Registrace a zápis

Tato aplikace slouží k registraci předmětů, zápisu předmětů a ke změnám po zápisech. Zmíněné akce jsou postupně spouštěny studijním oddělením podle schváleného harmonogramu, který je přístupný všem uživatelům AIS v aplikaci Harmonogram akademického roku v části Osobní administrativy Portál veřejných informací. O konkrétních termínech akcí jsou studenti informováni studijním oddělením na úředních vývěskách vysoké školy, elektronickou poštou, v zásadních informacích umístěných v AIS atp.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech studentům obecně umožňuje:

 • V průběhu registrací rezervaci míst v předmětech, které chtějí studovat v následujícím období. Ty, které jsou pro ně povinné, předregistruje Studijní oddělení, ostatní předměty si musí vybrat a připravit sami.

 • V období mezi registracemi a zápisem zobrazuje seznam zaregistrovaných předmětů a informace o termínech zápisů a změn po zápisech.

 • Přípravu zápisových archů v průběhu zápisů, jež nepřímo navazují na registrace. Mezi zmiňované přípravy u zápisů je zahrnut výběr předmětů a jejich kontrola, zda je studentovi podle omezení nastavených garantem předmětu (prerekvizity, kapacita) umožněno studium vybraného předmětu, a dále volba rozvrhu, který připravilo studijní oddělení na základě registrací studentů.

 • Přípravu změn po zápisech, což může zahrnovat změnu předmětu a rozvrhu, ale zde pozor, změna předmětu a jeho ukončení musí být opětovně potvrzeny studijní referentkou (pokud nejsou spuštěny elektronické zápisy).

 • Zobrazuje předměty zapsané při posledním zápisu, informace o zapsaném ukončení jednotlivých předmětů, později jsou zde vedeny výsledky zkoušek apod. Po vypršení termínu všech předchozích akcí se aplikace všem studentům pro editaci a veškeré změny uzavře.

  Je-li studentům povolen pozdější zápis do studia (po uzavření aplikace), může přípravu předmětů zvolených ke studiu a výběr rozvrhu provést referentka na studijním oddělení současně se zápisem studentů do následujícího semestru.

  Studijní plán a tematické skupiny předmětů mohou studenti prohlížet pět dnů před spuštěním akce (registrace, zápisy, změny po zápisech).

Základní uživatelské kroky v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech jsou stejné jak pro registrace, tak pro zápisy a změny v zápisech. Snad jediný rozdíl je v možnosti výběru rozvrhu cvičení v období zápisů a změn po zápisech. Použití aplikace pro jednotlivé akce je popsáno v následujících odstavcích – Registrace, Zápisy, Změny po zápisechObdobí po zápisech.

Do uvedených aplikací je vstup přes stejnou ikonu  z  aplikace Moje studium.

Registrace

registraceRegistrace

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období registrací by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi, které pro ně připravilo studijní oddělení a se stručným návodem k použití aplikace. V aplikaci je studentům zobrazena tabulka se seznamem předmětů registrace!seznam předmětů, které předregistrovalo studijní oddělení. Význam jednotlivých sloupců tabulky je uveden zde. Stránka je velmi podobná jako v průběhu zápisů. Totéž platí i pro studenty prvního semestru navazujícího studia.

Předměty, které si studenti přejí zaregistrovat, si mohou vybíratregistrace!výběr předmětů jednotlivě podle jejich kódu nebo názvu z katalogu předmětů ŠAVŠ (jsou-li registrace předmětů z jiných fakult podporovány). Pro zobrazení podrobností o dohledaných předmětech (prerekvizity a limit předmětu) je nutné označit pole Detaily.

Dále je možné přidat předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, které jsou dané studijním plánem, nebo je vyhledat přes tematické skupiny předmětů. Tlačítkem se provede výběr všech předmětů, které jsou pro dané období určeny studijním plánem jako povinné. Mohou se zde objevit i předměty jako Státní závěrečná zkouška, Státní bakalářská zkouška, Diplomová práce apod. Budou-li se chtít studenti v následujícím období těchto státních zkoušek zúčastnit, musí mít zapsanou dvojici předmětů – Státní bakalářská zkouška a Bakalářská práce nebo Státní závěrečná zkouška a Diplomová práce.

Studenti, kterým jejich studium končí, mají plán na následující období prázdný, požadované předměty si musejí dohledat. Pokud na studium navazuje další studium lze zvolit navazující studijní plán a podle něj zaregistrovat předměty.

Ostatní a volitelné předměty si studenti musí vybrat přes vyhledávací pole nebo přes tematické skupiny předmětů. Tematické skupiny lze prohlížet již před samotným spuštěním registrací a zápisů. Podrobnější postup výběru předmětů je stejný jako u aplikace Zápisy a je uveden zde.

Pokud studenti nemají správně nastaven obor studia, může se stát, že tlačítkem budou přiděleny jiné předměty, než jsou uvedeny v tištěných studijních plánech nebo nebudou přiděleny předměty žádné.

Předměty lze odebírat po jejich označení kliknutím na . Předměty je nutné odebírat s rozvahou, protože jejich odebráním se ztrácí registrované pořadové místo. Týká se zejména žádaných předmětů s omezenou kapacitou.

Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období mezi registracemi a zápisy zobrazuje zaregistrované předměty a termíny zápisů a změn po zápisech .

Zápisy

zápisy

Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech – v období zápisů – se studentům zobrazuje jejich zápisový arch. Zápisový archzápisový arch obsahuje seznam předmětů z předchozích registrací, předměty, které měli studenti během studia zapsány, úspěšně je neukončili a nyní jsou nabízeny ke studiu, dále pole pro dohledání a přiřazení dalších předmětů a ikony s aktuálním studijním plánem a tematickými skupinami předmětů. Zaregistrovaný předmět, který se z nějakého důvodu ke studiu neotevře, si studenti nemohou zapsat a musí si ho ze zápisového archu odebrat (v některých případech je odebrán automaticky). Studenti jsou o tomto úkonu informováni e-mailem.

Při prvním vstupu do aplikace by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi a pokyny studijního oddělení . Je připraven také stručný návod k použití této aplikace. Informace studijního oddělení a návod k použití jsou umístěny pod odkazy vedle ikon . Po opakovaném vstupu je možné tyto informace zobrazit kliknutím na odkaz zde, který je umístěn v úvodní části stránky.

Nesplněné předměty a předměty z registrací jsou seřazeny v tabulkách:

 • První obsahuje předměty, které měli studenti již dříve zapsány, ale dosud je řádně neukončili. Předměty se zatrhávacím políčkem jsou nabízeny ke studiu pro následující období. Studentům jsou doporučeny k zápisu. Označením předmětů a stisknutím tlačítka budou přiřazeny k předmětům v následující zápisové tabulce.

 • Druhá je tabulka pro přípravu zápisu. Je podobná tabulce pro registraci předmětů a tabulce pro změny po zápisech. Obsahuje seznam předmětů, které si studenti vybrali ke studiu během registrací a které si nyní budou zapisovat. Oproti registracím přibyl v tabulce sloupec Cvičení s nabídkou cvičení pro jednotlivé předměty – jejich výběrem si studenti tvoří svůj rozvrh rozvrh!tvorba. Předměty v tabulce je nutné upravit tak, aby značka u všech předmětů byla zelená . Pak je zápisový arch v pořádku a je připraven k zápisu na studijním oddělení.

Pod tabulkami je vedle ikony  umístěn odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období, ve kterém si každý student může zkontrolovat svůj studijní plán a seznam povinně volitelných předmětů doporučených ke studiu. Pod tabulkami jsou umístěny statistiky předmětů vybraných ke studiu s počtem kreditů, zapsaných předmětů, předmětů s ukončením zkouška a zápočet.

Jsou-li v zápisu chyby, je zobrazena tabulka s jejich vysvětlením – Přehled chyb. U každého předmětu je uveden důvod, proč si je nelze zapsat. O nesplnění podmínek k dalšímu studiu je vypsáno upozorněni pod seznamem chyb v zápisovém archu. V části Kontrola podmínek studia mohou být zobrazena upozornění na nesplnění administrativních úkonů souvisejících se zápisem. Zobrazen je název administrativního úkonu, který není splněn a případně i detailnější instrukce jak při jeho splnění postupovat.

Význam jednotlivých sloupců tabulky s předměty, které jsou společné pro registrace, zápisy a změny po zápisech:

 • Ozn. – označením vybraného předmětu a kliknutím na  je předmět ze zápisového archu odebrán.

 • Stav – barvou značky (puntíku) je vyznačen stav předmětuzápisy!stav předmětu vzhledem k možnosti studovat jej v následujícím období:

  • Červená – informuje studenta o tom, že nejsou splněny podmínky pro studium předmětu buď z důvodu překročené kapacity, nebo nesplnění některé z prerekvizit (informace jsou uvedeny v příslušných sloupcích tabulky a bližší popis problémů je uveden pod tabulkou). V takovém případě může student podat žádost o studium předmětu přes ikonu , která je umístěna v řádku označeného předmětu.

   Pokud byl předmět uvedený v prerekvizitě úspěšně odstudován pod jinou zkratkou, pak je nutné kontaktovat garanta předmětu, studijní oddělení nebo svého systémového integrátora.
  • Modrá – oznamuje studentovi, že podal žádost o povolení studia garantovi předmětu a čeká na jeho vyjádření. Kladným vyjádřením se barva značky změní na zelenou, zamítnutím na červenou.

