Kompetence předmětů

ECTS kompetence!schvalování

Aplikace Kompetence předmětů je umístěna v Osobní administrativě v části Studijní systém. Slouží k přidělování kompetencí předmětů, které studenti získají po úspěšném absolvování jednotlivých předmětů. Každá komise má přidělenu odpovídající skupinu předmětů, jejich skladbu lze upravit v záložce Zařazování předmětů do komise. Do aplikace mají přístup:

 • člen programové, resp. oborové komise:

  • předseda komise – může přidělovat kompetence;

  • tajemník komise – může přidělovat kompetence;

  • člen komise – může zobrazit přehled předmětů a přidělených kompetencí, včetně kompetencí studijního plánu.

 • uživatel s právem ECTS kompetence (ects-komp-a) přiděleným na příslušný subjekt – má stejná práva jako předseda nebo tajemník komise.

Rozlišovány jsou kompetence:

 • všeobecné – jsou dány evropským číselníkem a jsou pro všechny komise stejné;

 • oborově specifické – jsou definovány komisí, každá komise má jiné oborově specifické kompetence.

Po vstupu do aplikace Schvalování ECTS kompetencí se zobrazí přehled studijních programů nebo oborů komisí, ve kterých je uživatel předsedou, tajemníkem nebo členem. Pro práci s předměty je nutné nejprve kliknutím na název nebo ikonu ve sloupci Vybrat zvolit program nebo obor komise. Následně se nabídne aplikace Správa kompetencí.

Správa kompetencí

ECTS kompetence!správaECTS kompetence!správa

Záložka Správa kompetencí slouží k individuálnímu nebo hromadnému přidělování kompetencí. Obsahuje matici (kartézský součin) všech předmětů příslušných komisí (sloupce) a všech definovaných kompetencí (řádky). Kliknutím na zkratku předmětu se otevře jeho sylabus. Pro zjednodušení a zpřehlednění práce je možné matici omezit podle:

 • kategorie kompetence – všeobecná nebo oborově specifická kompetence;

 • určité kompetence – zvolí se jedna všeobecná nebo oborově specifická kompetence;

 • skupiny předmětů – zvolí se jedna předem definovaná skupina předmětů. Skupinu může definovat předseda nebo tajemník komise v aplikaci Skupiny předmětů;

 • určitého předmětu – z menu se vybere jeden předmět, omezení lze použít, není-li současně zvoleno omezení podle skupiny předmětů;

 • několika vybraných předmětů – omezení lze použít v případě, že není zvoleno omezení podle jednoho předmětu nebo skupiny předmětů. Seznam předmětů pro výběr se zobrazí kliknutím na odkaz Zobrazit, kde lze předměty označovat individuálně nebo hromadně tlačítkem , resp. .

Jakmile jsou vybrána požadovaná omezení, stiskne se tlačítko a seznam předmětů bude podle kritérií zjednodušen. Stisknutím tlačítka se nastavená omezení zruší a v seznamu se zobrazí všechny předměty komise a všechny kompetence. V seznamu lze kompetence přiřazovat nebo je rušit:

 • individuálně:

  • PřiřaditECTS kompetence!přiřadit!individuálně – předmět nemá kompetenci přiřazenu, kliknutím na ikonu se kompetence přidělí.

  • ZrušitECTS kompetence!zrušit – předmět má kompetenci přiřazenu, kliknutím na ikonu se kompetence odebere.

 • hromadně:

  • PřiřaditECTS kompetence!přiřadit!hromadně – kliknutím na ikonu u názvu kompetence se kompetence přidělí všem zobrazeným předmětům nebo kliknutím na ikonu u kódu předmětu se zvolenému předmětu přiřadí všechny zobrazené kompetence.

  • Zrušit – kliknutím na ikonu u kompetence se zvolená kompetence zruší pro všechny zobrazené předměty nebo kliknutím na ikonu u předmětu se pro zvolený předmět zruší všechny jemu přiřazené kompetence.

