Hromadná správa skupin předmětů

Aplikace Hromadná správa skupin předmětů slouží ke správě a tvorbě skupin předmětů používaných při sestavování studijních plánů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-e.

Skupiny předmětů jsou části studijního plánu a obsahují studijní předměty z katalogu předmětů příslušného období. Jsou evidovány pro každé období zvlášť a jsou přidělovány jednomu nebo více studijním plánům prostřednictvím aplikace Studijní plány. Zde se také určuje povinnost skupiny předmětů - povinné, povinně volitelné, u povinně volitelných i jejich podmínky splnění. Změny v předmětech skupiny lze provádět v aplikaci Hromadná správa skupin předmětů i v aplikaci Studijní plány. Změna je vždy promítnuta do všech studijních plánů, ke kterým je tato skupina předmětů přiřazena.

Po vstupu do aplikace Hromadná správa skupin předmětů se zvolí období, ve kterém se má se skupinami předmětů pracovat. Pro práci se skupinami, které jsou ve studijním plánu umístěny v neaktivovaném období, se zvolí příslušné období skladu. Naopak pro skupiny umístěné ve studijním plánu v aktivovaném období, se zvolí toto období.

Skupiny předmětů pro celý plán jsou evidovány v příslušném skladovém období.

Novou skupinu předmětů je možné založit pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde je zapotřebí vyplnit název skupiny v mateřském a anglickém jazyce a její identifikátor (Sysid), který skupinu jednoznačně identifikuje (i mezi obdobími). Většinou vyjadřuje označení studia, například sysid B-EM-17-P-3-pov obsahuje identifikaci stupně studia, programu, počátečního období, formy (P nebo K), semestru plánu, a povinnosti skupiny (povinné, volitelné aj.). Volitelně lze zadat interní poznámku, která je zobrazována pouze v seznamu skupin. Vyplněný formulář se odešle tlačítkem .

Seznam skupin zvoleného období je zobrazen v přehledové tabulce. Uveden je název a sysid skupiny, případně poznámka. Tyto údaje je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Rovněž je zde možné zvolenou skupinu označit jako historickou.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Doplňující informace je možné zobrazit seznam studijních plánů, do kterých je zvolená skupina předmětů přiřazena a v jakém období plánu. Přes je umožněn vstup do studijního plánu. Ve druhé tabulce je pak uveden seznam všech období, ve kterých je skupina předmětů evidována. Vypsána jsou všechna období, ve kterých je nalezena skupina předmětů se stejným sysid jako má skupina zvolená.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Předměty lze přejít do správy předmětů zařazených ve zvolené skupině. V úvodu je zobrazeno pole pro vyhledání předmětu v katalogu fakulty. Po označení pole Mezifakultní výběr je možné dohledávat předměty v katalozích předmětů ostatních fakult, včetně obecných uznávacích předmětů. Dohledaný předmět se zvolí ze seznamu a potvrdí tlačítkem . Seznam předmětů skupiny je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazeny jsou základní informace o předmětu jako kód, název, ukončení a výše kreditů. Má-li daný předmět evidováno více možných ukončení, lze po kliknutí na odkaz ve sloupci Ukončení zvolit, s jakým ukončením má být předmět ve skupině zařazen. Označené předměty lze ze skupiny vyřadit tlačítkem .

Ikona , resp. ve sloupci Skupiny předmětů umožňuje prohlížet, resp. editovat atributy zvolené skupiny předmětů.

Poznámka

Umožňuje vložit vysvětlující text ke skupině předmětů, který se vypisuje v zobrazení plánu v registracích a zápisech.

Tematické členění

Nastavením tohoto atributu na hodnotu ano bude skupina chápána jako skupina předmětů s tematickým zaměřením. Tematické skupiny se nezařazují do konkrétních studijních plánů, ale používají se pro sestavení nabídky předmětů s určitým zaměřením (např. sporty, další jazyky apod.) a jsou studentům nabízeny v registracích a zápisech pro snazší výběr z nabídky předmětů.

Zobrazení seznamu skupin lze omezit pomocí formuláře nad seznamem podle zařazení skupin ve studijních plánech nebo tématického členění. Rovněž je možné určit, zda mají být zobrazovány i skupiny označené za historické nebo skupiny nepřiřazené do studijních plánů.

Skupiny, které nejsou použity v žádném studijním plánu je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Skupiny zařazené ve studijních plánech odebrat nelze. Označené skupiny je rovněž možné zkopírovat do vybraného období stisknutím tlačítka .

Již nepoužívané skupiny lze označit jako historické a seznam skupin si tak ještě více zpřehlednit. Označení skupiny za historickou se provede zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Postup při zrušení označení skupiny jako historické je analogický, jen je třeba ve filtru zapnout zobrazování historických skupin. Individuální úpravy je možné provádět prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit.

Jakmile jsou skupiny předmětů založeny a naplněny předměty, mohou se začít plnit studijní plány, resp. přidělovat studijním plánům skupiny předmětů.