Automatické hodnocení

automatické hodnocení

Aplikace Automatické hodnocení je součástí Záznamníku učitele. Umožňuje přenášet bodové hodnocení studentů z různých agend a na jejich základě automaticky sestavit hodnocení studentů (navrhnout známky) a to přenést do zkušební zprávy. Automatické hodnocení je rozděleno na dvě části – definice hodnocení studentů, kde se stanovují hodnoticí kritéria, a zobrazení výsledků hodnocení, které současně umožňuje přenést údaje do zkušební zprávy a umožňuje zobrazit výsledky studentům v jejich aplikaci List záznamníku učitele.

Zapnutý JavaScript usnadňuje práci s vyplňováním formulářů automatického hodnocení.

Definice hodnocení

Ještě před vlastní definicí automatického hodnocení je nutné pro každou skupinu studentů provést inicializaci nastavení. Inicializací se automaticky založí kategorie hodnocení vhodné pro danou skupinu studentů. Pro každou skupinu studentů v daném studijním období se inicializace provádí pouze jednou, dodatečně vytvořené kategorie se v hodnocení promítnou automaticky. Inicializace skupiny studentů zvolené v menu se provede kliknutím na tlačítko . Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje.

Zvlášť se definuje hodnocení pro jednotlivá cvičení a zvlášť se definuje hodnocení pro celý předmět, z něhož vzniká celkové hodnocení studenta – známka.

Do hodnocení je možné zahrnout kategorie, jako je docházka, odevzdávárny, elektronické testy, elektronické osnovy i průběžné hodnocení. Nabídka formuláře hodnocení závisí na aktivitách, které jsou v průběhu semestru o studentech zaznamenávány. Pro jednotlivá kritéria se nastavuje, zda se mají do celkového hodnocení zahrnout, minimální počet bodů pro úspěšné splnění kritéria (většinou je v závorce uveden nejnižší dosažený počet bodů) a váha. Váha určuje míru důležitosti jednotlivých hodnocení. Například docházka může být méně důležitá (váha = 1) než písemka ze cvičení (váha = 2). Uvedenou váhou se budou dosažené výsledky jednotlivých hodnotících kritérií násobit.

Hodnocení celého předmětu může nastavovat zkoušející, garant nebo administrativa předmětu. Cvičící může nastavovat hodnocení pro studenty svých cvičení, do hodnocení však může zahrnout body za aktivity studentů na přednášce. Výsledné hodnocení může do zkušební zprávy přenést zkoušející, garant nebo administrativa předmětu, za svá cvičení cvičící. Známky se vkládají do příslušného termínu pouze jednou, je možné je přepsat přímo ve zkušební zprávě nebo je nutné ve zkušební zprávě známku nejprve vymazat a pak znovu přenést. Pokud již někdo studentovi známku zadal, je v hodnocení zobrazena její hodnota, kdo a kdy ji zadal.

Definice hodnocení pro cvičení, přednášku a celý předmět

automatické hodnocení!definice pro cvičení

Pro nastavení hodnocení cvičení v záložce Definice hodnocení se z menu nejprve zvolí skupina studentů a volba se potvrdí tlačítkem . Nyní je možné zvolit kritéria, která se mají pro hodnocení vybraného cvičení zohlednit:

 • Přenos výsledků z přednášek – nabízí se v případě nastavování hodnocení pro cvičení za podmínky, že existuje alespoň jedna přednáška. Kritérium umožňuje do hodnocení přenést body z přednášek, přeneseny jsou pouze úspěšné body ze sloupce Celkem. Pokud byl student ve výsledném bodování přednášky neúspěšný, pak mu bude za přednášku přenesen nulový počet bodů. Způsob přenosu bodů:

  • Nepřenášet nic – dosažené body z přednášek se nebudou do celkového hodnocení započítávat, v nastavení celkového hodnocení se položka Přenos z přednášek odznačí.

  • Přenést body z přednášky do celkového hodnocení – arch cvičení bude do celkového hodnocení zahrnut, tj. bude zahrnuto hodnocení odevzdáváren, průběžného hodnocení, elektronických testů a docházky.

  Pokud se body z přednášek budou přenášet, pak musí být pro přednášku (nebo přednášky) nastaveno automatické hodnocení (nastavení probíhá stejným způsobem jako nastavení pro cvičení).

 • Přenos výsledků ze cvičení – nabízí se v případě nastavování hodnocení pro přednášku a za podmínky, že existuje alespoň jedno cvičení. Kritérium umožňuje do hodnocení přenést body ze cvičení, přeneseny jsou pouze úspěšné body ze sloupce Celkem.

 • Odevzdávárny – nabízeny jsou všechny odevzdávárny, které se ke zvolenému cvičení vztahují. Každé odevzdávárně lze přiřadit počet bodů, které studenti získají odevzdáním své práce. Body uvedené u rozpisové odevzdávárny budou přiřazeny všem studentům, kteří patří do stejné skupiny jako student, který práci odevzdal. Pro úspěšné zahrnutí do hodnocení je nutné označit odevzdávárny, které se mají započítat, a nastavit jim minimální počet bodů. Není-li počet bodů uveden, započítává se automaticky nula bodů. Individuálně lze každou práci ohodnotit v odevzdávárně.

  Sloupec Pov. vyjadřuje povinnost studenta odevzdat do odevzdávárny práci, která se kombinuje s následujícími variantami přenosu bodů:

  • Nepřenášet a přidělit body:

   • pole Pov. označeno – všem studentům budou přiděleny zde uvedené body, jakmile odevzdají svoji práci (u rozpisové odevzdávárny budou body připočteny všem studentům, kteří patří do stejné skupiny jako student, který práci odevzdal);

   • pole Pov. neoznačeno – všem studentům budou přiděleny zde uvedené body bez ohledu na to, zda práci odevzdali.

  • Přenášet a mít minimum bodů – studentům budou přiděleny body, které získali v příslušné odevzdávárně. Vyplněním bodů lze nastavit minimální počet bodů, které studenti musí v odevzdávárně získat, aby se jim jejich body přenesly. Studentům, kteří dosáhli nižšího počtu bodů, bude do automatického hodnocení přeneseno nula bodů.

  Pokud je založeno několik rozpisových odevzdáváren a studenti si volí téma pouze z jedné, je třeba s tímto počítat i v celkovém hodnocení (student nemůže získat více bodů, než je počet bodů za jednu odevzdávárnu).

  Je možné nastavit tzv. slučku, přes kterou lze odevzdávárny slučovat k sobě, student pak musí odevzdat práce alespoň do jedné ze sloučených odevzdáváren, aby získal body do hodnocení.

 • Docházka – v docházce lze bodovat studenty za účast ve cvičení. Je možné studenty i penalizovat za neúčast, tj. body se jim budou odečítat. Také lze nastavit počet tolerovaných absencí. Dále je možné nastavit, že se nebudou strhávat body za omluvené absence a nebudou se započítávat do limitu povolených absencí.

 • Osnovy – pro eLearningové osnovy se nabízí možnost nepřenášet do hodnocení nic, nebo body přenášet. Zde se další nastavení neprovádí. Pro úspěšný přenos je ale nutné pro každou osnovu nastavit hodnocení a body. To se provede tak, že se v definici cvičení vybere volba Dle osnovy XY, a to postupně pro všechny osnovy.

 • Testy – nabízeny jsou všechny testy sestavené v aplikaci Testy a zkoušení. Testy, které se mají do hodnocení zahrnout, je nutné označit, nastavit minimální počet bodů, váhu a slučku, přes kterou lze testy slučovat k sobě (v případě, že student definovanou skupinou testů úspěšně projde, vybere se výsledek nejlépe ohodnoceného testu, který odpovídá zvolené slučce testů; pokud je definováno více sluček, pak student musí uspět ve všech). Pro nastavení přenosu výsledků z testů je možné nastavit jednu z možností:

  • samotný přenos bodů;

  • samotný přenos bodů a k nim nastaven limit pro splnění;

  • kombinace dosažené úspěšnosti na testu a k ní přidělené body;

  • podle nastavené stupnice známek v e-testech přidělit body.

 • Průběžné hodnocení – nabízeny jsou všechny bodovací a hodnoticí archy, které jsou pro dané cvičení založeny. Archy, které se mají do hodnocení zahrnout, je nutné označit. Dále se pro každý arch nastaví minimální počet bodů pro splnění a váha. Ve sloupci Počet bodů je pro orientaci uvedena nejvyšší hodnota bodů, kterou získal jeden ze studentů cvičení. Není-li u archu, který se započítává do hodnocení, uveden minimální počet bodů, započítává se automaticky nula – ke splnění hodnotícího kritéria stačí studentovi získat nula bodů. Každou provedenou změnu je nutné uložit.

 • Nastavení celkového hodnocení – v tabulce se nastavuje zohlednění hodnocení všech zahrnutých aktivit (odevzdávárny, docházka atd.). Zde se také nastavuje minimální počet bodů, které musí studenti za výše uvedené aktivity získat. Pokud se v AIS docházka neeviduje, pak se položka Docházka neoznačuje.

  Kategorie celkem udává celkový počet bodů, které musí studenti získat pro úspěšné absolvování cvičení. Pozor, ať je stanovený počet celkových bodů reálný. Pokud u použitého kritéria nejsou body zadány, splní podmínky úspěšného absolvování většinou všichni studenti (kromě těch, kteří získají záporný počet bodů za docházku – měli velký počet absencí).

V průběhu nastavování hodnocení je vhodné průběžně ukládat změny tlačítky pod jednotlivými kritérii. Stisknutím kteréhokoliv ukládacího tlačítka na stránce se uloží veškeré změny provedené v celém formuláři.

Definice hodnocení pro předmět

automatické hodnocení!definice pro předmět

Pro nastavení hodnocení předmětu v záložce Definice hodnocení se nejprve zvolí skupina Všichni studenti. Zobrazí se všechny možnosti definice, pro jejichž zahrnutí do hodnocení je nutné provést následující nastavení:

 • Přenos výsledků ze cvičení – kritérium ovlivňuje přenos hodnocení ze všech cvičení předmětu, která nastavili cvičící pro studenty svých rozvrhových akcí. Kromě volby způsobu zohlednění kritéria je nutné pro přenos bodů v části Nastavení celkového hodnocení nastavit body pro položku Přenos ze cvičení. Možnosti přenosu výsledků ze cvičení:

  • nepřenášet nic – výsledek ze cvičení se nebude do celkového hodnocení započítávat, v nastavení celkového hodnocení se položka Přenos ze cvičení odznačí;

  • přenést body ze cvičení do celkového hodnocení – arch cvičení bude do celkového hodnocení zahrnut, tj. bude zahrnuto hodnocení odevzdáváren, průběžného hodnocení, elektronických testů a docházky;

 • Odevzdávárny – nabízeny jsou všechny odevzdávárny, které jsou založeny pro skupinu studentů celého předmětu. Každé odevzdávárně lze přiřadit počet bodů, které studenti získají odevzdáním své práce. Není-li počet bodů nastaven, započítává se automaticky nula bodů.

 • Osnovy – pro osnovy se nabízí možnost nepřenášet do hodnocení nic, nebo body přenášet. Zde se další nastavení neprovádí. Pro úspěšný přenos je ale nutné pro každou osnovu nastavit hodnocení a body. To se provede tak, že se v definici cvičení vybere volba Dle osnovy XY, a to postupně pro všechny osnovy.

 • Testy – nabízeny jsou všechny testy sestavené v aplikaci Testy a zkoušení. Testy, které se mají do hodnocení zahrnout, je nutné označit, nastavit minimální počet bodů, váhu a slučku, přes kterou lze testy slučovat k sobě (v případě, že student definovanou skupinou testů úspěšně projde – musí být úspěšný alespoň v jednom testu slučky, se vybere výsledek nejlépe ohodnoceného testu, který odpovídá zvolené slučce testů; pokud je definováno více sluček, pak student musí uspět ve všech). Pro nastavení přenosu výsledků z testů je možné nastavit jednu z možností:

  • samotný přenos bodů – budou přeneseny body, které student v e-testu získal;

  • samotný přenos bodů a k nim nastaven limit pro splnění – budou přeneseny body, které student v e-testu získal, současně je možné nastavit minimální počet bodů, které student musí v testu získat, a je možné určit váhu, kterou se dosažené body vynásobí;

  • kombinace dosažené úspěšnosti na testu a k ní přidělené body – budou přeneseny body, které odpovídají určené hranici úspěšnosti. Pro každý test se stanovuje procento úspěšnosti a jí odpovídající počet bodů. Vyplněním hodnoty do záhlaví sloupce se naplní všechna pole sloupce stejnou hodnotou;

  • podle nastavené stupnice známek v eTestech přidělit body – budou přeneseny body podle známky, kterou student získal za e-test. Pro každý test se stanovuje počet bodů k hodnoticí stupnici v tabulce. Hodnota nula vyjadřuje nesplnění požadavků pro danou známku. Hodnota jedna v posledním sloupci umožňuje ohodnotit účast na e-testu bez ohledu na výsledek e-testu. Vyplněním hodnoty do záhlaví sloupce se naplní všechna pole sloupce stejnou hodnotou.

 • Průběžné hodnocení – nabízeny jsou všechny bodovací a hodnoticí archy, které jsou založeny pro skupinu všech studentů předmětu. Zde je možné se rozhodnout, které archy se mají do hodnocení zahrnout – u vybraných se zatrhne pole ve sloupci Ozn.. Započítávají se pouze označené archy. Dále se každému archu nastaví minimální počet bodů pro splnění a váha. Ve sloupci Počet bodů je pro orientaci uvedena nejvyšší hodnota bodů, kterou získal jeden ze studentů cvičení. Není-li u archu, který se započítává do hodnocení, uveden minimální počet bodů, započítává se automaticky nula – ke splnění hodnoticího kritéria stačí studentovi získat nula bodů.

  Pro úspěšný přenos výsledků do zkušební zprávy musí být zahrnut i zkouškový termínový arch. Pokud je vypsán termínový e-test, pak zkouškový termínový arch nemusí být založen.
 • Nastavení celkového hodnocení – v tabulce se nastavuje zahrnutí jednotlivých kategorií do celkového hodnocení a k nim minimální počet bodů, které musí studenti při jednotlivých aktivitách získat.

  Kategorie Celkem udává minimální množství bodů, které musí studenti získat pro úspěšné absolvování předmětu a dosažení úspěšné známky ze zkoušky. Pozor, ať je stanovený počet celkových bodů reálný. Pokud nejsou body pro jednotlivá kritéria zadány a přesto jsou tato kritéria zahrnuta do celkového hodnocení studentů, splní podmínky zkoušky většinou všichni studenti (kromě těch, kteří získají záporný počet bodů za docházku – měli velký počet absencí).

 • Nastavení hodnocení podle ukončení – zde se pro jednotlivá ukončení nastavená v katalogu předmětů zobrazuje stupnice známek, kde se určí nutný minimální počet bodů pro jednotlivé známky. Podle dosaženého počtu bodů budou studenti ohodnoceni a odpovídající známka jim pak bude přenesena do zkušební zprávy.

  Pokud není bodové hodnocení vyplněno, není možné studentům navrhnout známku a následně ji přenést do zkušební zprávy.

Zobrazení výsledků

automatické hodnocení!zobrazení výsledků

Výsledky se zobrazují zvlášť pro jednotlivá cvičení, zvlášť pro přednášky a zvlášť pro předmět (volba Všichni studenti). Po vstupu do záložky Zobrazení výsledkůZobrazení výsledků automatického hodnocení se způsob zobrazení hodnocení (cvičení, přednášky nebo předmětu) vybere v menu. Neobsahuje-li menu žádná cvičení či přednášky, nejsou pro tento předmět vytvořeny. Hodnocení je přehledně zobrazeno v tabulce. Kliknutím na název sloupce Jméno se tabulka seřadí abecedně podle jmen studentů. Kliknutím na názvy sloupců BodyZisk se seřadí podle získaných hodnot. Kliknutím na název archu průběžného hodnocení, resp. odevzdávárny se otevře stránka aplikace Průběžné hodnocení, resp. Odevzdávárny, ve které lze provádět změny. Kliknutím na název sloupce Návrh známky se tabulka seřadí podle výsledků studentů ve cvičení, přednášky, resp. podle výsledků zkoušky.

Pomocí abecedy nad seznamem je možné zobrazovat jen studenty, jejich příjmení začíná na vybrané písmeno. Všechny studenty je možné zobrazit kliknutím na symbol *. Pomocí volby Termín je možné seznam studentů filtrovat podle vypsaných termínů zkoušek.

Součástí zobrazených výsledků je i známka za zkoušku. Hodnocení je možné přenést do zkušební zprávy. Výsledek ze cvičení lze přenést do hodnocení přednášky a naopak, výsledek přednášky do cvičení, přenáší se vypočtené body ze sloupce Průběžný součet a jsou sloučeny do přenosu z příslušné kategorie. Do zkušební zprávy pak lze přenést výsledek ze cvičení nebo přednášky, bude zaznamenán pouze první přenos. Přeneseny budou známky i body s přesností na dvě desetinná místa, další práce s hodnocením ve zkušební zprávě závisí na nastavení zkušebních zpráv na fakultě.

Se seznamem lze provádět různé operace prostřednictvím následujících tlačítek:

 • – tlačítkem se otevře formulář pro sestavení hromadné zprávy pro všechny označené studenty.

 • – tlačítkem se otevře formulář pro sestavení hromadné zprávy pro všechny zobrazené studenty.

 • – tlačítkem se přenesou navržené výsledky do zkušební zprávy. Tlačítko se zobrazuje pouze v případě, že existují výsledky k přenesení do zkušební zprávy. Pokud nejsou použity e-testy, pak je pro úspěšný přenos nutné založit v záložce Průběžné hodnocení zkouškový termínový arch pro stejnou skupinu studentů, jako je sestavené hodnocení. Výsledky je možné přenést i bez založeného zkušebního archu, ale jen když bude splněna následující podmínka: předmět bude mít založena pouze ukončení s jediným možným pokusem (je nastaveno v katalogu předmětů). V automatickém hodnocení se bere v úvahu pouze ukončení, které má zapsáno alespoň jeden student předmětu. Uznaná ukončení do automatického hodnocení nezasahují.

  Nad tabulkou hodnocení se zobrazují případné chyby bránící přenesení navržených známek do zkušební zprávy. Nejčastěji není založen zkouškový termínový arch pro zvolenou skupinu studentů (v aplikaci Průběžné hodnocení), zkouškový termínový arch není zahrnut do hodnocení či nejsou nastaveny body hodnoticí stupnice.
 • – slouží k závěrečnému nastavení hodnocení předmětu těm studentům, kteří se nedostavili ani na jeden zkušební termín (těmto studentům je pomocí aplikace automaticky nastaveno hodnocení nedostavil se). Tato operace se provádí až těsně před tiskem a odevzdáním zkušební zprávy na studijní oddělení. Dostupnost operace automatického doplnění hodnocení ovlivňuje nastavení milníku Uzávěrka zadávání hodnocení v příslušném období. U mimosemestrálního způsobu výuky se termín uzávěrky řídí stejnojmenným milníkem evidovaným v harmonogramu mimosemestrálního kurzu. Po uplynutí uzávěrky není tato funkce dostupná, naopak pokud není milník uveden, je možné funkci využít i po konci příslušného období.

 • – tlačítkem se studentům zveřejní jejich dosažené výsledky v aplikaci List záznamníku učitele. Studentům se zobrazuje celý řádek, jako je v tabulce hodnocení. Zobrazení výsledků lze utajit.

Zobrazení a přenos výsledků hodnocení pro cvičení

V záložce Zobrazení výsledků je možné zobrazit celkový přehled hodnocení studentů zvoleného cvičení. Rozepsán je bodový zisk za jednotlivá zahrnutá kritéria, bodový zisk za kritéria, u nichž se zohledňuje nastavená váha, body získané celkem a navrhovaný výsledek.

Zobrazení přehledu lze rozšířit o identifikaci studia, rozvrhovou akci, ukončení, ID uživatele, ID studia, výpis sloučených testů a názvy odevzdáváren (v případě, že jsou založeny). Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce. Význam sloupců kritérií:

 • Body min. (číslo) – počet bodů, které student získal za dané kritérium. Za názvem sloupce je uveden minimální počet bodů, které student musí získat. Pokud student získal menší počet bodů, jsou body vypsány červeně a nezapočítávají se do celkového výsledku.

 • Zisk (číslo) – počet bodů, které student za kritérium skutečně získal, pro přehlednost jsou tyto body zvýrazněny tučným písmem. Za názvem sloupce je uvedena hodnota váhy, kterou je výsledek ve sloupci Body min. vynásoben.

Způsob započítávání a přenosu bodů

Jestliže studenti dosáhnou v dané kategorii minimálního počtu bodů, jsou jim body vynásobeny váhou kategorie – ziskové body. V opačném případě získají studenti v dané kategorii nulový počet bodů – zobrazuje se červeně. Do celkového hodnocení jsou započítány všechny ziskové body z daných kategorií.

Pokud studenti získali alespoň minimální počet bodů z celkové kategorie a v žádné kategorii se jim nezobrazuje červená nula, je jim vypočítána známka, kterou je možné přenést do zkušební zprávy.

Zobrazení a přenos výsledků hodnocení předmětu

V záložce Zobrazení výsledků je možné zobrazit přehled hodnocení studentů za předmět – po výběru skupiny Všichni studenti ve filtru nad tabulkou.

V tabulce se hodnocení zobrazuje po jednotlivých kategoriích, kterým odpovídají sloupce, a celkové hodnocení včetně navrhované známky. Zobrazení přehledu lze rozšířit o identifikaci studia a rozvrhovou akci. Tabulku lze řadit kliknutím na název sloupce.

Ve sloupcích se získanými body, ziskem, celkovým počtem bodů a s navrženou známkou je vždy uvedena hodnota posledního termínu. Pro každé hodnoticí kritérium je rozepsán bodový zisk za jednotlivá zahrnutá kritéria a body získané celkem. Ve sloupci Zkušební zpráva lze sledovat známky vložené do zkušební zprávy a jména osob, které známku do zkušební zprávy zapsaly.

Pole Datum zadávání známek eviduje datum vložení ukončení předmětu. Toto datum se po stisknutí tlačítka uloží ke každé vkládané známce nebo zápočtu ve zkušební zprávě. Není-li pole Datum zadávání známek vyplněno, použije se datum aktuální.

V dolní části stránky je zobrazena statistika úspěšnosti studentů při zkoušce.

Způsob započítávání bodů výsledného hodnocení předmětu

Jestliže studenti dosáhnou v dané kategorii alespoň minimálního počtu bodů, jsou jim body vynásobeny váhou kategorie – ziskové body. V opačném případě získají studenti v dané kategorii nulový počet bodů – zobrazuje se červeně ve sloupci Zisk. Do celkového hodnocení jsou započítány všechny ziskové body z daných kategorií. Pokud se studenti přihlásí na termín zkoušky, je jim po zadání bodů do zkouškového termínového archu navrženo hodnocení (známka, resp. zápočet) bez ohledu na bodovou hranici pro splnění jednotlivých kategorií hodnocení a pro splnění zkoušky. Studentům, kteří jsou pod limitem minimálního počtu bodů celkového hodnocení, jsou body zobrazeny červeně – zkoušce nevyhověli.

Tlačítkem automatické hodnocení!přenos do zkušební zprávy se vybraným studentům s ikonou  ve sloupci Přenesení přenese ukončení předmětu do zkušební zprávy. Přenášejí se úspěšná i neúspěšná hodnocení. Operace je nevratná, následné změny lze provádět pouze ve zkušební zprávě. U studentů, kterým bylo hodnocení do zkušební zprávy přeneseno, je zobrazena ikona . Je-li ve sloupci Přenos zobrazena ikona , znamená to, že hodnocení daného studenta nelze přenést – hodnocení za tento termín má ve zkušební zprávě již vloženo.

Liší-li se hodnocení ve sloupcích Návrh známkyZkušební zpráva – Známka, je to tím, že první sloupec uvádí známku navrhovanou podle automatického hodnocení, druhý sloupec zobrazuje známku vloženou do zkušební zprávy. Důvody, proč nelze dosažený výsledek přenést, se zobrazí kliknutím na ikonu , například student na prvním termínu neuspěl a nyní se zobrazuje známka dalšího termínu, který absolvoval, nebo zkoušející zapsal známku do zkušební zprávy ručně.

Možnosti přenosu hodnocení

Existují dva způsoby, jak přenést známku z automatického hodnocení do zkušební zprávy. Pro úspěšný přenos musí být jeden z nich zvolen.

 • Druh termínu – používá se v případě, že jsou studenti hodnoceni prostřednictvím e-testů (více zde), které jsou napojeny na zkouškové termíny. U aktivity e-test jsou uvedeny druhy termínů, které jsou k testu napojeny. Výběrem druhu termínu se určí, na jakém typu termínu (řádný, první opravný, druhý opravný) je student přihlášen, na tento termín mu bude přenesena výsledná známka. Nutnou podmínkou je zahrnutí příslušných testů a kategorie e-testy do hodnocení.

 • Zkouškový termínový arch – používá se v případě, kdy nejsou použity e-testy. Zkouškový termínový arch je nutné založit v aplikaci Průběžné hodnocení a to pro volbu Všichni studenti, a tento arch zahrnout do hodnocení. Zkouškový termínový arch je bodovací arch, počet sloupců odpovídá počtu termínů v období. Pro každý předmět se zakládá pouze jeden zkouškový termínový arch. Jeho existence je nutná pro simulaci zkouškové zprávy.

  Pro předměty s jedním možným ukončením, pro které je zároveň nastaven pouze jeden termín, nelze zkouškový termínový arch založit. Automatické hodnocení pak vypočítaný výsledek automaticky vkládá do zkušební zprávy na první termín.