  Všechny provedené změny je nutné potvrdit tlačítkem , které je umístěno pod maticí. Pokud uživatel nemá zapnutý JavaScript, změny se ukládají ihned po kliknutí na ikonky a tlačítko není zobrazeno.

Přidělování kompetencí garantem předmětu

Pokud mají ECTS kompetence přidělovat garanti předmětů, pak systémový integrátor musí v aplikaci Evidence pracovišť nastavil atribut Garant může měnit oborově specifické kompetence na hodnotu ano. Atribut je platný na úrovni fakulty, proto je zbytečné jej nastavovat například pro ústav. Aplikace ECTS kompetence je pro garanta přístupná přes ikonu Záznamníku učiteleZákladní údaje. V případě, že je atribut nastaven na hodnotu ne, funguje aplikace pouze pro prohlížení.

Kompetence studijního plánu

ECTS kompetence!studijního plánuECTS kompetence!studijního plánu

V záložce Kompetence studijního plánu je možné zobrazit přehled kompetencí přidělených předmětům zvoleného studijního plánu. Pro každou kompetenci je uveden seznam kódů předmětů, kterým byla přiřazena. Tučně jsou vypsány povinné předměty plánu, v závorce povinně volitelné. Kurzívou jsou vypsány kompetence, které definovala a předmětu přidělila jiná komise. Kliknutím na kód předmětu se zobrazí přehled kompetencí, které mu byly přiřazeny. Kliknutím na kód předmětu jiné komise se otevře jeho sylabus.

Pod seznamem je uveden přehled předmětů plánu bez přidělených kompetencí. Kliknutím na kód předmětu se otevře jeho sylabus. Červeně jsou vypsány povinné předměty a tučně povinně volitelné předměty plánu, které jsou ve správě komise. Ostatní předměty zařazené do plánu jsou ve správě jiné komise.

Oborově specifické kompetence

ECTS kompetence!oborově specifickéECTS kompetence!definice nových

V záložce Oborově specifické kompetence může předseda nebo tajemník komise definovat další oborově specifické kompetence, které se mohou přidělit předmětům komise, s níž se právě pracuje. Povinnými údaji pro založení nové kompetence jsou název, anglický název, popis a anglický popis. V seznamu je uveden počet předmětů, jimž byly kompetence přiděleny, kliknutím na hodnotu se zobrazí matice s těmito předměty.

Skupiny předmětů

ECTS kompetence!skupiny předmětů

V záložce Skupiny předmětů může předseda nebo tajemník komise sestavit skupiny předmětů. Pomocí skupin lze zpřehlednit přidělování kompetencí v záložce Správa kompetencí.

Nejprve se založí skupina, která se následně přes formulář Přiřazení předmětu do skupiny naplní požadovanými předměty. Přiřazovat lze pouze předměty, které jsou ve správě dané komise. Každý předmět může být zařazen pouze v jedné skupině. Do již založených skupin lze předměty přidávat nebo je odebírat. Zrušit lze i celou skupinu současně s přidělenými předměty. Rušit skupiny nebo předměty ve skupinách lze i hromadně, pokud se označí položka Označit všechny skupiny nebo Označit všechny předměty.

Zařazování předmětů do komise

ECTS kompetence!předměty komise

Aplikace Zařazování předmětů do komise umožňuje zařazovat nebo odebírat předměty z komise zvoleného studijního programu nebo oboru. Název zvolené komise, resp. studijního programu (oboru) je uveden pod oknem pro dohledávání předmětů.

Přidávat a odebírat předměty může uživatel s právem ects-komp-a, předseda komise a její tajemník. Ostatním členům je v aplikaci zobrazen seznam předmětů, pro které si mohou zobrazit nebo vytisknout sylabus. Přidávaný předmět lze dohledat podle jeho úplného kódu nebo části jeho názvu. Dohledávání probíhá ve skladech předmětů všech fakult, avšak každý předmět může být zařazen pouze v jedné komisi.