Evidence studijních programů

V aplikaci Evidence studijních programů jsou evidovány všechny studijní programy fakulty, rektorátu a dalších pracovišť vysoké školy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním program-e nebo program-p.

Nový studijní program se zakládá přes formulář v úvodu aplikace, který obsahuje následující položky. Po jeho vyplnění se uloží kliknutím na :

 • Kód - kód studijního programu přidělovaný ministerstvem školství každému akreditovanému studijnímu programu. Pro studijní programy akreditované před 1. 9. 2016 vychází z číselníku STUDPROG a zadává se jako dvojice číslic oddělená mezerou (např. 41 12, akceptován je i tvar s písmenem označujícím typ studia). U nově akreditovaných studijních programů je kód složen z:

  • typu studijního programu (B, M, N, P),
  • čtyřmístné klasifikace ISCED-F 2013 (např. 0713),
  • profilu studijního programu (A nebo P; pro doktorské programy A nebo D),
  • převládající oblasti vzdělávání (01-37),
  • pořadí studijního programu (se stejnými údaji v předchozích položkách).

  Kód studijního programu dle nové akreditace pak může vypadat například takto: B0521A030001.

  Podrobnější informace o tvorbě kódu lze získat na webových stránkách MŠMT.
 • Název - vlastní název studijního programu tak, jak byl akreditován. Využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

 • Název anglicky - oficiální název studijního programu v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení programu;

 • Zkratka - zkrácené označení studijního programu o maximální délce osmi znaků, které by mělo vycházet z názvu programu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku typu studia. Ve zkratce lze použít pouze velká písmena (malá písmena jsou automaticky převedena);

 • Zkratka anglicky - anglická varianta zkratky názvu studijního programu, opět by měla vycházet z anglického názvu programu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku typu studia. Ve zkratce lze použít pouze velká písmena (malá písmena jsou automaticky převedena);

 • Typ studia – určuje typ studia studijního programu (bakalářský, magisterský navazující, doktorský apod.). Typ celoživotní vzdělávání se využívá pro studia celoživotního vzdělávání delšího průběhu, pro krátkodobá studia je vhodnější volit typ kurz. Typ zahraniční studenti je speciálním typem využívaným pro evidenci přijíždějících zahraničních studentů výměnných studijních programů (SOCRATES-ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS atd.);

 • Pracoviště - určuje pracoviště, ke kterému je studijní program příslušný. Je jím fakulta, rektorát apod. Pracoviště se dohledá přes vyhledávací pole například podle jeho zkratky.

 • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav akreditace studijního programu (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných studijních programů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého studijního programu je zobrazen kód, název, úplná zkratka, typ studia a akreditační stav. Uživatelům s právy na více fakult je navíc zobrazen sloupec Pracoviště, ve kterém je uvedena příslušnost studijního programu k pracovišti. Změnu základních atributů studijního programu je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

U studijního programu lze evidovat informace o délce akreditace, nastavovat délky studia, spravovat garanty a spolugaranty nebo evidovat klíčová slova. Jednotlivé operace jsou popsány v samostatných částech tohoto textu.

Ikony , ve sloupci Programy umožňují zobrazit, resp. editovat atributy zvoleného studijního programu. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v tomto textu.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Informace o programu lze prohlížet nebo editovat charakteristiky studijního programu pro jednotlivá období. Charakteristiky se zobrazují v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací. Charakteristiky lze evidovat pro období, pro které je založen studijní plán zvoleného programu. Příslušné období se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud se charakteristiky nemění, je vhodné založit další variantu kopií předchozího období. Založenou variantu je možné smazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Zrušení varianty je nevratnou operací!

Studijní program, pro který nejsou založena žádná studia nebo obory, je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Seznam studijních programů je možné omezit prostřednictvím filtru umístěným nad seznamem.

Studijní program U 99 99 Studenti jiných univerzit je určen k evidenci studentů studujících předměty na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s., resp. jejích fakultách, přičemž kmenově tito studenti pocházejí z jiných univerzit. Studia těchto studentů se neodesílají do SIMS.

Akreditace studijního programu

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Akreditace lze u bezoborových studijních programů evidovat údaje o akreditaci studijního programu. Nový záznam o akreditaci se zaeviduje prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se zvolí forma studia, jazyk a termín odkdy/dokdy je akreditace platná. Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka . Seznam evidovaných akreditací zvoleného programu je zobrazen v přehledové tabulce. Údaje o akreditaci studijního programu slouží pouze pro evidenční účely a jsou využívány v aplikaci Přehled akreditací.

