Učitelé a rozvrhy

Garant předmětu, případně osoba pověřená administrativou předmětu, definuje prostřednictvím aplikace Učitelé a rozvrhy všechny vyučující předmětu a jejich role. Po zveřejnění rozvrhu studijním oddělením přiděluje garant, případně osoba pověřená administrativou předmětu, jednotlivým rozvrhovým akcím vyučujícího. Může přidělit i více vyučujících na jednu rozvrhovou akci, s udáním procentuální účasti na výuce. Tento údaj se využívá v evaluaci zaměstnanců k výpočtu studento/učitelo-hodin.

Vyučující, kterým byla v předmětu přidělena role, se kopírují i s předmětem do dalšího období. Jsou-li v předmětu stálí vyučující, garant předmětu na začátku období pouze zkontroluje seznam vyučujících a přidělí jim rozvrhové akce, případně odebere nebo přidá dalšího vyučujícího předmětu.
Nastavení vyučujících předmětu a jejich přiřazení na rozvrhové akce může provádět i vedoucí garantujícího pracoviště přes aplikace v Portálu vedoucího.

Vyučující

Záložka Vyučující slouží ke správě vyučujících předmětu a jejich rolí, které v předmětu zastávají. Správu vyučujících provádí garant předmětu nebo administrativa, ostatní role změny provádět nemohou.

V seznamu vyučujících jsou uvedeny osoby, které mají na předmětu alespoň jednu roli. Vedle jména je uvedeno pracoviště osoby, přidělené role a telefon a kancelář. Ikona  slouží k odeslání e-mailu učiteli a ikona  pro zobrazení osobního rozvrhu učitele. Kliknutím na jméno vyučujícího se zobrazí stránka s jeho údaji zveřejněnými v aplikaci.

Roletkové menu pod seznamem slouží k hromadnému rozeslání e-mailu všem vyučujícím předmětu nebo podle role, kterou v předmětu zastávají.

Nového vyučujícího předmětu vyhledáte pomocí pole Přidat vyučujícího jménem, kam je zapotřebí zadat jméno hledané osoby nebo jeho část a stisknout tlačítko . Má-li hledání probíhat pouze mezi zaměstnanci a studenty doktorského studia, musí být ještě před dohledáním označena položka Omezit výběr jen na zaměstnance a prezenční doktorandy. Dohledané jméno osoby označíte a volbu potvrdíte tlačítkem . Tímto krokem se osoba zařadí do seznamu vyučujících. Ihned po přiřazení vyučujícího k předmětu je nutné určit jeho roli, kterou bude v předmětu zastávat, označením příslušného pole (P, C, Z, A) nebo jejich kombinací a změnu uložit tlačítkem . Je-li předmět vyučován ve více místech studia, pak lze role nastavit pro jednotlivá místa nebo bez omezení (mimo role A, která je společná pro celý předmět).

Vyučujícího lze ze seznamu odebrat zrušením všech jeho rolí v předmětu (odznačením všech políček) a uložením změn.

Vyučujícího, který má přidělenu rozvrhovou akci, nelze ze seznamu odebrat. V takovém případě je nutné nejprve vyučujícího odebrat ze všech rozvrhových akcí a teprve poté je možné jej odebrat ze seznamu vyučujících předmětu.

Učitele u speciálních předmětů typu závěrečná práce nebo seminář závěrečné práce nastavuje AIS automaticky na základě založeného zadání závěrečné práce. U těchto předmětů tak není možné provádět nastavení vyučujících manuálně.

Rozvrhy

rozvrhy!zpřesnění

Záložka Rozvrhy poskytuje přehled všech rozvrhových akcí předmětu a umožňuje garantovi nebo administrativě předmětu provádět jejich zpřesnění. Zpřesnění rozvrhu lze provést ve chvíli, kdy garant nebo administrativa přidělí k předmětu vyučující a nastaví jim příslušné role. Současně musí být v AIS zveřejněn rozvrh pro příslušné období akademického roku.

