Course syllabus DM - Dealer Management (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Dealer Management
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu a managementu (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím porozumění zákonitostem fungování distribuční sítě v automobilovém průmyslu se zaměřením na vazbu mezi výrobci (importéry) a jejich autorizovanými dealery.
 
Výukové metody: Seminární forma výuky - případové studie, moderovaná diskuse, průběžné úkoly.
 
Obsah předmětu:
1.Distribuce (dotace 0/4)
 
a.Hlavní distribuční kanály, distribuční články, řízení distribučních kanálů, měření výkonnosti distribučních kanálůFrančízový princip (kvalitativní standardy, CI/CD,POS, ISO,CRM atd.), grey market (paralelní importy), nezávislí dealeři, multiznačková dealerství, systémová dealerství

2.Podpora prodeje (dotace 0/6)
 
a.Vztah výrobce/importér - dealer, push-pull princip, hrubá marže, bonus, mystery shopping

3.Práce se zákazníky v dealerství (dotace 0/6)
 
a.Retail/Fleet zákazník (rozdíly, odlišný přístup, fleetové kategorie, RaC obchodování atd.), USP, customer profiling

4.Total Cost of Ownership (dotace 0/6)
 
a.TCO jako rozhodující faktor fleetových obchodů, kalkulace TCO, faktory ovlivňující TCO

5.Řízení dealerství (dotace 0/6)
 
a.Funkční oblasti, řízení prodejního a servisního personálu, business management, hlavní zdroje hospodářského výsledku

6.Rozvoj služeb dealerství (dotace 0/6)
 
a.Servis, obchod s ojetými vozy, finanční služby, servitizace (pronájem, zápůčky, car-sharing, asistenční služby, pronájem zimního obutí, sezónního vybavení), nástroje vývoje nových služeb

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Definuje nároky na obsluhu různých zákaznických segmentů
-Chápe a dokáže zhodnotit specifika frančízových smluv v distribuci automobilů
-Navrhuje opatření pro řízení vztahu mezi výrobci (importéry) a autorizovanými prodejci
-Umí vytipovat možné oblasti rozvoje služeb v dealerství.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech24 h16 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku12 h20 h
     Příprava na průběžné hodnocení24 h24 h
     Příprava na závěrečný test12 h12 h
Celkem72 h72 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích24 %16 %
Vypracování semestrální práce28 %16 %
Prezentace14 %0 %
Absolvování závěrečného testu34 %68 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
V prezenční formě - celkem 100 b.:
- až 5 b. - za aktivní účast na konferenci Beyond Horizons dne 15. listopadu 2019,
- až 24 b. - 12 x 2b - za aktivní účast na seminářích,
- až 23 b. - za zpracování rešerše,
- až 10 b. - za zpracování přehledu dealerské sítě,
- až 34 b. - závěrečný zkouškový test - případová studie, uzavřené otázky, otevřené otázky.

V kombinované formě - celkem 100 bodů:
- až 32 b. – 4 x 8 b. za aktivní účast a krátkou esej na otázku položenou (min. 16 pro přistoupení k závěrečné zkoušce),
- až 68 b. – závěrečný zkouškový test – případová studie, uzavřené otázky, otevřené otázky.
 
Podpora distančních forem studia:
Materiály v dokumentovém serveru předmětu, povinná a doporučená literatura.
 
Literatura:
Studijní plány:
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2015/2016
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
N-EM-GPME Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Specializace NMM Mezinárodní marketing kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing kombinovaná forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMME Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Specializace NMM Mezinárodní marketing prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. dne 3. 9. 2019.

Type of output: