Vypisování termínů

Aplikace Vypisování termínů zajišťuje operace týkající se vypisování termínů zkoušek, testů apod. Aplikace je přístupná uživatelům s rolí garant, administrativa, cvičící a zkoušející.

Na stránce aplikace pro vypisování termínů je pod portálovým menu umístěna sada ikon, jejichž význam je následující:

Seznam všech vypsaných termínů předmětu je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý termín jsou vypsány základní údaje jako typ termínu, stav, datum a místo konání termínu, kapacita, druh a forma termínu, způsob a forma studia, pro kterou je termín určen apod. Kapacita termínu je uváděna ve tvaru: počet přihlášených/kapacita (rezerva). Seznam termínů je možné filtrovat pomocí nabídek ve vybraných sloupcích. Ikony zobrazované ve sloupci Operace zpřístupňují další operace s příslušným termínem:

 • Správa termínu  – zobrazuje informace o vybraném termínu a umožňuje další operace s vybraným termínem.

 • Zaslat e-mail  - umožňuje všem přihlášeným studentům odeslat hromadnou zprávu na jejich informativní e-mail na jejich e-mail v informačním systému.

 • Seznam přihlášených studentů  – umožňuje zobrazit seznam studentů přihlášených na termín. Seznam je možné nejen zobrazit, ale i vytisknout například pro kontrolu docházky.

 • Upravit termín  – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář s již dříve vyplněnými atributy termínu. Ve formuláři je možné provádět změny (např. změnu místnosti konání zkoušky). Provedené úpravy se uloží stisknutím tlačítka . Jsou-li na termínu přihlášeni studenti, kontroluje se, zda některá z upravených vlastností stále vyhovuje všem přihlášeným studentům. Pokud by úprava nevyhovovala, je nutné před změnou vlastnosti termínu odhlásit studenty, kteří nové podmínce nevyhoví.

  O provedených změnách na termínu budou přihlášení studenti automaticky informováni přes jejich e-mail.
  Manipulace s termínem je povolena pouze vyučujícímu, který termín vypsal (s výjimkou garanta předmětu) a správcům nastaveným u termínu.
  Údaje o termínech, které již proběhly, nelze editovat.

Termín lze smazat, pokud datum konání termínu je platné (nejedná se o historický termín), nejsou na termínu přihlášení žádní studenti a termín není sdružený. Termín bude smazán jeho označením a stisknutím tlačítka . Pokud byla pro odebraný termín vytvořena rezervace místnosti, zůstává tato rezervace dále v platnosti a vyučující ji může použít pro vypsání jiného termínu. V případě, že rezervaci využít nechce, musí ji zrušit v aplikaci Přehled rezervací.

Má-li student problém s přihlášením na vybraný termín, může to být způsobeno obsazenou kapacitou, nesprávným typem termínu nebo uplynutím doby, dokdy se mohl přihlásit.

Pod seznamem vypsaných termínů je uvedena souhrnná statistika všech vypsaných termínů předmětu podle jednotlivý druhů.

Studenti, kteří jsou přihlášeni na termín zkoušky, a zkoušku splnili v předchozím termínu, jsou po zadání úspěšného hodnocení do zkušební zprávy automaticky odhlášeni ze všech budoucích termínů zkoušek tohoto předmětu.

Import termínů

termín zkoušky!vypsat importemimport!termínů

Termíny lze připravit externě a v podobě souboru CSV sestaveného podle přesně daných pravidel je lze hromadně vložit přes připravený formulář. Importovaný soubor se dohledá, určí se jeho kódování a tlačítkem se vloží.

Pravidla pro tvorbu CSV souboru:

 • Soubor musí na každém řádku obsahovat údaje o jednom termínu, a to v následujícím formátu a pořadí:

  ”Typ termínu”,”Druh termínu”,”Místo, kde se bude akce konat”,”Termín vypisován na”,”Studenti se přihlašují od”,”Studenti se přihlašují do”,”Studenti se odhlašují do”,”Délka trvání akce”,”Způsob výuky”,”Kapacita termínu”,”Poznámka”,”Jen rozvrhová skupina”.

  Položky uvedené kurzívou nejsou povinné, pokud nemají být uvedeny, vloží se pouze ””. Ostatní uvedené položky jsou povinné. Pokud budou uvedeny další položky, budou ignorovány.

 • Řádky musejí být odděleny entrem.

Možné hodnoty jednotlivých položek:

 • Typ termínu

  • R – řádný;

  • 1 – 1. opravný;

  • 2 – 2. opravný;

  • P – povinný.

 • Druh termínu

  • ukpr – zkouška;

  • zk1 – zkouška – 1. část;

  • konz – konzultace;

  • nt1 – náhradní test 1;

  • nt2 – náhradní test 2;

  • nt3 – náhradní test 3;

  • zkop – obhajoba práce;

  • vobh – velká obhajoba práce;

  • mobh – malá obhajoba práce;

  • pt1 – průběžný test 1;

  • pt2 – průběžný test 2;

  • pt3 – průběžný test 3;

  • pt4 – průběžný test 4;

  • pt5 – průběžný test 5;

  • pt6 – průběžný test 6;

  • pt7 – průběžný test 7;

  • pt8 – průběžný test 8;

  • pt9 – průběžný test 9;

  • pt10 – průběžný test 10;

  • pt11 – průběžný test 11;

  • pt12 – průběžný test 12;

  • pt13 – průběžný test 13;

  • znc – zápis na cvičení.

 • Místo, kde se bude akce konat – číslo místnosti, například 01002, NB 42. Pokud nebude zadané označení místnosti dohledáno v číselníku místností, bude na termín pohlíženo, jako kdyby se konal jinde.

 • Termíny – obsah položek Termín vypisován na, Studenti se přihlašují od, Studenti se přihlašují do, Studenti se odhlašují do je nutné vložit ve formátu DD.MM.RRRR hh:mm, například 05.03.2010 10:20.

 • Délka trvání akce – vyjadřuje se pouze číslicí a je udávána v minutách, například 40.

 • Způsob výuky – atribut je vícenásobný, termín může být určen pro všechny způsoby výuky:

  • N – normální;

  • K – konzultační.

 • Kapacita termínu – vyjadřuje se pouze číslicí, například 20.

 • Poznámka – text poznámky může mít maximálně 1 499 znaků.

 • Jen rozvrhová skupina – vyjadřuje se seznamem ID oddělených čárkou. Pokud osoba není garant nebo zkoušející předmětu, musí hodnotu vyplnit stejně jako při práci přes formulář. Omezení se zadává jen pro normální způsob výuky. Pro mimosemestrální výuku se nezadává, aplikace pak případné omezení ignoruje.

  V importním souboru musí být dodržen stejný tvar jednotlivých atributů, jako je uvedeno výše, tj. malá písmena nesmějí být nahrazena velkými a naopak.

Příklad: Má být vložen druh termínu zkouška, který bude řádný, 1. opravný i 2. opravný. Bude se konat v místnosti 01002 dne 05.03.2010 v 10:20 a bude trvat 30 minut. Studenti budou přihlašovat do 04.03.2010 10:20 a odhlašovat do 05.03.2010 10:20. Je určen pro normální i konzultační způsob výuky, má být vložena textová poznámka Moje poznamka a kapacita termínu je 40 studentů.

Formát řádku souboru pro import termínu:

”R,1,2”,”ukpr”, ”01002”,”05.03.2010 10:20”,””, ”04.03.2010 10:20”,”05.03.2010 10:20”,”30”,”N, K”,”40”,”Moje poznamka”

Sdružené termíny

termín zkoušky!sdruženýsdružené termíny zkoušek

Sdružené termíny jsou takové, které se konají ve stejný časový okamžik na stejném místě. Sdružovat lze termíny vypisované v rámci předmětu.

Souhrnné informace o sdruženém termínu se zobrazí kliknutím na ikonu  v seznamu vypsaných termínů. Tučným písmem je v tabulce zobrazen zvolený termín, se kterým jsou ostatní uvedené termíny sdruženy. U každého termínu je uvedena kapacita, která byla vložena při jeho založení. Kapacita je jen informativní. Důležitý je součet těchto kapacit, který se uvádí ve všech ostatních aplikacích. Tento údaj vidí studenti. To, že je termín sdružený nikterak nemění jejich systém přihlašování na zkoušky. Maximální počet přihlášených studentů na zobrazených termínech nesmí být větší než celková kapacita sdružení. Hodnota ve sloupci Přihlášeno u jednotlivých termínů může být vyšší než ve sloupci Kap. pro jednotlivé termíny. Nad seznamem termínů je uvedena doporučená kapacita místnosti, ve které jsou termíny vypsány.

Sdružení lze pro označené termíny zrušit tlačítkem . Zvolené termíny se nesmažou, bude pouze zrušeno jejich sdružení s ostatními termíny. Pokud bude zvoleno tolik termínů pro osamotnění, že by měl zůstat jen jediný, bude zrušena celá sdružená skupina a i tento termín bude osamostatněn. Bude-li kapacita zvoleného termínu menší (sloupec Kap.), než je počet přihlášených studentů (sloupec Přihlášeno), bude kapacita termínu navýšena na počet přihlášených studentů. V opačném případě bude pro termín platit původně uložená kapacita termínů. Tímto způsobem bude upravena kapacita ostatních termínů, které zůstávají ve sdružení, a to tak, aby celková kapacita sdružených termínů nebyla menší než celkový počet přihlášených.