Course syllabus TRP - Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Mgr. Petr Kasal
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: seminář
Způsob ukončení: zápočet (1 kredit)
Cíl předmětu:
Cílem je umožnit studentům formou zážitkových aktivit objevování svých dispozic pro různé role a postavení v pracovním kolektivu a formování svých dovedností při týmové práci. Studenti se seznámí s aktivitami, které se používají při budování týmů a zlepšování efektivity jejich činnosti.
 
Výukové metody: Výuka probíhá formou 5 denního kurzu. V rámci programu jsou studenti formou různých aktivit a simulovaných situací nuceni řešit, v často nestandardních podmínkách, různé problémové situace v různě početných týmech. Aktivity vyžadují spolupráci všech členů skupiny. Součástí programu je hodnocení a sebehodnocení těchto činností s důrazem na možný přenos do běžných životních a pracovních situací.
 
Obsah předmětu:
1.Icebreakers aktivity (dotace 0/4)
 
a.Aktivity používané při sestavování nových kolektivů. Přispívají k vytvoření neformálních vztahů mezi členy týmu a odstranění počátečních komunikačních bariér.

2.Efektivita skupiny (dotace 0/4)
 
a.Aktivity, jejich cílem je měření efektivity práce skupiny a poznávání rolí jednotlivých členů ve skupině.

3.Rozvoj komunikace při řešení problému (dotace 0/4)
 
a.Aktivity rozvíjející komunikaci ve skupině, ale také podporují schopnost analytického, logického a strategického myšlení.

4.Terénní a konstrukční strategické aktivity (dotace 0/4)
 
a.Aktivity převážně outdoorového charakteru. Plánování, rozhodování za rizika, fyzická náročnost, dobrodružství, optimalizace nákladů a výnosů, time management.

5.Iniciativní a kreativní aktivity. (dotace 0/0)
 
a.Aktivity rozvíjející tvořivost v rámci skupiny. Zpravidla složitější úkoly, které nemají předem daný vzorec řešení. Projevují se při nich charakteristické rysy fungování skupiny.

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Dokáže odhadnout svoji roli při spolupráci v týmu.
-Dokáže popsat základní cíle a metody teambuildingových aktivit.
-Zvládne připravit a zrealizovat týmovou aktivtu s určeným cílem.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech20 h20 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce8 h8 h
Celkem28 h28 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích60 %60 %
Vypracování semestrální práce40 %40 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno plnou účastí na programu kurzu s aktivním zapojením do všech probíhajících činností. (60 bodů)

Za jednodenní absenci na kurzu student ztrácí 20 bodů.

Studenti zpracují seminární práci na zadané téma. Součástí práce je sebehodnocení v kontextu práce v týmu a absolvovaného programu kurzu (40 bodů)
 
Podpora distančních forem studia:
S ohledem na to, že předmět je vyučován jako kurz, tak není vytvořena žádná specifická podpora pro distanční studium. Předpokládá se běžné zapojení do výuky.
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Petr Kasal (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Petr Kasal dne 8. 3. 2016.

Type of output: