Průběh studia

Aplikace Průběh studia zobrazuje průběh konkrétního studia po jednotlivých obdobích a zpřístupňuje další aplikace týkající se evidence studia jako je evidence přerušení, oboru, specializace, formy, dále financování a ukončení studia, rušení a uznávání předmětů apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace jsou uvedena jednotlivá období daného studia s jejich označením, stavem studia a datem zápisu studenta do období (lze upravit v atributech průběhu). Stav studia je v případě nastavení atributu V období je vykonávána praxe v průběhu studia rozšířen o informaci, že student v daném období vykonává praxi. Prostřednictvím ikony ve sloupci Předměty lze přejít do správy předmětů, které má student v daném studijním období zapsané. Následuje počet získaných kreditů za jednotlivá období, dosažený studijní průměr a pokud bylo studium v daném období přerušeno, je ve sloupci Přerušeno uvedeno období přerušení. Ikony , ve sloupci Průběh studia umožňují prohlížet a editovat atributy daného průběhu studia jako je datum zápisu, číslo skupiny.

Pod přehledem období je zobrazena řada ikon, odkazujících k dalším aplikacím, které souvisejí se studiem studenta a studijní evidencí. Jejich význam je následující:

 • Evidence přerušení  - slouží pro evidenci přerušení studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Uznaná doba rodičovství  - umožňuje evidovat uznanou dobu rodičovství. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Evidence forem studia  - slouží ke správě formy, ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných forem, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence oboru  - slouží ke správě studovaného oboru, ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných oborů, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence specializace  - umožňuje evidovat studijní specializace u zvoleného studia. Ikona se zobrazuje pouze pokud má dané studium definovány nároky na specializace.

 • Evidence míst studia  - umožňuje evidovat místo, ve kterém studium probíhá. Ikona se zobrazuje v případě, kdy lze dané studium vést ve více místech studia.

 • Evidence financování  - umožňuje evidovat způsob financování zvoleného studia. Ikona se zobrazí pouze pokud pro dané studium existuje více možných způsobů financování.

 • Změnit kód posledního průběhu studia  - pro aktivní, případně ukončená studia umožňuje provést změnu posledního kódu stavu studia.

 • Ukončit studium  - umožňuje individuálně ukončit zvolené studium. Ikona se nezobrazuje u již ukončených studií.

 • Vrátit do studia  - umožňuje vrátit studenta s ukončeným studiem zpět do studia. Ikona se zobrazuje u ukončených studií.

 • Návrh na ukončení studia  - umožňuje zobrazit a spravovat návrhy na ukončení studia. Ikona se zobrazí v případě, kdy se studium aktuálně nachází ve stavu 11 - navrženo vyřazení nebo má evidován návrh na vyřazení (i historický).

 • Zrušení předmětu  - umožňuje zrušit studentovi předmět zapsaný v průběhu studia a poskytuje přehled zrušených předmětů. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Zobrazení celého průchodu studiem  - pro zvolené studium zobrazuje přehled předmětů, které má student ve svém studiu zapsány a informace o jejich zápise a ukončení.

 • Evidence uznaných předmětů  - zpřístupňuje aplikaci pro uznávání předmětů a poskytuje přehled a správu uznaných předmětů na daném studiu. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Hromadné uznávání předmětů  - umožňuje hromadné uznávání předmětů z předchozího studia na ŠAVŠ. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Přehled registrací studenta  - poskytuje přehled registrovaných předmětů během studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Přehled praxí studenta  - poskytuje přehled všech praxí a pracovních nabídek, na které se student v rámci svého studia přihlásil prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí.