Studium

studium!na ŠAVŠ

Pravidla studia ve studijních programech fakult a vysoké školy stanovuje Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.studijní a zkušební řád (dále jen SZŘ).

Plné znění SZŘ je uvedeno na webových stránkách ŠAVŠ (www.savs.cz).

Student

student

Studentem ŠAVŠ se uchazeč stává v den zápisu do studia, a to po splnění všech podmínek přijímacího řízení, které stanovuje rektor.

Podrobnosti pravidel přijímacího řízení a zápisů jsou součástí SZŘ.

Současně se zápisem do studia je uchazeči založena studijní evidence v  AIS. Student v informačním systému získá roli studenta role!studenta, která jej opravňuje k využívání neveřejných aplikací AIS. Jsou to aplikace části Moje studium, např. kontrola studijního plánu, elektronické přihlašování na zkoušky, registrace předmětů na příští období, tvorba individuálního rozvrhu, a některé další aplikace pro podporu studia, nastavení a přizpůsobení informačního systému, Poštovní schránka k elektronické korespondenci a  Dokumentový server.

Pozor! Dovršením 26 let věku ztrácejí studenti mnoho studentských výhod, např. stát za ně přestává platit zdravotní pojištění, na což by si studenti měli dávat pozor vzhledem k účtovanému penále, a to i za opožděnou platbu.

Záznamy o průběhu studia jsou studentovi vkládány průběžně do  Akademického informačního systému. Záznamy v AIS jsou závazné.

Ke všem svým záznamům, které jsou vloženy do  AIS, mají studenti přístup.

Protože záznamy v AIS jsou závazné, je důležité při změně osobních údajů (kontaktní adresa apod.) upozornit studijní oddělení, při nepřesnosti v hodnocení studia kontaktovat zkoušejícího, případně cvičícího, který známky nebo zápočty vložil.

Studentská karta

karta studentaISIC

ŠAVŠ vydává studentům prezenční formy studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území vysoké školy.

Studentům kombinovaného (distančního) studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, a studentům, kteří o kartu ISIC nemají zájem, je vystavována Karta studenta ŠAVŠ.

Platnost ISIC karty je časově omezená a prodlužuje se prodlužovací známkou, kterou získáte na studijním oddělení při zápisu do zimního semestru (výše poplatku za prodlužovací známku ISIC karty je stanovována pro každý akademický rok rektorem vysoké školy).

Takto označená karta potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Karta ISIC studenty také opravňuje k využívání studentských slev.

Karta studenta je aktivována pro následující akademický rok automaticky zápisem provedeným v AIS. Není-li karta aktivní, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou pípnout.

V případě vydání neaktivní karty se studenti obracejí na své studijní oddělení.

Příklady využití studentské karty:karta studenta!využití

 • V rámci vysoké školy:

  • při stravování v menze – k objednání menu a po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy;

  • k půjčování knih v knihovně – kartu je nutné v knihovně aktivovat;

  • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých mají studenti oprávněn přístup.

 • Mimo vysokou školu:

  • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě;

  • k uplatnění slev, jejichž soupis je na stránkách GTS International http://www.gtsint.cz.

Ztráta studentské karty se oznamuje na studijním oddělení kvůli možnému zneužití, například ke vstupu do vymezených prostor vysoké školy. Studijní oddělení kartu deaktivuje, a znemožní tak její využití v prostorách celé ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s..

Studium

studium

Forma studia

studium!forma studiaforma studia

Na ŠAVŠ jsou v současné době akreditovány následující formy studia:

 • prezenční – student navštěvuje výuku prezenční formou (denně) a současně využívá veškerých výhod poskytovaných studentům (například do dovršení určitého věku je mu státem placeno zdravotní a sociální pojištění, má nárok na zvýhodněné stravování v menze atp.);

 • kombinovaná – student studuje při zaměstnání, nejsou mu poskytovány téměř žádné studentské výhody kromě těch, které studentům nabízí vysoká škola (například přístup na školní počítače, internet, do knihovny).

Stav studia

studium!stav studiastav studia

Stav studia určuje vztah studenta k jeho studiu na vysoké škole. Stav je evidován ve studijní evidenci AIS a ovlivňuje chování některých aplikací. Rozlišujeme tyto základní stavy studia studentů:

 • aktivní – řádně zapsaní studenti;

 • přerušené – studenti s přerušeným studiem;

 • vyřazené – studenti, kteří byli ve studiu úspěšní a ukončili je státní závěrečnou nebo státní bakalářskou zkouškou, nebo naopak neúspěšní a studium jim bylo ukončeno předčasně.

Standardní doba studia

studium!doba studiastandardní doba studia

Standardní doba studia je dána dobou studia programu stanovenou studijním plánem.

Maximální přípustná doba studia bakalářského studijného programu nesmí přesáhnout pět let od zápisu ke studiu a magisterského studijného programu nesmí přesáhnout čtyři roky od zápisu ke studiu. Do celkové doby studia se nezapočítává tzv. uznaná doba mateřství.

Přerušení studia

studium!přerušenípřerušení studia

Studentovi může být na základě jím podané a rektorem (podle toho, kde se studijní program uskutečňuje) kladně vyřízené žádosti přerušeno studium. Doba přerušení se nezapočítává do standardní délky studia. Součástí žádosti o přerušení studia by měl být termín předpokládaného ukončení přerušení.

