Registrace a žádosti

Aplikace Registrace a žádosti umožňuje garantovi předmětu operace s žádostmi studentů o udělení výjimek pro zápis předmětu.

Základním výstupem aplikace je seznam podaných žádostí, u kterých je možné provést individuální nebo hromadné rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí. Při individuálním vyřizování žádostí je červeně zobrazen důvod, proč si student nemůže předmět zapsat (nesplněné studijní návaznosti nebo překročený limit počtu zapsaných studentů). Na žádosti lze reagovat v době zápisů a změn po zápisech. Pouze v této době mohou studenti své žádosti podávat. Období pro podávání žádostí je navíc omezeno milníkem Konec přijímání žádostí o výjimku v zápisech.

Po ukončení zápisů a změn po zápisech jsou veškeré údaje v aplikaci určeny pouze k prohlížení, a to i u historických předmětů.

Vyřízení žádosti podané studenty

Seznam žádostí, které během zápisů studenti podávají, se nachází v dolní části stránky aplikace Registrace a žádosti. Rozhodnutí je možné udělit hromadně zatržením vybraných žádostí a následně stisknutím tlačítka nebo . Výsledek rozhodnutí je pak uveden u každé vyřízené žádosti ve sloupci Rozhodnutí.

Rozhodnutí lze studentům udělit i individuálně. Kliknutím na  se zobrazí žádost studenta i s formulářem k vyjádření důvodu rozhodnutí a tlačítkem k vyřízení žádosti. Zamítnutou žádost lze později změnit na povolenou, obráceně nikoliv.

Odpověď je studentům po schválení nebo zamítnutí žádosti zaslána automaticky přes e-mail.

Doplňkové informace aplikace

Aplikace Registrace a žádosti poskytuje doplňkové informace vztahující se k registracím a zápisům. Jsou to:

 • Povolená kapacita předmětu pro registrace – limit počtu studentů, kteří si mohou předmět zaregistrovat. Tento atribut nastavuje systémový integrátor na základě informací, které získává od garanta předmětu před počátkem registrací.

 • Povolená kapacita předmětu pro zápis - má analogický význam jako předchozí ukazatel, týká se ovšem možnosti zápisu předmětu.

 • Do předmětu zaregistrováno studentů – celkový počet studentů, kteří mají předmět zaregistrován. Zvlášť je pak vyjádřen počet studentů kombinovaného a prezenčního studia.

 • Z toho forma prezenční – počet zaregistrovaných studentů prezenčního studia.

 • Z toho forma kombinovaná – počet zaregistrovaných studentů kombinovaného studia.

 • Součet aktuálně nastavených kapacit - pro jednotlivé formy a typy rozvrhových akcí vypisuje celkovou kapacitu rozvrhových akcí.

 • Součet kapacit místností - pro jednotlivé formy a typy rozvrhových akcí vypisuje celkovou kapacitu místností, do kterých jsou vypsány rozvrhové akce předmětu.

 • Stanovená kapacita cvičení – atribut předmětu, který stanovuje maximum studentů na cvičení. Je to výchozí hodnota při tvorbě rozvrhu a příslušné rozvrhové akce předmětu. Nastavuje SIF dle pokynů garanta předmětu.

 • Odhad počtu skupin z registrací – údaj vzniklý jako podíl počtu registrovaných studentů prezenčního studia a kapacity cvičení. Při tvorbě rozvrhu může sloužit jako výchozí údaj pro výpočet dostatečného počtu cvičení z předmětu.

 • Počet rozvrhových akcí označených jako cvičení – představuje na rozdíl od předchozí hypotetické hodnoty skutečný počet vypsaných cvičení v rozvrhu předmětu.

 • Do předmětu požaduje zápis studentů – celkový počet studentů (prezenčního i kombinovaného studia), kteří mají předmět připravený k zápisu, ale jeho zápis ještě nemají potvrzen studijní referentkou.

 • Do předmětu skutečně zapsáno – počet studentů (prezenčního i kombinovaného studia), kteří mají zápis předmětu do dalšího semestru potvrzen na studijním oddělení.

 • Počet podaných žádostí celkem – celkový počet podaných žádostí o udělení výjimky ke studiu předmětu.

 • Počet kladně i záporně vyřízených žádostí a počet dosud nevyřízených žádostí – základní informace o stavu žádostí o výjimku.

 • Počet dosud nevyřízených žádostí – počet žádostí, které nebyly doposud schváleny nebo neschváleny.

 • Souhrnný přehled jednotlivých cvičení s jejich kapacitou a obsazením, resp. počtem skutečně zapsaných studentů na cvičení.

 • Přehled obsazení cvičení předmětu – seznam všech vypsaných cvičení předmětu s jejich kapacitou a počtem studentů požadujících zápis do cvičení.

Stisknutím tlačítka , resp. je možné zobrazit seznam studentů, kteří provedli registraci, resp. zápis předmětu (s dobou registrace/zápisů, se zvoleným cvičením a stavem žádosti) a kteří mají aktivní studium (nebyli ze studia vyřazeni a nepřerušili studium). V případě zápisu je možné zobrazovanou množinu studentů omezit na konkrétní rozvrhovou akci. Seznam studentů lze seřadit kliknutím na název příslušného sloupce seznamu studentů.

Studentům uvedeným v seznamu lze zaslat e-mail podle kritérií, která nabízí menu, například studentům s vybraným cvičením (kteří se přihlásili na konkrétní cvičení), studentům bez cvičení, všem označeným studentům.