Evidence uznaných předmětů

Aplikace Evidence uznaných předmětů se používá k evidenci uznaných předmětů zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu je zobrazen formulář pro uznání předmětu. Zde je nejprve zapotřebí zvolit studijní období, do kterého se má předmět uznat. Zvolené období ovlivňuje nabídku uznávaných předmětů (aktuálně studovaných) a také určuje cílové období pro založení předmětu ze skladu (u obecných uznávacích a uznaných předmětů ze skladu). Volbu je nutné provést bez ohledu na to, zda má být předmět do období následně započítáván. Po zvolení období lze přistoupit k výběru uznávaného předmětu. Zde je možné:

 • Uznat z fakultního skladu - volba se použije v případě, kdy uznávaný předmět existuje ve skladu. Předmět se dohledá podle jména nebo kódu a následně se zvolí se seznamu.

  Pro potřebu uznání skladového předmětu je ve zvoleném období v katalogu předmětů založena zjednodušená kopie tohoto předmětu (není-li v období předmět řádně vypsán).
 • Uznat obecný předmět - tato volba se použije zejména v případě uznávání předmětu z jiné univerzity, kdy v AIS neexistuje jeho ekvivalent. V nabídce jsou zobrazeny všechny předměty s atributem obecný uznávací předmět ze skladu fakulty. Volba předmětu se potvrdí tlačítkem .

  Obecný uznávací předmět je speciálním druhem předmětu, u nějž je při uznání možné individuálně nastavit skutečný název předmětu, způsob ukončení a počet získaných kreditů. Tyto údaje jsou pak použity ve výstupech apod. Pozor! Není-li název předmětu při uznání nastaven, bude se ve výstupech zobrazovat název předmětu - tedy např. Uznaný předmět. Obecné uznávací předměty eliminují potřebu zakládat pro každý uznávaný předmět nový předmět do katalogu předmětů.
  Obecný uznávací předmět vkládá integrátor pouze do skladu předmětů v potřebném počtu s označením 1 až n (v názvu i v kódu předmětu). Kód uznaného předmětu je shodný pro všechny fakulty – UP1 až UPn. Předmět musí mít nastaveno ukončení, počet kreditů (hodnota se upravuje při vkládání předmětu), standardní ukončení (zápočet nebo zkouška) a atributy Obecný uznávací předmětLze studovat vícekrát na ano.
 • Uznat předmět aktuálního průběhu - zde je možné vybírat z předmětů, které má student zapsáné v právě probíhajícím studijním období a nemají vložen žádný výsledek (ani neúspěšný), tzn. student ještě neabsolvoval zkoušku. Výjimku tvoří předměty, které byly ze studia zrušeny, takové předměty je možné uznat i přes to, že má u nich student vloženo úspěšné hodnocení – z hlediska evidence nejsou považovány za úspěšně ukončené. Volba předmětu se potvrdí tlačítkem .

  Při uznání aktuálně studovaného předmětu budou pro tento předmět smazány navazující záznamy v Záznamníku učitele - zejména tedy rozvrhové akce a další případné záznamy.

Jakmile je zvolen předmět, zobrazí se formulář pro uznání předmětu. V něm se uvedou podrobnosti týkající se uznávaného předmětu, především ukončení, známka a počet kreditů. Datum Uznáno dne podléhá kontrole a musí spadat do období (semestru), ve kterém je uznání provedeno. Osobu, která předmět jako uznaný schválila, je nutné vyhledat v poli Uznal. Pokud položka nebude vyplněna, bude do pole Uznal doplněno jméno přihlášeného uživatele.

Pole Předchozí studium slouží jako přepínač mezi položkami Původ předmětuStudijní výjezd a jeho nastavení je následující:

 • Ano – v povinném poli Původ předmětu je nutné výběrem odpovídající možnosti určit původ uznávaného předmětu, tj. kde student předmět skutečně studoval. Nejčastější volbou je možnost vysoká škola, která se použije pro předměty uznané z předcházejícího studia nebo při přestupu mezi programy či z jiné školy.

 • Ne – příslušný výjezd je možné zvolit v nabídce Studijní výjezd. Údaj je odesílán do matriky.

Pole Počítat kredity lze nastavit na:

 • Ano – předmět je uznán pro dané období a v tomto období se započítávají kredity za něj získané. Typicky se jedná o předmět, který student absolvoval v tomto období na jiné univerzitě.

 • Ne – předmět je uznán v rámci celého studia a kredity se připočítávají ke kreditům získaným za celé studium. Kredity v tomto případě nejsou zahrnuty v počtu kreditů za semestr. Typicky se jedná o předmět uznaný z předchozího studia.

Položky Skutečně splněno dne, Kde splněno (název instituce, kde student předmět odstudoval), Skutečný názevStudováno v jazyce mají informativní charakter, je však nutné je vyplnit.

Vyplněný formulář je nutné uložit. Uznaný předmět je zařazen evidence uznaných předmětů, kde je podle způsobu započítání kreditů (za semestr, za celé studium) zařazen do příslušného seznamu. U každého uznaného předmětu je možné provést opravu evidovaných údajů přes ikonu ve sloupci Editace (a to i opravu počítání kreditů).

Prostřednictvím ikon ve sloupci Atributy je možné prohlížet, resp. editovat atributy uznaných předmětů. Těmito atributy jsou zejména:

 • Prodloužené datum expirace – jedná se o prodloužené datum proti defaultním nastavením, ke kterému skončí platnost daného výsledku. Používá se v případě, že je třeba individuálně posunout datum, ke kterému má být daný studovaný předmět automaticky zrušen z důvodu expirace hodnocení.

Předmět lze z evidence uznaných předmětů studentovi také odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .