Témata ZP

témata závěrečných prací

Aplikace Témata ZP navazuje na aplikace pro návrh témat závěrečných prací pro studenty a umožňuje vedoucímu pracoviště schvalovat navržená témata prací, zobrazovat schválená témata, nastavit automatické schvalování témat a zobrazit statistiku navržených témat pro pracoviště.

Témata ke schválení

témata závěrečných prací!ke schválení

Aplikace Ke schválení slouží ke schvalování nebo zamítání témat závěrečných prací navržených studenty nebo vedoucími prací. Seznam témat garantovaných zvoleným pracovištěm lze omezit podle typu práce, a pokud se jedná o nadřazené pracoviště, pak lze zobrazit i témata podpracovišť. Pokud má být téma zamítnuto, pak je nutné vepsat důvod zamítnutí. Témata lze schvalovat nebo zamítat:

  • Individuálně – téma se schválí kliknutím na ikonu nebo zamítne kliknutím na ve sloupci Rozhodnutí. Ještě před rozhodnutím je možné kliknutím na ikonu zobrazit podrobnosti o tématu.

  • Hromadně – označená témata se hromadně schválí nebo zamítnou tlačítkem , resp. tlačítkem .

Na schválená témata se studenti mohou přihlašovat a následně podle nich zpracovávat své bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce. Neschválená témata se studentům nenabízejí. Seznam schválených nebo zamítnutých témat je k dohledání v aplikaci S rozhodnutím.

Témata s rozhodnutím

témata závěrečných prací!schválená

Aplikace S rozhodnutím zobrazuje seznam návrhů témat závěrečných prací, o kterých již bylo rozhodnuto schválením nebo zamítnutím.

Seznam témat je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé téma jsou zobrazeny základní informace jako název, typ práce, pro které je téma určeno (bakalářská, diplomová apod.) a jméno vedoucího práce. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav schválení tématu. Ve sloupci Obsazeno/Max je uveden počet nevyřazených studentů aktuálně přihlášených na tématu následovaný maximálním počtem možných studentů, kteří se na téma mohou přihlásit (je-li maximální počet omezen). Sloupec Navrženo obsahuje počet studentů na tématu, kteří čekají na schválení. Podrobnější informace jako jsou abstrakt, omezení tématu, stav a jména řešitelů lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Označená témata lze zrušit kliknutím na tlačítko . Zrušená témata je možné zobrazit v aplikaci Zrušená a zde je možné je obnovit. Seznam lze omezit podle typu práce, vedoucího tématu nebo stavu navrhovaného tématu (schválený, zamítnutý).

Zrušená témata

témata závěrečných prací!zrušená

Aplikace Zrušená obsahuje seznam témat prací, která byla schválena, avšak později byla stažena z nabídky, nebo zamítnuta. Studenti se na ně nemohou přihlašovat.

Seznam témat je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé téma jsou zobrazeny základní informace jako název, typ práce, pro které je téma určeno (bakalářská, diplomová apod.), jméno vedoucího práce a jméno uživatele, který téma navrhl. Ve sloupci Počet řešitelů je uveden počet nevyřazených studentů přihlášených na tématu (než došlo ke zrušení tématu). Podrobnější informace jako jsou abstrakt, omezení tématu, stav a jména řešitelů lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace. Kliknutím na ikonu je možné téma obnovit a nabídnout studentům k přihlašování. Seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Nastavení

témata závěrečných prací!automatické schvalovánínastavení!automatického schvalování ZP

Témata k závěrečným pracím je třeba schválit nebo zamítnout. Toto rozhodnutí může být provedeno v aplikaci Ke schválení, nebo je možné nastavit automatické schvalování. Při automatickém schvalování budou všechna navržená témata automaticky schválena. Tato témata je možné zobrazit v aplikaci S rozhodnutím.

O aktuálním nastavení automatického schvalování témat informuje aplikace větou v úvodu. Nastavení automatického schvalování se provede zatržením položky Automaticky schvalovat navržená témata. Zrušení se provede odtržením této položky (schvalování bude probíhat ručně v aplikaci Ke schválení). Pro provedení požadované změny je nutné stisknout tlačítko .

Statistika témat závěrečných prací

statistika!témata závěrečných prací

Aplikace Statistika zobrazuje seznam všech vyučujících, kteří jsou v současné době vedoucími alespoň jednoho tématu.

Ve statistice jsou uvedena jména vyučujících, kteří jsou v současné době vedoucími alespoň jednoho tématu. Jsou zobrazeni pod pracovištěm, pro které téma navrhli. Pro každého vyučujícího jsou uvedeny počty vypsaných témat rozdělené typu závěrečné práce. Zobrazenou statistiku témat lze omezit na nabízená nebo zrušená témata a podle stavu témat (navrženo, schváleno, zamítnuto). Kliknutím na název pracoviště se zobrazí obsah záložky S rozhodnutím.

Statistiku témat závěrečných prací může zobrazit vedoucí pracoviště; vedoucí nadřízeného pracoviště může zobrazit statistiku za všechna podřízená pracoviště, například děkan pro celou fakultu a její ústavy.