Course syllabus KIM - Kreativní a inovační management (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Kreativní a inovační management
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studující s problematikou kreativního a inovačního managementu v dnešním turbulentním světě. Kreativní myšlení je základní kompetence manažera, zvláště v období průmyslu 4:0, kdy všechny činnosti, které lze algoritmizovat, převezmou roboti. V praxi nejvíce uspějí manažeři, kteří se naučí vidět více „dál a za roh“.
 
Výukové metody:
Seminář, interaktivní úkoly, skupinová diskuse, facilitovaná diskuse, kreativní cvičení, koučink, trénink konkrétních kreativních metod a technik.
 
Obsah předmětu:
1.Pojmy a definice (dotace 0/0)
 
a.
Kompetenční model, kreativita, inovace, inovační řády, inovační prostředí, inovační myšlení, životní cyklus inovace, tvořivost (postoje, vlastní schopnost mozku generovat nápady, metody a techniky)
b.
Měřitelná kritéria kreativity, atributy kreativity (Dacey a Lennonová; Kirst a Diekmeyer), základní charakteristiky kreativity, rysy osobnosti pro kreativitu (Dacey a Lennonová)
c.
Trénink konkrétní kreativní metody či techniky ve vztahu k probrané teorii.

2.
Tvořivost a kreativita (dotace 0/0)
 
a.Podstata kreativity, tvůrčí proces, tvůrčí produkt, tvůrčí osobnost, tvůrčí schopnosti.
b.
Deset rysů přispívajících k tvořivé osobnosti a další osobnostní rysy tvůrce.
c.
Trénink konkrétní kreativní metody či techniky ve vztahu k probrané teorii.

3.
Co tvoří tvořivost (dotace 0/0)
 
a.
Rozbor postojů, které jsou limitující pro tvořivost a inovace; rozbor vrozených a nabytých dispozic pro kreativní a inovační myšlení; metody a techniky, které pomáhají v inovačním cyklu.
b.
Trénink konkrétní kreativní metody či techniky ve vztahu k probrané teorii.

4.Aspekty související s tvůrčím myšlením (dotace 0/0)
 
a.
Mysl a její struktura, konvergentní a divergentní myšlení.
b.
Biologicko-psychosociální model kreativity. Biologické faktory, osobní faktory, kognitivní a sociální faktory.
c.
Diagnostika způsobu myšlení studentů.

5.Význam kreativity v podnikové praxi. (dotace 0/0)
 
a.
Manažerská tvořivost, výsledek tvořivé činnosti - inovace, tvůrčí a netvůrčí styl řízení, krizový management a kreativita.
b.
Makroekonomický a mikroekonomický pohled na inovace.
c.
Ekonomické aspekty inovací, měření ekonomické efektivnosti inovací, právní ochrana duševního vlastnictví v podniku.
d.
Případová studie.

6.
Řešení problémů a kreativita (dotace 0/0)
 
a.Postup řešení problémů,modely řešení v organizacích,postup tvůrčího řešení problémů, metody tvůrčího řešení problémů, účelové metody řešení problémů.
b.
Trénink vybraných metod či technik pro využití v praxi.

7.Innovation Management Platform (dotace 0/0)
 
a.
Nové informační a komunikační technologie, multi-uživatelská virtuální kolaborativní prostředí, virtuální týmy, nástroje pro správu a řízení projektů, příklady kolaborativních technologií.
b.
Práce v konkrétní kreativní platformě.
c.
Případová studie.

8.
Inovační cyklus (dotace 0/0)
 
a.
Vágní zjištění problému – někde je nějaký problém – metody a techniky; Sběr informací – metody a techniky; Analýza informací – metody a techniky; Definice problému, definice zadání – metody a techniky; Hledání nápadu – metody a techniky; Hledání řešení – metody a techniky; Implementace – metody a techniky;
b.
Případová studie.

