Vzory předmětů

Aplikace Vzory předmětů slouží k tvorbě a úpravě vzorů struktury předmětů a jejich aplikaci na další (cílové) předměty. Vzor umožňuje seskupení různorodých aktivit z aplikací Záznamníku učitele v rámci jednoho předmětu a jejich následnou aplikaci do ostatních předmětů, které má vyučující dostupné v rámci aktuálního nebo budoucího období. Vzor může zahrnovat archy průběžného hodnocení, odevzdávárny, rozpisy témat, e-testy, eLearningové osnovyautomatické hodnocení.

Tabulka zobrazuje všechny dostupné vzory od vyučujících, kteří mají ve zdrojovém předmětu přidělenu alespoň jednu stejnou roli jako Vy v aktuálním předmětu. V seznamu jsou rovněž uvedeny obecné vzory, které vznikly primárně v jiném předmětu, ale systémový integrátor nebo studijní oddělení je zpřístupnili pro použití napříč předměty. Sloupec Rozsah vzoru udává rozpětí skupin studentů, na které se vzor vztahuje. Další sloupce představují zdrojová data vzoru. Podle Vašich práv v aktuálním předmětu se Vám zobrazuje dostupnost vzoru (rozsah), se kterým můžete pracovat.

Sloupec Vzor je rozdělen na tři operace. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit celý vzor rozdělený podle uložených rozsahů. Ikona slouží k editaci základních údajů o vzoru a je dostupná pouze autorovi vzoru. Ikona je k dispozici, pouze pokud se zdrojový předmět shoduje s aktuálním předmětem. Autor vzoru zde může provádět editaci rozsahu vzoru. Ikona ve sloupci Předloha slouží pro tvorbu předlohy ze vzoru a je dostupná, pouze pokud se zdrojový předmět liší od aktuálního předmětu.

Smazání vzoru se provede jeho označením a stisknutím tlačítka . Vzor může smazat pouze jeho autor a to v předmětu, ve kterém tento vzor založil (tj. v předmětu uvedeném ve sloupci Zdrojový předmět). Vzor je možné smazat, pouze pokud podle něho není aktuálně připravována žádná šablona.

Tvorba vzoru

Vzor se založí v předmětu, ve kterém jsou připraveny potřebné aktivity pro výuku (průběžné hodnocení, odevzdávárny apod.), jež se mají využít i v jiných předmětech. V jednom předmětu je možné připravit více vzorů s různými aktivitami (například pro cvičení, pro celý předmět). Nový vzor se založívzory předmětů!založení kliknutím na tlačítko . V následném formuláři se vyplní název a případně popis vzoru a klikne se na tlačítko .

Jakmile je vzor založen, je možné specifikovat jeho obsah. V záložce Zahrnout do vzoru)vzory předmětů!zahrnout do vzoru se zvolí skupina studentů, podle které se má vzor vytvořit – rozvrhová skupinu, skupina studentů celého předmětu, definovaná osnova předmětu apod., a stiskne se tlačítko . Je možné, že pro každou skupinu předmětu je připravena jiná skupina akcí. Aktivity z rozvrhové akce mohou být zahrnuty do vzoru pouze z jedné konkrétní rozvrhové akce. Proto vyberte nejvhodnější rozvrhovou akci, kterou chcete ve vzoru použít. Podle zvolené skupiny se nastaví obsah formuláře. V něm se zvolí akce, které se mají ve vzoru použít – položky, které se mají použít, označte jejich zatržením a potvrďte tlačítkem .

Na výslednou podobu vzoru lze nahlédnout v záložce Výsledná podoba vzoruvzory předmětů!výsledná podoba vzoru. Zde je možnost strukturu vzoru upravit, resp. vypustit nežádoucí položky. Nežádoucí položky se označí a volba se potvrdí tlačítkem .

Použití vzoru

Pro použití vzoru je zapotřebí vstoupit do cílového předmětu. Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam předmětových vzorů dostupných pro zvolený předmět. Seznam předmětových vzorů lze omezit podle vyučujícího.

U každého vzoru je uveden jeho název, rozsah, název zdrojového předmětu a období, ve kterém byl vytvořen, atd. Ve sloupci Dostupnost je uveden rozsah, který můžete vzhledem ke své roli v předmětu ze vzoru použít. Vybraný vzor je možné použít prostřednictvím ikony ve sloupci Předloha. Ikona se zobrazuje pouze u těch vzorů, které lze na předmět použít. Z vybraného vzoru se připraví předloha, která určuje rozsah uplatnění vzoru na předmět. Vzor může být pro tvorbu předlohy použit opakovaně, ve vybraném předmětu však může mít uživatel podle daného vzoru vytvořenu vždy jen jednu předlohu, se kterou může pracovat a upravovat ji do doby, než ji aplikuje na předmět. Jakmile je předloha na předmět použita, je její nastavení smazáno a její definici je možné provádět od začátku.

Celý proces práce s předlohou je rozdělen do dílčích kroků reprezentovaných jednotlivými záložkami aplikace:

  • Zahrnout do předlohy – v záložce se zvolí rozsah vzoru – cvičení, všichni studenti, eLearningová osnova apod. a stiskne se tlačítko . Zobrazené aktivity vzoru, které mají být přeneseny do předlohy, se označí a potvrdí stisknutím tlačítka . Smazání nežádoucích aktivit je možné provést v záložce Výsledná podoba předlohy.

    Rozsah aktivit pro cvičení bude při aplikaci předlohy na předmět přenesen do všech rozvrhových akcí (cvičení) na které máte právo.
  • Výsledná podoba předlohy – záložka poskytuje náhled na výslednou podobu předlohy vzoru. Nepotřebné položky se označí a jejich odebrání se potvrdí tlačítkem . Odebrané položky je možné do předlohy přidat v záložce Zahrnout do předlohy. Jakmile bude předloha hotová, přejde se do záložky Přenést předlohu do předmětu.

  • Přenést předlohu do předmětu – záložka slouží pro přenos aktivit předlohy do předmětu. Protože se jedná o nevratnou operaci, je nutné zkopírování potvrdit tlačítkem a následně ještě tlačítkem . Po zkopírování jednotlivých aktivit předlohy do předmětu bude celá vytvořená předloha smazána, bude však možné ji podle stejného vzoru opětovně založit. Pokud by i přes opakované potvrzení došlo k nechtěnému přenesení aktivit předlohy do předmětu, je možné tyto aktivity odebrat v příslušných aplikacích portálu Záznamník učitele a předlohu znovu vytvořit podle stejného vzoru.