V době přerušení studia přestává být osoba studentem a nemá právo využívat poskytovaných studentských výhod.

Studentem se opět stává v den ukončení přerušení, kdy jej studijní referentka zapíše do studia. Při zápisu se přenášejí neúspěšné pokusy o ukončení předmětů. Například student v předmětu Matematika vyčerpal dva pokusy ke splnění zkoušky. Po ukončení přerušení má už jen jeden pokus.

V době přerušení studia je studentovi pozastavena platnost studentské karty, a tím i vstupy přes přístupové body v rámci ŠAVŠ, do Informačního centra, knihovny, jídelny, a dále pozastavena práva k využívání studentských serverů. O zrušení účtů je student informován elektronickou poštou. Po tomto oznámení plyne ochranná lhůta (délka je uvedena v informačním e-mailu), ve které má student možnost přesunout si svá data. Účet je dnem opětovného zápisu do studia aktivován, stejně tak i karta studenta.

Podmínky přerušení jsou podrobně popsány ve Studijním a zkušebním řádu ŠAVŠ.

Ukončení studia

studium!ukončení

Jestliže je studentovi ukončeno studium, ať už na základě vlastní žádosti, nebo z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu, může opět začít studovat pouze v případě, že znovu projde přijímacím řízením a vyhoví jeho podmínkám.

Příklady možného ukončení studia:

 • řádné – splněním všech studijních povinností a vykonáním státní zkoušky;

 • zanecháním studia – ve vlastním zájmu by o tomto měl student co nejdříve informovat studijní oddělení. V případě dalšího studia se mu započítávají dny, měsíce a roky předchozích vysokoškolských studií. Tato skutečnost neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studia v  navazujícím magisterském studiu;

 • nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu;

 • odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu;

 • vyloučením ze studia.

Odložené vyřazení ze studia

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy, které jsou dané Studijním a zkušebním řádem univerzity (kód 73).

Aplikace AIS se ke studentovi chovají, jako by byl ze studia vyřazen. Studentovi běží odvolací lhůta. Pokud se student v daném termínu odvolá a návrh na vyřazení ze studia není potvrzen, vrátí se aplikace AIS do původního stavu. Pokud je návrh na vyřazení potvrzen nebo se student neodvolá do stanovené lhůty, je ze studijní evidence vyřazen.

Uznání předmětu

předmět!uznání

Předměty studované v předchozích studiích (do pěti let od jejich ukončení) nebo na jiných univerzitách (i v zahraničí) může studentovi na jeho žádost uznat rektor vysoké školy. Žádost je třeba doložit potvrzeným výpisem odstudovaných předmětů s počtem kreditů a osnovou předmětů. Podle rozhodnutí rektora může být předmět, a tím i počet kreditů, uznán následujícím dvojím způsobem. Kredity uznané:

 • Za studium předmět!uznání kreditů!za studium – kredity se nezapočítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou započítány do součtu kreditů získaných za celé studium. Jedná se většinou o uznané předměty z předchozího studia.

 • V období předmět!uznání kreditů!v období – kredity se započítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou to předměty studované v rámci studijního pobytu nebo předměty studované současně na jiné ~vysoké škole.

Počet kreditů uznaného předmětu může být rektorem upraven podle kreditové hodnoty předmětu akreditovaného studijního programu, který uskutečňuje vysoká škola.
Více o uznání předmětu ve Studijním a zkušebním řádu ŠAVŠ.

Úspěšné a neúspěšné ukončení předmětu

předmět!ukončení

Předmět může být ukončen zkouškou nebo zápočtem. Každému ukončení odpovídá kreditová hodnota zveřejněná v katalogu předmětů.

Po splnění všech požadavků pro úspěšné ukončení předmětu je studentovi zapsána známka (zápočet) do indexu a současně i do  AIS a je mu započítána příslušná kreditová hodnota. Vlastní záznamy jsou přístupné každému studentovi.

V případě, že se student nemůže na daný termín dostavit a neodhlásí se, ani se zkoušejícímu uspokojivě neomluví, je mu termín hodnocen jako neúspěšně ukončený, tedy známkou F – nevyhověl.

Studijní průměr

studijní průměr

Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií. Dohledat je lze v aplikacích Průběh studia, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v AIS z prospěchu studentů jsou:

 • Průměr je počítán jako vážený aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v daném období, kde vahou je kreditní hodnota předmětu.

 • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4.

 • U zapsaného předmětu jsou pro výpočet průměru započítány známky ze všech pokusů. Na výsledný průměr má tedy vliv, na kolikátý pokus student předmět ukončil.

 • U předmětů, které mají v katalogu předmětů nastaven atribut Váha souborného předmětu, je jako váha započítávána právě tato hodnota (místo hodnoty kreditů předmětu).

 • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

 • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

 • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

 • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

 • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty bez výsledku a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

 • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty bez výsledku a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Do průměru se započtením všech předmětů nejsou v aktivním období započítávány předměty bez zadaného ukončení.

Sdružené informace matrik studentů – SIMS

SIMS

SIMS je centrální matrikou vysokých škol České republiky. Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ukládá vysokým školám vést matriku, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi, kterou si vytvořila příslušná vysoká škola, a její obsah pravidelně zasílá do SIMS. Z matriky může vysoká škola získat například informace o studentech, kteří překročili standardní délku studia.