Správa kontaktních center

Aplikace Správa kontaktních center umožňuje vytvářet nová kontaktní centra, provádět jejich správu a přiřazovat řešitele a formuláře k centrům. Aplikace je přístupná uživatelům s právem kc-sprava.

Nové kontaktní centrum se založí pomocí formuláře v úvodu stránky, kde je zapotřebí vyplnit název kontaktního centra a jeho přiřazení k pracovišti. Každé pracoviště může mít přiřazeno několik kontaktních center (například studijní oddělení může mít kontaktní centra pro stipendia, studijní agendu, zahraniční záležitosti). Pole Poznámka slouží pro zadání interní poznámky/instrukcí pro řešitele. Zadaný text je následně zobrazován řešitelům u žádostí řešených v tomto kontaktním centru. Text lze formátovat pomocí metajazyka.

Seznam všech evidovaných kontaktních center je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé centrum je zobrazen jeho název, pracoviště a seznam uživatelů, kteří mají k danému centru přístup a jejich role. Základní údaje o centru je možné editovat po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit. Kontaktní centrum je možné zrušit jeho označením a stisknutím tlačítka .

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Správa lze spravovat uživatele daného kontaktního centra a jejich role. Seznam všech uživatelů přiřazených k centru a jejich rolí je zobrazen v přehledové tabulce. Pouze tito uživatelé mohou pracovat s podnět zvoleného centra.

Nového uživatele je možné přidat pomocí formuláře pod seznamem. Dohledané osobě je nutné ihned přidělit alespoň jednu roli. Pokud role není přidělena, nebude osoba po opuštění aplikace uložena do seznamu uživatelů kontaktního centra. Role se přidělují postupným označením polí ve sloupcích, které odpovídají přidělovaným rolím. Seznam rolí je uveden pod tabulkou s uživateli. Přidělení rolí je nutné potvrdit tlačítkem . Uživatel se z kanálu odebere odebráním všech udělených rolí, tj. odznačí se všechny checkboxy v tabulce a tento nový stav se uloží tlačítkem .

Odebrat roli řešiteli ze seznamu lze pouze v případě, kdy uživatel není v příslušném kontaktním centru řešitelem u žádného neuzavřeného podnětu.

V Kontaktním centru se rozlišují role:

  • přidělující – uživatel s touto rolí přiděluje nově zadané podněty jednotlivým řešitelům;

  • řešitel – řeší podněty, které mu byly přiděleny.

Ikona  ve sloupci Formuláře slouží k přiřazování kontaktních formulářů ke konkrétnímu kontaktnímu centru. Nové formuláře je možné vytvářet v záložce Formuláře.

Nový formulář se ke kontaktnímu centru přiřadí výběrem z nabídky a stisknutím tlačítka . Seznam všech kontaktních formulářů přiřazených k centru je zobrazen v přehledové tabulce. Z nabídky ve sloupci Autořešitel lze ke každému formuláři přiřadit řešitele, kterému budou v rámci konktaktního centra automaticky přiřazovány podněty zaslané prostřednictvím tohoto formuláře. V nabídce jsou zobrazeni všichni uživatelé kontaktního centra s rolí řešitel. Nepotřebný formulář je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Aby mohli uživatelé kontaktního centra pomocí daného formuláře vkládat svoje podněty, musí vedle přiřazení kontaktního formuláře k centru existovat i složka, do které je formulář zařazen.

Uživatel v centrech

Ve spodní části aplikace je umístěn odkaz na aplikaci Uživatel v centrech, kde lze prohlížet a spravovat přístup konkrétního uživatele k jednotlivým kontaktním centrům.

Nejprve je nutné za pomocí vyhledávacího pole dohledat příslušného uživatele. Jakmile je uživatel vybrán, zobrazí se seznam kontaktních center, ke kterým má uživatel přístup včetně přidělených rolí. Zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka je možné odebrat uživateli přidělené role v jednotlivých centrech a tím případně i přístup do centra. Roli řešitele nelze uživateli odebrat, pokud je tento uživatel veden jako řešitel u některého neuzavřeného podnětu. Je tedy nutné vyčkat na uzavření podnětu, nebo jej předat jinému řešiteli.