Course syllabus PEU - Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraně (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraně
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (5 kreditů)
Cíl předmětu:
Poskytnout studentům orientaci v základních principech a dopadech harmonizující legislativy EU v oblasti ochrany práv zaměstnanců a sociálního zajištění příslušníků členských států EU. Seznámit je s obsahem a vnitrostátní aplikací hlavních pramenů pracovního a sociálního práva EU. Naučit je řešit typové situace (právní případy), s nimiž se jako fyzické či právnické osoby mohou v rámci zaměstnávání a pracovní migraci v rámci EU reálně setkat.
 
Výukové metody:
Interaktivní výuka s podporou ppt prezentací kombinující výklad a diskusi. Od studentů je vyžadována průběžná aktivita a spolupráce, zejména vlastní studium podkladů poskytnutých a doporučených vyučujícím (prostřednictvím informačního systému ŠAVS), jakož i aktivita při výuce, a to ve formě zapojení do diskuse nad řešením modelových případů apod. On line komunikace s vyučujícím při studiu podkladů a přípravě na závěrečnou zkoušku je vítána.
 
Obsah předmětu:
1.Právo EU – základ, pravomoci, poměr k vnitrostátnímu právu, prameny a jejich tvorba (dotace 3/0)
2.
Právo EU - principy aplikace v praxi, dopad do smluvních vztahů (dotace 3/0)
3.
Instituce a primární právo EU k zaměstnaneckým a sociálním právům (dotace 3/0)
4.
Sekundární právo EU - individuální pracovní právo 1 (dotace 3/0)
5.
Sekundární právo EU - individuální pracovní právo 2 (dotace 3/0)
6.
Sekundární právo EU - kolektivní pracovní právo (dotace 3/0)
7.
Sekundární právo EU - koordinace sociálního zabezpečení (dotace 3/0)
8.
Vztah pracovního a sociálního práva k jiným oblastem a politikám EU (dotace 3/0)
9.
Aktuální trendy a perspektivy pracovího a sociálního práva EU (dotace 3/0)
10.
Řešení modelových případů - migrace ekonomicky aktivních občanů EU a jejich rodinných příslušníků (dotace 3/0)
11.
Řešení modelových případů - migrace ekonomicky ne-aktivních občanů EU a příslušníků třetích zemí (dotace 3/0)
12.
Shrnutí, opakování před závěrečným testem (dotace 3/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje praktické situace zásahů do práv zaměstnanců, zaměstnavatelů, sociálně potřebných jedinců při pohybu mezi členskými státy EU, rozlišuje a klasifikuje jejich skutkové podstaty, vyvodí závěry směřující k jejich řešení v souladu s právem EU
-
Definuje a vysvětlí obsah a nástroje ochrany základních pracovních a sociálních práv jednotlivců chráněných právem EU, ilustruje jejich principy na případech řešených Soudním dvorem EU
-
Definuje a vysvětlí základní prameny, pojmy a instituty pracovního a sociálního práva EU, demonstruje a ilustruje jejich praktický význam

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách36 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
28 h
     Příprava na průběžné hodnocení
38 h
     Příprava na závěrečný test
38 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Absolvování průběžného testu (testů)30 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Krátký písemný test v průběhu semestru zaměřený na znalosti a dovednosti uvedené jako LO1 a LO2. Tento test má váhu 30 % v konečném hodnocení. Neúčast na průběžném testu je možné nahradit zpracováním a přednesením samostatné prezentace na vyučujícím zadané téma. Aktivní účast v diskusi na hodinách má význam pro dosažení všech stanovených LO její váha v konečném hodnocení je 10 %. Rozsáhlejší závěrečný písemný test zaměřený na znalosti a dovednosti z celého kurzu, včetně aplikace zásad a ustanovení práva EU při řešení modelových případů, tj. LO 1, LO2 i LO3. Tento test má váhu 60 % v konečném hodnocení. Účast na nejméně 75 % přímé výuky je podmínkou splnění studijních povinností a připuštění k závěrečnému testu.
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora vysvětlující zejména obsah turoriálů a přípravu na testy. Powerpoint prezentace a doporučená četba poskytnuté vyučujícím po každé části přímé výuky předmětu. Studijní materiály uložené vyučujícím v AIS před zahájením výuky předmětu. On-line konzultace s vyučujícím v průběhu studia předmětu.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOMENDOVÁ, J. Základy pracovního práva EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-286-3.
KOLDINSKÁ, K. -- PIKOROVÁ, G. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-439-1.
KOLDINSKÁ, K. -- TOMEŠ, I. -- KŘEPELKA, F. Sociální právo EU. 1st vyd. Wolters Kluwer, 2017. 309 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-701-1.
KOMISE, E. Předpisy EU v oblasti sociálního zabepečení. Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. ISBN 978-92-79-17680-7.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
VANDENBROUCKE, F. -- BARNARD, C. -- DE BAERE, G. A European social union after the crisis. Cambridge University Press, 2017. 522 s. ISBN 978-1-108-41578-1.
ŠMEJKAL, V. -- ŠAROCH, S. -- SVOBODA, P. European Union as a highly competitive social market economy: legal and economic analysis. rw&w Science & New Media, 2016. 172 s. ISBN 978-3-946915-03-4.

Studijní plány:
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMEN-BRLZE Řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace B-EMCZ-BRLZ Řízení lidských zdrojů, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Praha


Poslední změnu provedl doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. dne 7. 2. 2020.

Type of output: