Nastavení studijních systémů

nastavení studijních systémůstudijní systémyStudijní systémy!nastavení

Studijní systém je ucelenou skupinou pravidel řídící chování aplikací studijní agendy. Umožňuje přizpůsobit AIS podmínkám zkušebních řádů jednotlivých univerzit a fakult, různé studijní systémy mohou odpovídat například rozdílným studijním a zkušebním řádům na fakultě. Studijní systém obsahuje vlastní nastavení hodnot atributů řídících chování aplikací pro studenty, kteří mají daný studijní systém přidělen (přiděluje se hromadně pomocí kvalifikátorů). Podle nastavení je každému založenému studiu automaticky přidělen jeden studijní systém.

Základní konfiguraci – identifikaci a vytvoření studijního systému provádí vývojáři při instalaci AIS, další běžnou údržbu provádí uživatelé s oprávněním evidence-sekvenci-a (typicky SIF).

Jednotlivé studijní systémy mohou být organizovány v hierarchické struktuře, přičemž je možná propagace atributů z nadsystému do jeho podsystémů (podobně jako se propagují milníky v harmonogramu). Pro snadnější správu studijních systémů je vhodné založit univerzitní studijní systém, nastavit důležité atributy a propagovat je do podřízených (fakultních) studijních systémů, propagaci atributu lze pro jednotlivá pracoviště omezit systémem výjimek. Systémový integrátor fakulty vidí studijní systémy pouze své fakulty a může měnit nebo zadávat jen některé atributy systému.

Zakládat nové systémy mohou pouze členové vývojového týmu AIS. Hierarchie studijních systémů je zobrazena v přehledové tabulce, kde je u každého systému uveden jeho název a stručný popis a také aktuální počet studií, kterým je daný studijní systém přiřazen.

Ikona ve sloupci Přiřazení studentů umožňuje přejít do přiřazení studijního systému studentům. Přiřazení provádí vývojový tým, ostatní uživatelé mohou přiřazení pouze prohlížet. Studenti se přiřazují hromadně kvalifikátorem nebo parafikátorem, určuje se priorita přidělení systému. Priorita slouží k rozhodování o přidělení studijního systému při zakládání studií. Pokud by studium spadalo pod více studijních systémů, je zvolen nárok s nižší prioritou. Prostřednictvím ikony ve sloupci Parametry je možné spravovat atributy studijního systému. Systém, kterému není podřízen jiný systém a aktuálně není přiřazen žádným studiím, je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Nastavení parametrů studijního systému

V úvodu stránky je zobrazen seznam parametrů přiřazených ve zvoleném studijním systému. U základních studijních systémů (bez podřízených) je zobrazen název atributu (kliknutím na název lze zobrazit jeho popis) a nastavená hodnota. Pro nadřazené studijní systémy jsou navíc zobrazeny sloupce s nastavenou propagací a její silou a také ikona prostřednictvím které lze definovat výjimky propagace – význam výjimky určuje síla propagace, pokud je atribut propagovaný, pak se výjimkou určí pracoviště, pro které se atribut nebude propagovat. Pokud se jedná o nepropagovaný atribut, pak pro uvedené pracoviště se atribut bude propagovat. U podřízených studijních systémů je přehled rozšířen o sloupec Zdroj propagace, ve kterém je uveden název studijního systému, ze kterého je atribut propagován. Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit lze vybraný atribut editovat (změnit jeho hodnotu nebo parametry propagace). U atributů propagovaných z nadřazeného studijního systému bez možnosti editace se ikona nezobrazuje. Obdobně atributy propagované bez možnosti odebrání nelze v podřízeném studijním systému odebrat.

Některé parametry mohou měnit a odebírat pouze členové vývojového týmu.

Nový parametr je možné přidat pomocí formuláře pod seznamem. Požadovaný parametr se zvolí z nabídky a potvrdí tlačítkem . Následně se zadá hodnota parametru a stiskne se tlačítko . Nastavení nového parametru se do studií promítá ihned, stejně tak i změna. Pokud se jedná o nadřazený systém, pak se pro každý parametr volí:

 • Propagace – umožňuje atribut využít v podřízených systémech. Propagovatelnost atributu může být:

  • nepropagovaný – atribut se do studijních podsystémů nepřenáší a nelze pro něj nastavit žádné výjimky;

  • nepropagovaný implicitně nikam – atribut se do studijních podsystémů přenáší, lze pro něj nastavit výjimky, tj. pracoviště, pro která se má propagovat;

  • propagovaný implicitně všude – atribut se přenáší do všech podsystémů.