Pro historická studijní období zobrazuje aplikace přehled rozvrhových akcí předmětu s přidělenými vyučujícími a jejich procentuální účast ve výuce. Aplikace v tomto případě neumožňuje editaci.

Všechny rozvrhové akce předmětu jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé akce jsou pak uvedeny základní údaje jako:

 • Přizn. – v případě, kdy se u příslušného záznamu liší nastavení vyučujících nebo jejich podílů na výuce u některého konání oproti definici u rozvrhové akce, zobrazuje se v tomto sloupci ikona červeného kolečka.

 • Den – určuje den, resp. datum, kdy bude rozvrhová akce probíhat.

 • Od – Do – určuje začátek a konec rozvrhové akce.

 • Kde – zobrazuje se označení místnosti, ve které se rozvrhová akce koná.

 • Typ – určuje, o jaký typ rozvrhové akce se jedná (např. přednáška, cvičení apod.).

 • Četnost – určuje, s jakou četností se rozvrhová akce bude opakovat (každý týden, sudý nebo lichý týden). Lichost a sudost týdne se odvozuje z ISO normy. Není-li četnost uvedena, jedná se o rozvrhovou akci s nepravidelnou výukou. Podrobnosti o akci je možné zjistit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Výjimky.

 • Program / obor – obsahuje identifikaci studijního programu a oboru, pro který je rozvrhová akce určena.

 • Ročník – určuje, pro který ročník je rozvrhová akce určena (většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně se studijním oborem).

 • Skupina – určuje, pro kterou studijní skupinu je rozvrhová akce určena. Většinou se uvádí v rozvrhu pro studenty prvního semestru společně s ročníkem a oborem.

 • Kapacitarozvrh!kapacita místnosti – určuje kapacitu rozvrhové akce, nejvyšší možná kapacita rozvrhové akce je kapacita místnosti.

 • Obsazeno – obsahuje počet studentů na rozvrhové akci. Údaj zohledňuje všechny studenty se zvolenou rozvrhovou akcí, bez ohledu na to, zda již prošli zápisem.

 • Vyučující (podíl) – z roletkového menu volí garant/administrativa vyučujícího příslušné akce. Seznam osob v nabídkách se mění v závislosti na typu akce – u přednášek se nabízí pouze osoby s rolí přednášející, naopak u cvičení pouze osoby s rolí cvičící. Nastavení vyučujících je vždy nutné potvrdit tlačítkem . Přidělení vyučujících se ihned promítne do rozvrhu.

  Pokud nelze vybrané rozvrhové akci přidělit vyučujícího (cvičícího, přednášejícího), je vhodné zkontrolovat, zda je vybraná osoba přiřazena k předmětu v záložce Vyučující a zda jí byla přidělena příslušná role. Je-li předmět vyučován ve více místech studia, je vhodné zkontrolovat nastavení rolí pro místo odpovídající místu výuky rozvrhové akce.

  Ke každé rozvrhové akci lze přidělit více vyučujících.Součet podílů všech vyučujících musí být vždy minimálně 100 %. Pozor! Při změně vyučujících u rozvrhové akce bude změna aplikována na všechny periodické předpisy a konání této rozvrhové akce. Budou tak přepsáni všichni individuálně nastavení vyučující u všech konání dané rozvrhové akce. Pokud potřebujete výjimky zachovat, proveďte změny vyučujících na úrovni periodických předpisů, případně jednotlivých konání. Rozvrhové akce, u kterých tyto výjimky v periodických předpisech nebo konáních existují, jsou označeny ikonou ve sloupci Přízn.

 • Poznámka – zobrazuje se poznámku vložená k rozvrhové akci.

 • Výjimky – kliknutím na ikonu  se zobrazí výjimky rozvrhové akce. Ikona se zobrazuje u akcí, které mají evidovány výjimky oproti periodickým předpisům, obsahují nepravidelnou výuku nebo neobsahují žádnou výuku (nemají předpisy ani konání).

