Přiřazení implicitních nároků na server

správa serverů!implicitní nároky

Aplikace Přiřazení implicitních nároků na server umožňuje určit uživatele, kteří získají automatický nárok na účet na daném serveru.

Nároky se přidělují pomocí kvalifikátorů a parafikátorů, kterými se určí požadovaná skupina uživatelů. Seznam skupin je uveden v přehledové tabulce, kde je možné nepotřebné skupiny označit a odebrat stisknutím tlačítka .

Přidělování nároků velkým skupinám uživatelů (řádově tisíce) je časově náročnější operací, může trvat delší dobu (až minuty).
Pokud server poskytuje další služby, je výhodné nastavit nároky k jednotlivým službám a potom jako implicitní nárok na účet na serveru nastavit pomocí parafikátoru uživatele s aktivním účtem k dané službě (účtu). Jakmile je uživatelům služby účet zrušen, je jim automaticky zrušen i na serveru. Předejde se tak nepřehledné dvojí evidenci nároků skupin uživatelů (definice zvlášť pro jednotlivé služby a zvlášť pro server).