Evidence financování

Aplikace Evidence financování slouží k evidenci způsobu financování studentova studia. Způsob financování udává, z jakého zdroje je studium financováno. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-f.

V tabulce v úvodu aplikace je zachycen vývoj hodnot v průběhu celého studia. Aktuální hodnota je vždy v posledním řádku. U aktivních studií není vyplněna hodnota ve sloupci Konec. Má-li studium evidováno více záznamů, lze poslední záznam odebrat stisknutím tlačítka .

Pokud je možné pro dané studium použít více způsobů financování, zobrazují se pod tabulkou formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu. V opačném případně aplikace vypíše upozornění, že neexistuje jiný způsob financování než aktuální.

První formulář slouží ke změně aktuálního záznamu. Je zde možné zvolit jiný způsob financování nebo upravit datum začátku. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu.

Druhý formulář pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí nový způsob financování a zadá se datum, ke kterému má být změna zaevidována. Toto datum je zároveň datum konce platnosti předchozího záznamu. Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Evidované údaje jsou odesílány do matriky studentů, a proto lze změny provádět pouze k datu následujícím po posledním sběru. Pokud aktuální způsob financování začal platit po posledním sběru, lze jej změnit nebo úplně odebrat. V opačném případě je možné pouze zadat nový způsob financování a datum změny musí být po posledním sběru matriky. U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.

Změny v datech odeslaných do matriky mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b.

V další části aplikace jsou pak zobrazeny doplňující údaje k financování studia. První tabulka zachycuje průběh vypočtených kódů financování studia v rámci nastaveného zdroje financování. Ve druhé tabulce jsou uvedeny informace o celkové době studia. Do výpočtu jsou zahrnovány údaje evidované v AIS a rovněž dostupné informace získané z matriky studentů (SIMS). Nad tabulkou je uvedeno datum, ke kterému jsou uvedené údaje vypočítány. Ve třetí tabulce jsou uvedena všechna rozhodnutí o platbě evidovaná pro dané studium, jejich stav a další důležité údaje. Rozhodnutí o platbě zde lze pouze prohlížet, pro jejich úpravu je nutné použít aplikaci Přehled financování.