Forma studia

Aplikace Forma studia slouží k evidenci formy zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

V tabulce v úvodu aplikace je zachycen vývoj hodnot v průběhu celého studia. Aktuální hodnota je vždy v posledním řádku. U aktivních studií není vyplněna hodnota ve sloupci Konec. Má-li studium evidováno více záznamů, lze poslední záznam odebrat stisknutím tlačítka .

Pokud je studijní program (případně obor) akreditován pro více studijních forem, zobrazují se pod tabulkou formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu.

Evidence možných forem studijního programu zajišťuje aplikace Evidence studijních programů.

První formulář slouží ke změně aktuálního záznamu. Je zde možné zvolit jinou formu studia nebo upravit datum začátku. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu. Při změně formy v průběhu studia se vkládá nový záznam.

Druhý formulář pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí nová forma studia a zadá se datum, ke kterému má být změna zaevidována. Toto datum je zároveň datum konce platnosti předchozího záznamu. Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Evidované údaje jsou odesílány do matriky studentů a proto lze změny provádět pouze k datu následujícím po posledním sběru. Pokud aktuální hodnota začala platit po posledním sběru, lze ji měnit nebo úplně odebrat. V opačném případě je možné pouze zadat novou hodnotu a datum změny musí být po posledním sběru matriky. U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.

Změny v datech odeslaných do matriky mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b.

V dolní části aplikace lze studentovi v návaznosti na změnu formy studia vytisknout dodatek ke smlouvě o studiu. Pořadové číslo dodatku je zapotřebí uvést do pole Dodatek číslo.