Studijní průměr

Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií. Dohledat je lze v aplikacích Přehledy a informace o studiu, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit zejména v aplikaci E-index.

Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v AIS z prospěchu studentů jsou:

  • Průměr je počítán jako vážený aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v daném období, kde vahou je kreditní hodnota předmětu.

  • Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A – 1, B – 1.5, C – 2, D – 2.5, E – 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4.

  • U zapsaného předmětu jsou pro výpočet průměru započítány známky ze všech pokusů. Na výsledný průměr má tedy vliv, na kolikátý pokus student předmět ukončil.

  • U předmětů, které mají v katalogu předmětů nastaven atribut Váha souborného předmětu, je jako váha započítávána právě tato hodnota (místo hodnoty kreditů předmětu).

  • Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány.

  • Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány.

Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na:

  • Průměr za vybraná období (varianty – za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) – započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně.

  • Průměr za celé studium – jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných.

Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na:

  • Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů – předměty bez výsledku a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují.

  • Průměr se započtením všech předmětů – do průměru vstupují všechny předměty, předměty bez výsledku a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů.

Do průměru se započtením všech předmětů nejsou v aktivním období započítávány předměty bez zadaného ukončení.