Správa kontaktních center

kontaktní centrum!správa!centra

Správa kontaktních center umožňuje vytvářet nová kontaktní centra, provádět jejich správu a přiřazovat řešitele a formuláře k centrům. Aplikace je přístupná uživatelům s právem kc-sprava.

Seznam center

Záložka Seznam center slouží k zakládání nových kontaktních center a jejich správě. Kontaktním centrem může být studijní oddělení, pracoviště výroby karet apod. Každé pracoviště může mít přiřazeno několik kontaktních center (například studijní oddělení může mít kontaktní centra pro stipendia, studijní agendu, zahraniční záležitosti).

Nové kontaktní centrum se založí pomocí formuláře v úvodu stránky, kde je zapotřebí vyplnit název kontaktního centra a jeho přiřazení k pracovišti.

Seznam všech evidovaných kontaktních center je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každé centrum je zobrazen jeho název, pracoviště a seznam řešitelů a správců, kteří mají k danému centru přístup a jejich role. Základní údaje o centru je možné editovat po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit. Kontaktní centrum je možné zrušit jeho označením a stisknutím tlačítka .

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Správa lze nastavovat řešitele a správce daného centra. Seznam všech uživatelů přiřazených k centru a jejich rolí je zobrazen v přehledové tabulce. Pouze tito uživatelé mohou pracovat s dotazy zvoleného centra. Nového uživatele je možné přidat pomocí formuláře v úvodu stránky.

Položka Role udává, jakou roli v daném centru má mít uživatel přidělenu. Rozlišují se role:

  • přiděluje – uživatel s touto rolí přiděluje nově zadané dotazy jednotlivým řešitelům;

  • řešitel – řeší dotazy, které mu byly přiděleny.

Odebrat roli řešiteli ze seznamu lze pouze v případě, kdy uživatel není v příslušném kontaktním centru řešitelem u žádného neuzavřeného dotazu.

Ikona  ve sloupci Formuláře slouží k přiřazování kontaktních formulářů ke konkrétnímu kontaktnímu centru. Nové formuláře je možné vytvářet prostřednictvím aplikace Správa formulářů kontaktního centra.

Nový formulář se ke kontaktnímu centru přiřadí výběrem z nabídky a stisknutím příslušného tlačítka. Seznam všech kontaktních formulářů přiřazených k centru je zobrazen v přehledové tabulce. Pouze tyto formuláře mohou uživatelé v aplikaci Kontaktní centrum na zvolené kontaktní centrum zasílat. Nepotřebný formulář je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Aby mohli uživatelé kontaktního centra pomocí daného formuláře vkládat svoje dotazy, musí vedle přiřazení kontaktního formuláře k centru existovat i sekce, do které je formulář zařazen.

Uživatel v centrech

Prostřednictvím záložky Uživatel v centrech je možné hromadně prohlížet a spravovat přístup konkrétního uživatele k jednotlivým kontaktním centrům.

Nejprve je nutné za pomocí vyhledávacího pole dohledat příslušného uživatele. Jakmile je uživatel vybrán, zobrazí se seznam kontaktních center, ke kterým má uživatel přístup včetně přidělených rolí. Zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka je možné odebrat uživateli přidělené role v jednotlivých centrech a tím případně i přístup do centra. Roli řešitele nelze uživateli odebrat, pokud je tento uživatel veden jako řešitel u některého neuzavřeného dotazu. Je tedy nutné vyčkat na uzavření dotazu, nebo jej předat jinému řešiteli.