Hromadné přidělení termínů

Aplikace Hromadné přidělení termínů slouží pro hromadné přidělování uchazečů na termíny přijímacích zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pro individuální přiřazování uchazečů na termíny je k dispozici aplikace Individuální přidělení termínů.

Termíny se přidělují kompletním přihláškám uchazečů (jeden uchazeč může mít podáno více přihlášek na různé typy přijímacích zkoušek). Termín lze přidělit pouze přihlášce podané na typ přijímací zkoušky, jež má přidělené předměty (uchazeče s přihláškou na typu přijímací zkoušky bez přidělených předmětů nelze dohledat ani jim termín přidělit).

Při přidělování lze volit mezi dvěma způsoby pomocí atributu období Dvě přihlášky v jeden termín. Použitím prvního způsobu obdrží každý uchazeč s více přihláškami se stejnou skladbou předmětů (v rámci stejné fakulty) pouze jednu pozvánku. Výhodou je, že se uchazeč nemusí dostavit dvakrát na vykonání přijímací zkoušky ze stejných předmětů. Druhý typ přidělování termínů zkoušek přidělí uchazeči termín ke každé podané přihlášce bez ohledu na stejný typ přijímací zkoušky.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze omezit podle typu studia, formy, programu a oboru, předmětů přijímací zkoušky, apod.

V případě, že je u některého typu přijímací zkoušky zadán předmět určený pro jiné než první kolo přijímacího řízení, je přijímací řízení považováno za vícekolové. Formulář pro výběr skupiny uchazečů je rozšířen o výběr kola přijímacího řízení. Při volbě jiného než prvního kola se výběr omezí na uchazeče, kteří mají v aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímací zkoušky zadán postup do vybraného kola přijímacího řízení.

Tlačítkem se vypíše charakteristika zvoleného omezení výběru, režim přidělování termínu a počet uchazečů, kteří ještě nemají přidělen žádný termín zkoušky. Pod nimi je menu pro výběr termínu zkoušky. Termín je charakterizován označením místnosti, kapacitou a dobou konání.

Termíny přijímacích zkoušek lze spravovat v aplikaci Evidence termínů přijímací zkoušky.

Volba Koeficient udává, kolikrát bude navýšena kapacita učebny (nikdy se na termín nedostaví všichni pozvaní uchazeči, a tak je vhodné tímto koeficientem navýšit kapacitu místnosti (přednastavena je hodnota 1.1), a počet uchazečů, kterým se má podle kritérií tento termín přidělit.

Po stisknutí tlačítka se provede kontrola, zda je možné přiřadit zadaný počet uchazečů na tento termín. Pokud bude dostatek míst, zadaný počet uchazečů bude na tento termín přidělen. Dále se kontrolují kolize termínů uchazečů s více přihláškami, zda zvolený termín nekoliduje s jejich již přidělenými termíny. Je-li vše v pořádku, přidělí se termín ke všem přihláškám uchazečů, kteří vyhověli zvoleným kritériím a kteří doposud neměli přidělen žádný termín.

Po přidělení termínu aplikace vypisuje kontrolní sestavu obsazenosti daného termínu. Sestava obsahuje údaje o počtu uchazečů, kterým byl termín právě přidělen, a počtu uchazečů, kterým byl tento termín přidělen dříve, a dále informaci o volných místech na tomto termínu.

Pokud se přihláška uchazeče přiděluje na e-termín, musí být přihlášce přidělen alespoň jeden předmět přijímací zkoušky s elektronickým testem. Testy se nastavují v aplikaci Evidence předmětů přijímacího řízení.