9.
Trénink metod a technik, jejich porovnání, pozitiva a negativa (dotace 0/0)
 
a.
Brainstorming, brainwriting, brainscetching, superhrdinové; Laddering – regulace abstrakce a konkretizace zadání; Parafráze klíčových slov a změna hranic zadání; Asociace, volné a centrální asociace; Analogie, (přímá, fantaskní, symbolická, osobní); Synektika – trénink na dané téma; HIT – heuristicko ideizační technika; Krok za krokem; Progresivní odhalování; Trigger metoda; Nominal Group Technique; Galerie (využití vizualizace souvisících aspektů); Osbornova metoda; Provokace, Hrušky a jablka; Náhodné stimuly; Super groups; KJ metoda; Dimenzionální analýza; Analýza GAP; Analýza CATWOE; Kepner&Tregoe metoda, AIDA; 99 otázek, 5W+1H; Analýza protikladů; Analýza silových polí; Pokročilá SWOT analýza; Fishbone diagram, Ventilátor; Přeskupení hodnot
b.
Scamper; Laterální myšlení; Šest klobouků; Myšlenkové mapy, mentální mapy; Plánovací scénáře;

10.
Inovační prostředí v podniku (dotace 0/0)
 
a.
Proinovativní firemní kultura; Systém na podchycení talentů; Systém na podchycení nápadů; Trénink talentů; Realizace nápadů; Tekuté sítě; Nejbližší možné – kontinuum s ohledem na úroveň technologií; Kreativní třída.
b.
Případová studie.

11.
Organizace inovací v podniku (dotace 0/0)
 
a.
Stupně inovací: změna jednoho parametru stávajícího konceptu; změna mnoha parametrů stávajícího konceptu; změna konceptu; Projektové řízení inovací; Sestavení vhodných inovačních týmů a jejich trénink; Časový rámec inovací; Bostonská matice inovací – chyby při plánování inovací; Rozpočtování inovací; Motivace a odměňování inovátorů;
b.
Případová studie.

12.
Management inovačních rizik (dotace 0/0)
 
a.
Hlavní kategorie rizik, odhad vlivu rizik, rizika a investice do inovací, rizika a formulace inovační strategie, synergický efekt pro dosažení inovačních cílů podniku.
b.
Případová studie.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Dokáže určit významné prvky systému z pohledu budoucnosti a využít jejich vzájemné synergie
-Dokáže vytvořit inovační a kreativní prostředí v podniku.
-
Generuje nápady na inovace, zvláště prvního a druhého řádu.
-
Posuzuje zlepšovací návrhy z pohledu inovativnosti.
-
Vytváří a posuzuje plánovací scénáře.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
0 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)
0 h
8 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
10 h
24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
20 h
42 h
     Zpracování prezentace
20 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
10 h
10 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích20 %
20 %
Vypracování semestrální práce20 %50 %
Prezentace
30 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
30 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Systém hodnocení studentů pomocí čtyř aktivit. Výsledná známka je dána součtem bodů z jednotlivých aktivit:
1. Iniciativa ve výuce, max. 24 bodů
2. Vyřešení kreativního úkolu, max. 26 bodů
3. Seminární práce, max. 20 bodů
4. Závěrečný test, max. 30 bodů
 
Podpora distančních forem studia:
Materiály dostupné v dokumentovém serveru předmětu a distribuované při konzultacích studujícím.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. 1st vyd. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3317-3.
DACEY, J S. -- LENNON, K H. Kreativita. Praha: GRADA, 2000. 252 s.
VEBER, J. Management inovací. Česká Republika : Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.
NOVÁK, A. Inovace je rozhodnutí: kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu : 12 praktických nástrojů, 40 příkladů z praxe. 1st vyd. Grada, 2017. 205 s. ISBN 978-80-271-0333-1.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj +CD. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5.
JAROMÍR, V. Management Inovací. Praha: Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.
ADAIR, J. Efektivní inovace. 1st vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN 80-86851-04-4.
ADAIR, J. Umění kreativního myšlení. Brno: Computer press, 2011. 136 s. ISBN 978-80-251-3004-9.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Praha
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Praha
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMEN-NMME Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Ing. Jana Pechová, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedla Ing. Jana Pechová, Ph.D. dne 19. 8. 2020.

Type of output: