Studované předměty

Aplikace Studované předměty zobrazuje přehled všech předmětů zapsaných, případně uznaných, ve zvoleném studijním období a umožňuje jejich správu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Seznam předmětů studovaných ve zvoleném studijním období je zobrazen v přehledové tabulce. Kromě kódu a názvu předmětu jsou v seznamu uvedeny další údaje. Význam jednotlivých sloupců je následující:

U obecně uznávacího předmětu se jeho skutečný název vloží do závorky zadaný v Evidenci uznaných předmětů.
 • Pov. - v tomto sloupci je pomocí ikon vyjádřena povinnost daného předmět vztažená ke studijnímu plánu přiřazenému studentovi.

 • Ukon. - sloupec obsahuje zkratku ukončení, se kterým si student předmět zapsal. Některé předměty mohou mít variantní ukončení (nastavuje se v Katalogu předmětů), pak lze kliknutím na tuto zkratku přejít do aplikace Změna ukončení předmětu, kde lze ukončení změnit na jiné.

 • Způsob – určuje způsob studia předmětu (normální, konzultační nebo mimosemestrální). U předmětů, které mají více možných způsobů studia, lze kliknutím na ikonu přejít do aplikace Změna způsobu studia a zde aktuální způsob studia změnit. Změnu však nelze provést u předmětů uznaných, zrušených a splněných v jiném studijním období.

 • Jaz. – obsahuje zkratku jazyka, ve kterém student předmět absolvuje. Vyučuje-li se předmět ve více jazykových variantách (nastavují se v Katalogu předmětů), pak lze kliknutím na zkratku jazyka přejít do aplikace Změna jazyka předmětu, kde lze jazyk studia předmětu změnit na jiný.

 • Místo výuky - vyjadřuje místo studia, ve kterém student předmět absolvuje. Některé předměty se vyučují ve více místech (nastavují se v Katalogu předmětů), pak lze kliknutím na odkaz místo výuky změnit prosřednictvím aplikace Změna místa výuky.

 • Pok. – sloupec obsahuje počet pokusů, které student ke splnění předmětu využil. Pokud je některý z pokusů omluven, zobrazuje se v závorce celkový počet pokusů včetně omluvených.

 • Výsledek - ve sloupci je zobrazen poslední evidovaný výsledek daného předmětu. Výsledky vkládájí vyučující předmětu do zkušebních zpráv v Záznamníku učitele. Případnou korekci lze provést po kliknutí na ikonu ve sloupci Výsledky.

 • Kr. – sloupec obsahuje počet kreditů, které student získal za úspěšné absolvování předmětu (u neúspěšně ukočených předmětů se kredity nezobrazují). Případnou individuální korekci počtu získaných kreditů lze provést přes ikonu ve sloupci Výsledek.

  Pro hromadnou korekci kreditů je k dispozici aplikace Hromadná změna kreditů u zapsaných předmětů.
 • Zapsáno – sloupec udává, kolikrát si student během svého studia daný předmět zapsal. Do uvedeného počtu nejsou započteny zrušené zápisy předmětu (viz aplikace Rušení předmětů).

 • Výsledky – prostřednictvím ikony v tomto sloupci lze přejít do aplikace Výsledky předmětu, kde lze zobrazit zadané výsledky zvoleného předmětu, tyto výsledky upravovat, přidávat nové nebo zadané výsledky mazat. Aplikace dále umožňuje individuální změnu kreditů získaných za absolvování předmětu.

  Pokud se jedná o uznaný předmět, pak ikona odkáže do aplikace pro uznávání předmětů, kde lze způsob uznání předmětu upravit; tj. upravit ukončení, výsledek, datum uznání a splnění, místo splnění, jméno uznávajícího a skutečný název.

 • Zadáno – sloupec obsahuje datum vložení posledního výsledku z předmětu.

 • Zadal – obsahuje jméno osoby, která jako poslední vložila výsledné hodnocení z předmětu.

 • Atributy – prostřednictvím ikon je možné prohlížet a editovat atributy studovaného předmětu. Jednotlivé atributy jsou popsány zde.

 • Změněno – sloupec obsahuje datum zápisu nebo poslední manipulace s předmětem. Jsou-li povoleny e-zápisy, může zde být uloženo jméno studenta.

Pod seznamem předmětů je uveden celkový počet kreditů získaných za dané období. Do tohoto součtu jsou započítávány pouze kredity za úspěšně ukončené předměty.

Předměty možné z období smazat zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Nelze odebrat předměty přenesené z jiného období a také předmět speciálního typu závěrečná zkouška, existují-li pro dané studium archivované výstupní dokumenty.

Přes formulář pod seznamem předmětů lze studentovi předmět i přidat, i když je to nestandardní způsob (skladba předmětů by se prvotně měla upravovat přes aplikaci určenou pro zápis a změny v zápisech). Ve vyhledávacím poli se podle kódu nebo části názvu dohledá požadovaný předmět. Pokud má být dohledán předmět z jiné fakulty, musí být před dohledáním označeno pole Výběr předmětů ze všech fakult. Dohledaný předmět se označí a kliknutím na  se přidá k předmětům studovaným v období. Standardní ukončení a počet kreditů se nastavuje automaticky podle údajů evidovaných v katalogu předmětů daného studijního období.