 • Síla propagace – určuje, zda mohou uživatelé s atributem manipulovat, resp. nemohou měnit jeho hodnotu, mohou ho editovat nebo odebrat.

Atributy studijních systémů a jejich význam

Automaticky přidat opakované předměty

Logická hodnota. Pokud je nastavena, studentovi jsou při vstupu do zápisové aplikace automaticky přidány neúspěšně studované předměty, které jsou v daném období vypsány.

Disertační zkouška na vysvědčení bez předmětů

Atribut udává, že při tisku vysvědčení se u disertační zkoušky nebudou uvádět předměty, ale pouze datum a hodnocení samotné zkoušky.

Kontrola studijních povinností při zadávání vysvědčení

Atribut určuje, zda se u daného studijního systému bude vyžadovat, aby měl student splněný studijní plán před vygenerováním kompletního vysvědčení a čísla diplomu.

Kontrolovat potvrzení osobních údajů v zápise

Atribut zapíná kontrolu osobních údajů v aplikaci pro zápisy/změny v zápise. Pokud je atribut nastaven a student nemá zkontrolovány osobní údaje, nemůže provést zápis do období/potvrdit změny v zápise.

Kredity potřebné pro konání disertační zkoušky

Hodnota určuje počet kreditů, které musí student doktorského studia získat, aby se mohl přihlásit a konat disertační zkoušku.

Maximální doba mezi zápisy předmětu SZZ

Udává, kolik měsíců může maximálně uplynout mezi zápisy téhož předmětu SZ prostřednictvím Přihlášky k SZ (tedy po jakou dobu může student neúspěšně složený předmět SZ opakovat).

Maximální počet dní pro předčasný zápis do dalšího období

Atributem se řídí kontrola prováděná při zápisu studia do dalšího období (jak dlouho před začátkem období se zpřístupní aplikace Zápis ve Studijní evidenci). Standardně je možno zapsat do období nejdříve 60 dní před jeho začátkem. Nastavením tohoto atributu lze tento počet dní zvýšit (nebo i snížit). Nastavuje pouze vývojový tým.

Maximální počet dní pro zakládání studií do budoucna

Nastavením tohoto atributu lze modifikovat kontrolu na datum nástupu zadávané při založení studia vzhledem k aktuálnímu datu. Standardně lze zakládat studia (a provádět další důležité změny) k datu maximálně o 50 dní do budoucna proti aktuálnímu. Nastavením tohoto atributu na počet dní vyšší než 50 lze umožnit zakládat studia více do budoucna. Maximální přípustná hodnota je 150 dnů. Hodnota nižší než 50 bude ignorována.

Maximální počet kreditů

Maximální počet kreditů, které si student při zápise předmětů může zapsat.

Maximální počet opakování nezrušeného předmětu

Udává, kolikrát si může student zapsat neúspěšně ukončený předmět, aniž by jej musel rušit. Ovlivňuje kontrolu při zápisu do dalšího semestru. Typická hodnota pro většinu univerzit a normální ECTS studenty je 2. Hodnota 1 znamená, že předmět nemůže opakovat vůbec, hodnota 0 vypíná kontrolu počtu zapsání (student si tedy může předmět zapisovat, dokud jej neudělá).

Maximální počet předmětů

Maximální počet předmětů, které si student při zápise může zapsat.

Maximální počet volitelných předmětů v registracích

Celé číslo. Hodnota udává maximální počet volitelných předmětů, které si student může přidat do archu v registracích.

Maximální počet volitelných předmětů v zápisech

Celé číslo. Hodnota udává maximální počet volitelných předmětů, které si student může přidat do archu v zápisech a změnách v zápisech.

