Přihlašování na zkoušky

Elektronické přihlašování na zkoušky usnadňuje a urychluje přihlašování studentů na termíny zkoušek, průběžných písemek, zápočtových testů apod.

Termíny zkoušek předmětů vypisují učitelé. Studentům se zobrazují vypsané termíny předmětů, které mají zapsány v aktuálním období.

Po vstupu do aplikace Přihlašování na zkoušky se zobrazí záložky, ve kterých jsou umístěny seznamy s vypsanými termíny zkoušek. Každý seznam je pojmenována podle toho, o jaké termíny se jedná (například na které se mohu přihlásit, kde jsem přihlášen). Seznamy je možné pro přehlednost omezit na konkrétní předmět zapsaný v aktuálním studijním období, podle druhu termínu a učitele, který termín vypsal. Omezení se provede prostřednictvím filtru v úvodní části stránky. Výběr je potvrzen po stisknutí tlačítka . Po kliknutí na ikonu ve sloupci Info lze přejít do aplikace Informace o termínu, kde je možné zobrazit podrobnosti o termínu a také seznam studentů přihlášených na termín.

O každé změně (např. změna času konání zkoušky), která u termínu nastane, mohou být studenti informováni e-mailem. Nastavení upozornění je možné provést v aplikaci Nastavení zasílání e-mailů v přihlašování na zkoušky. Odkaz na aplikaci je uveden v nápovědném textu nad seznamem termínů.

Seznam aktuálních termínů

V záložce se zobrazuje seznam všech termínů, které ještě neproběhly. Termíny jsou rozděleny do dílčích seznamů podle toho, zda je na termíny student přihlášen, zda se na termíny může přihlásit nebo se na termíny přihlásit nemůže. Z každé uvedené tabulky si studenti mohou vytisknout seznam termínů tlačítkem umístěným pod příslušnou tabulkou.

Kde jsem přihlášen

V tabulce se studentům vypisují termíny, na které jsou aktuálně přihlášeni. Zobrazeny jsou všechny termíny, na které se student sám přihlásil, ale také ty, které jsou vypsány jako povinné (z těch se však nelze odhlásit – ve sloupci Odhlásit chybí ikona ). U každého termínu jsou zobrazeny základní informace, podrobnosti lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Info.

Pokud ještě neuplynul termín, do kdy je možné se z termínu ohlásit, zobrazuje se ve sloupci Odhlásit ikony , . Po kliknutí na ikonu se zobrazí podrobné informace o termínu (popis viz aplikaci Informace o termínu) a tlačítko , jehož stisknutím se studenti z vybraného termínu odhlásí. Ikona umožňuje rychlé odhlášení z termínu.

Prostřednictvím portletu Přehled zapsaných termínů lze ve stránkách AIS zobrazovat neproběhlé termíny s podanou přihláškou. Portlety se vkládají přes aplikaci Portlety v AIS, která je k dohledání v Osobní administrativě.

Kam se mohu přihlásit

V tabulce jsou zobrazeny termíny, na které je možné se aktuálně přihlásit nebo na které bude možné přihlásit se v budoucnu, po splnění požadavků na termín. U každého termínu jsou zobrazeny základní informace, podrobnosti lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Info.

Přihlásit se lze pouze na termín předmětu zapsaného ke studiu.

Přes ikony je možné se na vybraný termín přihlásit. Přihlásit se lze pouze na termíny, u kterých se ikony ve sloupci Přihlásit zobrazují. Kliknutím na ikonu  u vybraného termínu se vypíší podrobné informace o termínu (popis viz aplikaci Informace o termínu). Stisknutím tlačítka umístěným v dolní části stránky se studenti na akci přihlásí. Ikona umožňuje zrychlené přihlášení na termín bez zobrazení podrobností. Pokud jsou na termín zkoušky z daného předmětu již přihlášeni, je zobrazeno upozornění a možnost přehlásit se na zvolený termín. Pak jsou studenti z původního termínu automaticky odhlášeni.

Důvody, které brání v přihlášení, je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace. Důvodem může být například naplněná kapacita termínu, podaná přihláška na stejný typ termínu na stejný předmět, datum a hodina, od které se mohou studenti na termín přihlašovat.

U každého předmětu je možné se přihlásit jen na jeden druh termínu (zkoušku, zápočet).

Pokud je jediným důvodem plná kapacita termínu, je možné kliknutím na ikonu aktivovat pro daný termín funkci hlídacího psa, která hlídá uvolnění místa na termínu. Tato funkce zašle studentovi do poštovní schránky informaci o uvolnění místa na požadovaném termínu zkoušky. Jestliže se student nestihne na uvolněné místo přihlásit, je mu po obsazení tohoto místa zaslán o této skutečnosti další informační e-mail. Funkce se deaktivuje kliknutím na ikonu . Student si může termíny hlídat, i když je přihlášený na jiném termínu daného předmětu.

Ve sloupci Přihlásit může být zobrazena ikona . Ikona je dostupná u termínu, kam se nelze přihlásit z důvodu, který brzy pomine (např. není aktuální termín pro přihlášení). Kliknutím na ikonu lze vstoupit do tzv. čekárny a zde lze aktualizovat obsah stránky a sledovat, zda již pominuly důvody bránící přihlášení na termín.

Kam se přihlásit nemohu

Tabulka obsahuje termíny, které ještě neproběhly, ale na které se studenti již přihlásit nemohou. Důvodem může být vypršení doby, dokdy se bylo možno na akci přihlašovat, nevyhovující druh či typ vypsaného termínu (termín byl vypsán jako řádný a studenti už řádný termín zkoušky absolvovali). Konkrétní důvod, proč není možné se na termín přihlásit lze získat přes ikonu  ve sloupci Operace.

Seznam historických termínů

V záložce jsou zobrazovány termíny aktuálního období, které již proběhly. Termíny jsou rozděleny do dvou seznamů podle toho, zda se student termínu zúčastnil či nikoliv.

  • Moje absolvované termíny – termíny, kterých se student zúčastnil.

  • Co už všechno proběhlo – seznam všech termínů zapsaných předmětů, které již v tomto období proběhly.

Seznam předmětů bez termínu

V této záložce je zobrazen seznam všech předmětů studenta, pro které v tomto období ještě nebyl vypsán žádný termín. Kromě názvu předmětu je zobrazen jeho kód a jméno garanta.