Datová schránka

Aplikace Datová schránka umožňuje příjem datových zpráv doručených do datové schránky vysoké školy. Datové zprávy lze prostřednictvím aplikace převzít k dalšímu zpracování ve spisové službě. Aplikace je dostupná pouze na uzlu s pokročilostí Datová schránka - příjem zpráv. Přístup do aplikace je umožněn pouze uživatelům s rolí Uživatel - datová schránka přidělenou na uzlu.

Číslo datové schránky ŠAVŠ je: t9xtj28.

V přehledové tabulce jsou zobrazeny všechny zprávy doručené do datové schránky vysoké školy, které je možné převzít k dalšímu zpracování do spisové služby. Seznam doručených zpráv lze omezit podle jejich aktuálního stavu (přečtené, nepřečtené), stavu převzetí (převzaté, nepřevzaté) a data doručení od nebo do. Převzetí zprávy se provede jejím označením a stisknutím tlačítka Provést operaci, které je umístěno pod seznamem zpráv. Každou zprávu lze z datové schránky převzít pouze jednou, aby byl v oběhu pouze jeden originál.

Osoba, která zprávu z datové schránky předala k dalšímu zpracování, je následně ve spisové službě vedena jako uživatel, který zprávu do spisové služby vložil.
O nových zprávách doručených do datové schránky jsou oprávnění pracovníci pravidelně informování e-mailovou zprávou. Nastavení notifikaci lze měnit v nastavení spisového uzlu v záložce Osobní nastavení.

Po převzetí je možné zprávy dohledat na spisovém uzlu v aplikaci K zpracování, kde s nimi lze nakládat jako s každým dalším dokumentem spisové služby - lze je předat na jiné spisové uzly, vytvořit kopie a předat kopie zpráv, zobrazit jejich podrobnosti včetně elektronických příloh apod.

Pokud je zpráva označena jako přečtená, provede se její označení za přečtenou i v datové schránce provozované ministerstvem. Zde je pak skutečnému odesílateli dostupná informace nejen o doručení zprávy, ale i o jejím přečtení.