Maximální počet zápisů předmětu SZZ

Udává, kolikrát je možné si přes Přihlášku k SZ zapsat tentýž předmět v rámci jednoho studia.

Maximální počet zkoušek

Maximální počet zkoušek, které si student při zápise předmětů může zapsat.

Minimální počet dnů mezi dvěma přerušeními

Je-li nastaveno na hodnotu vyšší než 1, provádí se při zadání dalšího přerušení studia kontrola, že nové přerušení začíná alespoň nastavený počet dní po konci předchozího.

Minimální počet kreditů

Minimální počet kreditů, které si student při zápise předmětů může zapsat.

Minimální počet předmětů

Minimální počet předmětů, které si student při zápise může zapsat.

Minimální počet zkoušek

Minimální počet zkoušek, které si student při zápise předmětů může zapsat.

Může měnit volitelné opakované předměty na přihlášce k SZ

Atribut udává, zda může student změnit povinně volitelné předměty při přihlašování na opakovanou státní zkoušku. Za opakovaný předmět je považován každý předmět bez zadaného výsledku. Implicitní hodnota je, že student povinně volitelné předměty měnit nemůže. Založením tohoto atributu a nastavením na ANO, je změna povolena. Nastavení nemá vliv na to, co může referentka.

Počet kreditů nutných k zápisu z 1. do 2. semestru celého studia

Fakulta si může individuálně stanovit, kolik kreditů je nutné dosáhnout pro postup z 1. do 2. semestru celého studia. Splnění je kontrolováno při vyřazování studentů v aplikaci Hromadné vyřazování studentů při výběru důvodu vyřazení nedostatek kreditů.

Počet kreditů pro opakování ročníku

Počet kreditů za poslední dvě období, který je potřebný pro opakování ročníku. Pokud je zadáno, nahrazuje při posuzování vyřazení atribut zapis-kred-klouzave.

Počet kreditů získaných v posledních dvou obdobích

Fakulta hodnotí pohyb studia ve dvou po sobě jdoucích obdobích (40 kreditů). Pouze pokud existují alespoň dvě poslední období. Splnění je kontrolováno při vyřazování studentů v aplikaci Hromadné vyřazování studentů při výběru důvodu vyřazení nedostatek kreditů.

Používat číslované skupiny

Číslo studijní skupiny se nastavuje všem studentům prvních semestrů. Význam možností je následující: Ano – číslování skupin zůstane zachováno pro studenty všech semestrů. Studenti si nemohou v rámci své fakulty tvořit rozvrh (vybírat rozvrhové akce). Ne – v tomto období automaticky zruší číslování skupin studentů nastupujících do druhého semestru a všem ostatním ve vyšších semestrech, u kterých bylo číslování zachováno. Jedná se o nevratnou operaci. Studenti si tvoří vlastní rozvrh (vybírají si z nabízených rozvrhových akcí), sestavy studentů nelze tvořit po číslovaných skupinách, ale po skupinách daných rozvrhem (cvičeních).

Používat ECTS body ve zkušebních zprávách

Pokud je nastaveno na Ano, nezadávají se ve zkušebních zprávách známky, ale dosažené body. Známka je pak přiřazena na základě bodového rozmezí u jednotlivých známek.

Povolení odebírání předmětů

Povoluje studentovi odebírání předregistrovaných předmětů ze zápisového archu.

Povolení změny ukončení

Při registraci a zápisech studentovi umožňuje změnu ukončení u předmětů, které mají založeno několikanásobné ukončení, např. zápočtem a zkouškou.

Povoleny mezifakultní registrace

Umožňuje studentovi zaregistrovat si a zapsat předmět z katalogu předmětů stejného univerzitního období a stejného typu studijního běhu jiné fakulty ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s..

Přidávání předmětů pouze z plánu

Pokud je nastavena hodnota Ano, mohou si studenti přidávat předměty pouze z povinně volitelných a volitelných skupin svého studijního plánu, které jsou aktivované na dané období.

Ukončení předmětů na vysvědčení

Hodnotou je ukončení, které je v daném studijním systému použito pro známky u předmětů státnic na vysvědčení (pokud není atribut zadán, berou se známky podle ukončení celkového výsledku státní zkoušky).