  • Zelená – značí, že jsou splněny všechny podmínky studia předmětu a jeho zápis tak proběhne bez problémů.

 • Kód předmět!kód – je jednoznačným identifikačním prvkem předmětu, podle kterého jej lze vyhledat.

 • Předmět – plný název předmětu. Kliknutím na něj se zobrazí sylabus předmětu.

 • Pov. – vyjadřuje povinnost studia předmětu, která vychází ze studijního plánu.

 • Uk. – obsahuje ukončení předmětu. Má-li předmět více možných ukončení, je zkratka ukončení zobrazena jako odkaz vedoucí do aplikace, ve které lze ukončení změnit.

 • Kr. – počet kreditů za úspěšné ukončení předmětu.

 • Jazyk – jazyk, ve kterém je předmět vyučován. U některých předmětů je možnost volby kliknutím na označení jazykové varianty, volbou jazyka a uložením změny. Nastavený jazyk výuky předmětu ovlivňuje rozvrhové akce, které si student může zvolit do osobního rozvrhu.

 • Způsob – způsob studia předmětu je většinou normální, někdy může být nabízen konzultační formou studiapředmět!konzultační forma studia.

 • Místo výuky – vyjadřuje místo studia, ve kterém student předmět absolvuje. Některé předměty se vyučují ve více místech, pak lze kliknutím na odkaz místo výuky změnit prosřednictvím aplikace Změna místa výuky.

 • Rozvrh – prostřednictvím tohoto sloupce si studenti vybírají rozvrhové akce jednotlivých předmětů, a sestavují si tak svůj osobní rozvrh. Je-li ve sloupci Rozvrh zobrazen vykřičník, znamená to, že kapacita všech rozvrhových akcí je již zcela naplněna.

  Kliknutím na položku vyberte se zobrazí seznam všech vypsaných rozvrhových akcí předmětu. Požadovaná rozvrhová akce se označí a volba se potvrdí tlačítkem . Chybí-li u rozvrhové akce možnost označení, znamená to, že takovou akci není možné zapsat (např. z důvodu naplnění její kapacity nebo odlišného jazyka rozvrhové akce a zapsaného předmětu). Ve sloupci Jaz. je uveden jazyk, ve kterém je příslušná rozvrhová akce vyučována. Student si může zapsat pouze takovou akci, jejiž jazyk výuky odpovídá jazyku studia předmětu.

  Cvičení si mohou volit studenti prezenční i kombinované formy studia. Výběr rozvrhových akcí je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia.

  Rozvrhová akce může být vložena napevno v případě, že je pro předmět vypsána jen jedna akce nebo pokud byla rozvrhová akce striktně přidělena.
 • Zaregistrováno – přesný časový údaj o době registrace předmětu.

 • Limit – garantem stanovená podmínka omezující počet studentů k zápisu, resp. k registraci. V závorce je uveden počet zbývajících míst.

 • Pořadí – dvě čísla oddělená lomítkem podávají informaci o pořadí zápisu z celkového počtu studentů, kteří si předmět k zápisu (registraci) vybrali.

 • Návaznostipředmět!návaznosti – jsou vyjádřeny prerekvizitou nebo souborem prerekvizit.

 • Žádost – v případě nesplnění studijních podmínek předmětu se v tomto sloupci zobrazí ikona , pod kterou je formulář pro podání žádosti o povolení studia předmětu. Do něj studenti vepíší odůvodnění žádosti a stiskem tlačítka ji odešlou garantovi předmětu. Volba Žádost o odstudování předmětu opačnou formou studia se použije v případě, kdy student požaduje zápis předmětu v jiné formě studia, než ve které probíhá jeho studium. Volba je zobrazována pouze pokud jsou u daného předmětu vypsány rozvrhové akce pro jinou formu studia.Po schválení žádosti je studentovi umožněn zápis předmětu a volba rozvrhové akce jiné formy studia. Žádost je možné podávat pouze v průběhu zápisů.

  Žádost se garantovi předmětu zobrazí v učitelské aplikaci Záznamník učitele, přes kterou se k požadavku vyjádří. Informace o vložení požadavku a rozhodnutí jsou automaticky rozeslány příslušným uživatelům přes e-mail. V zápisové aplikaci se rozhodnutí garanta předmětu projeví změnou barvy značky ve sloupci Stav.
  Žádost se podává pouze v nutných případech.
  Žádost o výjimku nelze podat z důvodu překročení limitu předmětu.

  Povolí-li garant studentům studium předmětu, objeví se ve sloupcích StavŽádost zelený puntík. V opačném případě se zobrazí puntík červený. V tomto případě si student předmět odebere a místo něj si může zvolit jiný.

Vložení předmětu do zápisového archu

Předměty je možné přidat do zápisového archu zápisy!přidání předmětuněkolika způsoby:

 • Dohledáním jednotlivých předmětů ve vyhledávacím okně

 • Výběrem podle přiděleného studijního plánu – kliknutím na ikonu  ve sloupci Zobrazit se vypíší všechny předměty, které jsou pro daný plán v aktuálním období vypsány jako povinné. Označením jednoho nebo více předmětů a tlačítkem se přidají do zápisového archu. Stejně funguje i odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod tabulkou.

 • Výběrem předmětu podle tematických skupin předmětů – skupiny předmětů sestavuje studijní oddělení Rozčlenění šablon předmětů do skupin výrazně pomáhá při orientaci v jejich velkém množství a urychluje fázi hledání předmětu s požadovanými vlastnostmi. Nabídka tematických skupin je studentům přístupná i před samotným spuštěním registrací a zápisů.

  Kliknutím na ikonu ~ se zobrazí seznam tematických skupin předmětů. Nabízené předměty se opět zobrazí kliknutím na ikonu . Výběr se provede označením jednoho nebo více předmětů a stisknutím tlačítka , tlačítko umožňuje návrat o jednu obrazovku zpět – na přehled tematických skupin. Tlačítkem o dva kroky zpět. Tematické skupiny lze prohlížet již před samotným spuštěním registrací a zápisů.

 • Tlačítkem – jeho stisknutím se zobrazí povinné předměty aktuálního období.

Tabulky pod zápisovým archem informují studenty o statistice zápisu, a případně popisují chyby, které se v zápisu vyskytují.

Odebrání předmětu ze zápisového archu

Odebrání předmětu ze zápisového archu je snadné. Předmět se označí a jeho smazání se potvrdí tlačítkem . Smazaný předmět lze do zápisového archu opět vložit podle předcházejících možností. Není-li odebírání předmětů povoleno, není zobrazeno zaškrtávací pole.

Zobrazení osobního rozvrhu studenta

osobní rozvrh

Během semestru se v osobním rozvrhu studenta zobrazují všechny přednášky zapsaných předmětů a cvičení zvolená studentem. V období zápisů se zobrazují přednášky předmětů zvolených k zápisu a jejich vybraná cvičení. To studentům usnadňuje přípravu rozvrhu následujícího studijního období. Stejně tak v období změn v zápisech se zobrazují rozvrhové akce nezapsaných, ale přidaných předmětů.

Studenti si svůj osobní rozvrh zobrazují nebo tisknou z veřejné aplikace Zobrazení a tisk rozvrhů. Všem studentům se po výběru období rozvrhu (zde pozor na termín začátku a konce zobrazení rozvrhů) zobrazí formulář pro výběr kritérií pro zobrazení rozvrhu. V jeho horní části je umístěno menu pro zobrazení Osobního rozvrhu studentarozvrh!osobní. Po volbě formátu zobrazení a kliknutí na tlačítko se zobrazí přehled rozvrhových akcí studenta – Rozvrh – podle provedených zápisů.

Podrobný popis výběru rozvrhů pro zobrazení osobního rozvrhu je uveden zde.

Zápisy studentů navazujících studií

Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, avšak předměty mají pouze zaregistrované. To znamená, že si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech.

Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů

zápisy!studentů bakalářského studia

Studenti bakalářského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – s registrací

zápisy!studentů navazujících studiízápisy!studentů inženýrského studia

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů prvního semestru navazujícího studia. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, ale předměty mají jen zaregistrované. Studentům se předměty přenesou do zápisové aplikace, kde si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – bez registrace

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří neprovedli registraci předmětů. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty.

Změny po zápisech

Aplikace je většinou spuštěna současně se Zápisy.

Zprovoznění aplikace Změny po zápisech se pozná podle možnosti provádět změny u zapsaných předmětů. Otevřením aplikace se studentům zobrazí tabulka se zapsanými předměty a jejich kódem, ukončením, kredity, vybraným rozvrhem a pořadím při zápisu. Druhá tabulka je označena jako Zvolené předměty. V této tabulce provádějí studenti požadované změny (změnu ukončení předmětu, změnu rozvrhu cvičení, změnu celého předmětu po předchozím schválení studijním oddělením) stejným postupem jako při zápisech.

Současně se smazáním předmětu ve změnách po zápisech bude automaticky smazáno i zapsané cvičení tohoto předmětu.
Veškeré změny v zápisové aplikaci je nutné nechat potvrdit referentkou studijního oddělení.
Změna rozvrhu cvičení se na studijním oddělení nepotvrzuje.

Období po zápisech

Po skončení období registrací, zápisů a změn po zápisech zobrazuje aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech pouze informace o předmětech zapsaných v aktuálním období. Ve zkouškovém období zde budou průběžně přibývat zápočty a známky ze zkoušek zaznamenané cvičícími a zkoušejícími.

Související témata nápovědy