 • Periodické předpisy – umožňuje přejít na seznam všech periodických předpisů zvolené rozvrhové akce. Zde je možné nastavit vyučující individuálně pro periodické předpisy. Pozor! Při změně vyučujících na úrovni periodického předpisu budou přepsáni všichni vyučující a výjimky všech konání měněného záznamu. Pokud potřebujete výjimky zachovat, proveďte změny vyučujících na úrovni konání. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Konání lze zobrazit všechna konání náležící danému periodickému předpisu.

 • Konání – zobrazuje seznam všech konání vybrané rozvrhové akce. Konání představují konkrétní jednu instanci výuky rozvrhové akce v konkrétní den a čas. Přehled všech konání zvolené rozvrhové akce je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu jsou uvedeny základní informace jako datum a čas konání, typ akce a místnost, ve které bude výuka probíhat. Ve sloupci Přízn. jsou zobrazovány ikony určující dodatečně přidané konání nebo změnu konání vůči periodickému předpisu.

  Ve sloupci Vyučující je možné pro příslušné jedno konání provádět nastavení vyučujících a jejich podílů na výuce. Stejně jako na úrovni vyučujících celé akce i zde je možné nastavit více vyučujících současně. Provedené změny je nutné uložit stisknutím tlačítka .

  Pro nastavení vyučujících pro všechna konání najednou je vhodnější provést nastavení na úrovni periodického předpisu, případně celé rozvrhové akce.

  Prostřednictvím ikony  ve sloupci Upravit lze vybrané konání editovat a provádět další operace pomocí následujících tlačítek:

  • – umožňuje zrušit aktivní konání dané periodickým předpisem zvolené akce nebo vytvořené individuálně i sdílené;

  • – umožňuje aktivovat zrušené konání dané periodickým předpisem zvolené akce nebo vytvořené individuálně i sdílené;

  • – umožňuje aktivovat konání, které bylo zrušeno z důvodu volného dne;

  • – umožňuje zrušit aktivované konání připadající na volný den;

  • – umožňuje zcela odstranit individuálně zadaná konání (nesdílená);

  • – umožňuje od akce odpojit konání sdílené z jiné akce;

  • – tímto tlačítkem je možné zrušit změny konání a nastavit hodnoty zpět dle periodického předpisu.

  Změny lze provádět pouze u konání, která nejsou starší více než 7 dní. U starších záznamů musí změny provádět správce rozvrhu. Dojde-li ke změně údajů, které mohou způsobit kolizi (datum, čas, místnost), je provedena kontrola kolizí. Pokud je kolize nalezena, není změna konání provedena a je třeba najít jiný nekolizní termín. Při změně ostatních údajů konání se kontrola kolizí neprovádí.

  Periodické rozvrhové akce mají konání vložena studijním oddělením. Garant nebo administrativa předmětu může v případně potřeby přidávat konání individuálně. K tomu slouží formulář s názvem Přidání individuálního konání. Této funkce se využívá výjimečně například v případě mimořádného přidání jednorázové výukové akce (exkurze) apod. Ve formuláři je zapotřebí datum konání jeho čas, místnost, typ akce a případně poznámku. Zadané hodnoty je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

  Individuální konání je možné vložit i mimo časové intervaly vymezené platnými rozvrhovými osami. V nabídce Osa se zvolí možnost mimo předdefinované osy. Následně se polích od, do zvolí přesný rozsah vkládaného konání a do pole Délka konání se vloží údaj o délce akce ve vyučovacích hodinách. Údaj o délce konání je směrodatný pro sestavy generované na základě rozvrhů.

  Pokud přidávané konání koliduje s jinými, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn. Kontrola kolizí probíhá napříč platnými rozvrhy a rovněž nad daty z rezervací místností. Kolidující záznam není možné vložit a je třeba najít jiný vhodný termín. Po úspěšném založení je konání zařazeno do přehledové tabulky, kde je možné s ním dále pracovat.

Související témata nápovědy