního rozhodování do účetních výkazů. Důraz je kladen na variantnost vstupních proměnných, která je typickým rysem rozhodování finančních manažerů v současných podnicích. Předmět je vyučován s podporou funkcí a modulů aplikace MS Excel.
 
Výukové metody:
V prezenčním studiu se výuka skládá z teoretických přednášek a cvičení. V průběhu semestru jsou řešeny případové studie a příklady z praxe. V distanční formě studia je výuka uskutečňována v rámci společných soustředění a individuálních konzultací s vyučujícím.
 
Obsah předmětu:
1.Analýza účetních výkazů a hodnocení finanční výkonnosti (dotace 3/4)
 
a.
Poměrové ukazatele a DuPontův rozklad rentability
b.
Investovaný kapitál (NOA)
c.
Ekonomická a tržní přidaná hodnota (EVA a MVA)
d.
Vztah mezi EVA, MVA a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

2.
Finanční plánování účetních výkazů (dotace 2/4)
 
a.
Metody finančního plánování
b.
Plánování čistého pracovního kapitálu
c.
Provozní páka a tvorba výsledku hospodaření
d.
Plánování cash flow a přímá a nepřímá metoda jeho výpočtu
e.
Modelování dopadů změn rozvahových a výsledkových položek na objem potřebných dodatečných zdrojů financování

3.
Hodnocení efektivnosti investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní dopady investování do dlouhodobého majetku (dotace 2/4)
 
a.
Plánování peněžních příjmů z investice a kapitálových výdajů
b.
Dynamické metody investičního rozhodování
c.
Promítání rizika do investičního rozhodování a analýza citlivosti

4.
Stanovení hodnoty podniku (dotace 2/6)
 
a.Základní aspekty a přístupy při ocenění podniku
b.
Generátory výnosové hodnoty podniku
c.
Metoda ekonomické přidané hodnoty a metoda diskontovaného volného cash flow

5.
Účetní dopady změn objemu investovaného kapitálu a vliv na hodnotu podniku z pohledu vlastníka (dotace 3/6)
 
a.
Formy navyšování vlastního kapitálu a jejich účetní zobrazení
b.
Stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím empirických dat
c.Formy navyšování cizího kapitálu a jejich účetní zobrazení
d.
Výpočet nákladů cizího kapitálu a WACC
e.Finanční páka
f.
Vztah mezi WACC a hodnotou podniku z pohledu vlastníka

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Argumentuje dopady různých rozhodnutí na výši dodatečné potřeby financování s ohledem na WACC a vyřeší "cyklický problém"
-Definuje základní finanční cíl podnikání, argumentuje možnosti jeho měření na základě výkazů podnikového účetnictví a vysvětlí, jaká dílčí rozhodnutí v oblasti podnikových financí pozitivně přispívají k naplňování tohoto cíle.
-
Posoudí výhodnost různých forem investic do dlouhodobého majetku podniku
-
Vypočítá a interpretuje hodnotu podniku výnosovými metodami diskontovaného volného cash flow a ekonomické přidané hodnoty
-
Zhodnotí finanční výkonnost podniku a interpretuje strukturu interně a externě generovaných peněžních toků

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
12 h8 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku20 h30 h
     Příprava na průběžné hodnocení
14 h
14 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
28 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)
60 %
60 %
Absolvování závěrečného testu30 %
30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
10 %
10 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
V průběhu semestru:
Absolvování dvou průběžných testů z příkladů v MS Excel, které jsou náplní jednotlivých cvičení. Každý test je hodnocen maximálně 30 body. Zadání i řešení příkladů je průběžně vystavováno v dokumentovém serveru AIS. V případě početní chyby je v rámci celkového hodnocení částečně zohledňován i správně zvolený a použitý postup řešení. Z průběžných testů je možno získat maximálně 60 bodů (2 testy x 30 bodů). Aby bylo hodnocení zápočtových testů započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 30 bodů celkem).

Závěrečná zkouška:
Písemný test obsahující teoretické otázky (případně obsahující číselné informace, které je nutno z teoretického hlediska interpretovat). Ústní dozkoušení v případě nejasností. Seznam otázek je uveden na konci jednotlivých kapitol studijních podkladů (vystaveny začátkem semestru v dokumentovém serveru AIS). Ze zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů. Aby bylo hodnocení zkoušky započítáno do celkového hodnocení, musí student získat minimálně 50 % bodů (tj. 20 bodů).

Hodnocení zápočtových testů a hodnocení zkoušky se sčítají a vstupují do celkového hodnocení, na základě kterého je udělena výsledná známka dle následující stupnice:
90 - 100 bodů výborně
75 - 89 bodů velmi dobře
60 - 74 bodů dobře
59 a méně nevyhověl

Zkoušky se musí zúčastnit i studenti, kteří získají plný počet bodů ze zápočtových testů.

 
Podpora distančních forem studia:
Studijní materiály uložené v dokumentovém serveru AIS - Power Pointové prezentace pokrývající jednotlivá témata, zadání početních příkladů a jejich řešení v MS Excel.
 
Literatura:
Základní:
DAMODARAN, A. Damodaran Online.  [online]. 2018. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
EHRHARDT, M C. -- BRIGHAM, E F. Financial Management.: Theory and Practice. 15th edition. Boston: Cengage Learning, 2015. 1180 s. ISBN 978-1-305-63229-5.
Jazyk výuky: Čeština
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance.: 3. vydání +CD. 3rd vyd. Praha: C.H.BECK, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku.: Proces ocenění základní metody a postupy. 3rd vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. -- DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. 8th vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4831-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Praha
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Praha
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Praha
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFRE Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Kočí dne 29. 10. 2018.

Type of output: