E-index

V aplikaci E-index je zobrazen celý průběh zvoleného studia. Informace uváděné o studiu musí souhlasit s údaji v indexu (pokud je zaveden). Za tento stav jsou zodpovědní sami studenti. Pokud se informace zobrazované v AIS rozcházejí s informacemi uvedenými v indexu, je třeba zjednat v nejbližší době nápravu. Požadované změny lze provést pouze na studijním oddělení. Doplnění známek (zápočtů) v aktuálním zkouškovém období provádí zkoušející předmětu. Informace o průběhu studia lze zobrazovat několika způsoby. Možné varianty zobrazení jsou dostupné v portálovém menu. Během práce v aplikaci se lze přepínat mezi studijními obdobími, případně studii, pomocí nabídky umístěné nad portálovým menu. Volba se musí vždy potvrdit tlačítkem .

Aktuální základní a podrobný přehled

Tabulka základního přehledu obsahuje seznam aktuálně studovaných předmětů s jejich výsledky a počty kreditů. Ve sloupci Výstupy předmětu jsou u absolvovaných předmětů uvedeny kompetence, které student z předmětu získal a jejich hodnocení. Uveden je získaný počet kreditů. V rozšířeném podrobném přehledu jsou informace o termínu a osobě, která hodnocení předmětu zadala, a další statistické údaje, jako různé typy průměrů (aritmetický, vážený) apod.

Základní přehled za celé studium

V tabulce jsou vyjmenovány všechny zapsané předměty podle jednotlivých období. U každého předmětu jsou zobrazeny údaje o ukončení předmětu, známce, počtu získaných kreditů za studium daného předmětu a o počtu pokusů využitých k jeho úspěšnému ukončení. Kliknutím na číslo pokusu je možné prohlédnout si historii pokusů nutných k úspěšnému ukončení předmětu. Ve sloupci Výstupy předmětu jsou u absolvovaných předmětů uvedeny kompetence, které student z předmětu získal a jejich hodnocení. Pod tabulkou je pak informace o počtu kreditů získaných úspěšným ukončením předmětů jednotlivých období a nakonec celkový počet získaných kreditů.

Podrobný přehled za celé studium

Tabulka je rozšířena o další informace vztahující se ke každému předmětu. Jsou to údaje o tom, kdo a kdy vložil ukončení předmětu (jedná se většinou o jméno zkoušejícího) a kdo a kdy provedl změnu v zapsaném předmětu (většinou bývá uvedeno jméno studijní referentky, která potvrzovala zápis předmětů, v případě elektronických zápisů je uvedeno jméno studenta) a kompetence předmětu. Pro jednotlivá období je uveden přehled se statistickými údaji o studiu, v závěru pak souhrnné statistické údaje.

Statistika za celé studium

Zde jsou vypsány veškeré statistické informace o studiu za jednotlivá období. Na konci výpisu je zobrazen souhrnný přehled za celé studium.

Potvrzení studijních výsledků

Aplikace poskytuje studentovi informace o výsledcích studia předmětů v příslušném období a v době vymezené milníkem Potvrzování studijních výsledků umožňuje potvrdit správnost jejich zadání jednotlivými vyučujícími. Přehled všech výsledků je zobrazen v přehledové tabulce. Potvrdit zobrazené výsledky je možné stisknutím tlačítka . Potvrzení studijních výsledků studentem je povinné a je kontrolováno studijním oddělením.

Srovnání studijních výsledků

Aplikace poskytuje přehled výsledků studentova studia v porovnání se studenty, kteří studují ve stejném studijním oboru a ročníku. Student zde nalezne informace o získaném studijním průměru za celé své studium a tomu odpovídající percentil a pořadí vůči všem studentům jeho oboru a ročníku. Uvedený průměr se může lišit od průměru v průběhu studia – záleží na typu algoritmu, který se na vysoké škole pro výpočet percentilů používá.