Zákaz kolizí cvičení

Pokud je atribut nastaven na hodnotu Ano, nemohou si studenti během zápisů zvolit cvičení, které je kolizní s jiným, jež má už zapsané. Studijní referentka toto cvičení zapsat může.

Zákaz přidávání předmětů

Pokud je atribut nastaven na hodnotu Ano, neumožní se studentům v aplikacích pro registrace a zápis přidávání předmětů.

Zapsat automaticky doporučený plán

Umožňuje studijnímu oddělení předregistrovat studentům povinné předměty jejich studijního plánu.

Zobrazit pouze úspěšně ukončené předměty v přehledu studia

Atribut ovlivňuje způsob tisku dokumentu V7 studentem, resp. ovlivňuje nastavení položky Zařadit pouze úspěšně ukončené předměty. Atribut neovlivňuje tisk dokumentu studijním oddělením. Může být nastaven na hodnotu:

 • Ano – při tisku se položka implicitně označí, student nemůže nastavení změnit;

 • Ne – položka nebude označena a student nemůže nastavení změnit;

 • Nezadáno – student může zvolit, zda bude položka označena nebo ne.

Atributů, které mohou přidělovat jen členové vývojového týmu:

Disertační zkouška v průběhu studia

Disertační zkouška se nachází v průběhu studia, není nutné, aby byla zapsána v posledním (aktuálním) období studia.

Násobek semestrů pro nutný počet kreditů

Koeficient, kterým se násobí počet odstudovaných semestrů, čímž vznikne minimální počet kreditů, které má student získat. Atribut je dostupný pouze členům vývojového týmu.

Nepočítat kredity za speciální předměty daného druhu

Zadané typy speciálních předmětů nebudou započteny ve standardních funkcích na výpočet kreditů. Platí též pro počty předmětů.

Nepočítat speciální předměty daného druhu do počtu předmětů

Ovlivňuje chování obecných funkcí počítajících počty předmětů (za studium, za průběh atd.) – předměty uvedených speciálních typů jsou ignorovány.

Nepočítat speciální předměty daného druhu do průměrů

Zadané typy speciálních předmětů nebudou započteny ve standardních funkcích na výpočet průměrů.

Nezobrazovat celkový výsledek státní zkoušky na DS

Nezobrazovat celkový výsledek státní zkoušky na DS.

Nutno opakovat povinné a volitelné předměty

Logická hodnota atributu vyjadřující nutnost opakování již jednou zapsaných a neúspěšně studovaných povinně volitelných a volitelných předmětů.

Obhajobu lze skládat v průběhu studia

Atribut určuje zde je možné obhajobu práce skládat v průběhu studia.

Počet kreditních poukázek

Počet kreditních poukázek na jeden semestr studia. Použije se při výpočtu celkové počtu poukázek které jsou pro studium k dispozici v závislosti na standardní délce studia v semestrech. Není-li vyplněno, vezme se tato hodnota podle stupně programu.

Počet kreditů na semestr

Počet kreditů na jeden semestr studia. Použije se při výpočtu celkového počtu kreditů nutných pro ukončení studia v závislosti na standardní délce studia v semestrech. Není-li vyplněno, vezme se tato hodnota podle stupně programu.

Počítat do průměru všechny pokusy

Je-li nastaveno na Ano, jsou při výpočtu průměru zohledněny všechny pokusy předmětu (ne jenom poslední). Na způsob započtení předmětů bez výsledků nemá tento parametr vliv.

Počítat ročník podle odstudovaných dnů

Je-li nastaveno na Ano počítá systém ročník studia podle počtu dní, po které bylo studium aktivní.

Vážený průměr na Diploma Supplement

Určuje, zda se bude počítat vážená varianta studijního průměru na DS. Výchozí je prostý aritmetický průměr.

Vypisovat na DS i neúspěšné předměty

Určuje, zda se budou na DS vypisovat v tabulce předmětů i neúspěšné předměty.

Zakázaná ukončení

Ukončení předmětů, které si studenti nemohou zapisovat.

Započítávat do stud. průměru na DS neúspěšné předměty

Určuje, zda se budou do studijního průměru počítat i neúspěšné předměty.