Evidence délky studijního programu

Pro každý studijní program, případně pro jemu podřízené oboru, musí být zaevidována standardní délka studia. Evidence se provádí po kliknutí na ikonu ve sloupci Délka studia. Údaj o délce studia se využívá např. při stanovení počtu období studijních plánů.

Délka studia se zaeviduje pomocí formuláře v úvodu aplikace. Má-li být délka evidována zvlášť pro obor, zvolí se obor z nabídky, jinak se ponechá možnost nezadáno - délka tak bude platná pro celý program v dané formě studia. Forma studia se volí z nabídky. Vlastní délka studia se zadá do pole Standardní délka - udává se v letech a zadat lze jako desetinné číslo (např. 3,5 roku = 7 semestrů). Pole Kredity slouží pro zadání celkového počtu kreditů, které musí být ve studijním programu získány. Vyplňuje se pouze v případě, kdy nelze počet kreditů odvodit jako násobek standardní délky studia a počtu kreditů za semestr (atribut studijního systému). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Evidované délky studia zvoleného studijního programu jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit nebo smazat označením pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Údaje o délce studia jsou přenášeny do odpovídajících atributů studií evidovaných v daném studijním programu. Pokud se dodatečně provede změna těchto atributů, pak má tato změna vliv pouze nově zapsané studenty a nové založené studijní plány, u ostatních je evidována původní délka studia (rozpor vzniká většinou po importu dat a následné opravě délky studia, problém je nutné řešit s datamanažerem).

Evidence garanta a spolugarantů

Tato část aplikace Evidence studijních programů umožňuje evidenci garanta a spolugarantů studijního programu a jejich funkčních období. Evidence je přístupná uživatelům s oprávněním garanti-a.

Nový garant/spolugarant se přidá pomocí zobrazeného formuláře. Zde je třeba nejprve dohledat příslušného uživatele, následně zvolit jeho roli (garant nebo spolugarant) a zadat období, ve kterém bude uživatel tuto funkci zastávat.

Aktivní může být vždy pouze jeden garant, spolugarantů je možné mít aktivních více současně, přičemž jedna osoba nemůže být současně aktivním garantem a spolugarantem. Je možné změnit aktuálního garanta přidáním nového, přičemž jeho funkční období musí být do budoucna neomezené. Také je možné přidat historické funkční období, ale toto se nesmí prolínat s jiným již evidovaným funkčním obdobím. Nelze přidat funkční období, které začíná v budoucnu.

Seznam všech garantů a spolugarantů s jejich funkčním obdobím je uveden v tabulce pod přidávacím formulářem. Jednotlivé záznamy je možné upravit pomocí ikony ve sloupci Upravit, případně je zcela odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Aktuálního garanta je možné ukončit k aktuálnímu datu kliknutím na ikonu . Je-li záznam ukončován ve stejný den jako datum od, je zcela vymazán.

Atributy studijního programu

Prostřednictvím atributů je možné nastavit další parametry studijního programu. Atributy mají vliv na funkci aplikací AIS.

Celková hodinová dotace kurzu

Slouží pro zadání celkové výše hodinové dotace pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Délka vzdělávání v týdnech

Atribut slouží pro zadání délky vzdělávání v CŽV kurzech. Hodnota udává počet týdnů. Atribut se využívá pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Doplňkový jazyk výuky

Prostřednictvím tohoto atributu lze ke studijnímu programu nastavit další jazyky výuky. Atribut je určen pouze pro evidenční účely a umožňuje informovat uchazeče/studenty o tom, v jakém dalším jazyce (oproti atributu Program je vyučován v jazyce) probíhá výuka ve studijním programu (např. při výběru typu přijímacího řízení v podání e-přihlášky).

Doplňující informace

Pole slouží pro zadání textu, který se má tisknout na dodatek k diplomu v bodě 6.1 pro zvolený studijní program. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Nastavený text má přednost před textem evidovaným v atributech pracoviště (fakulty).

Hlavní studijní oblasti

Text, který se tiskne na dodatek k diplomu v bodě 2.2. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Používá se pouze u bezoborových programů, jinak se bere ze stejného atributu oboru.

Kód kmenového oboru bezoborového programu

Zadává se pro akreditované programy v ČR, které se nedělí na obory (resp. umožňují bezoborové studium). Hodnotou je kód tzv. pseudooboru z číselníku studijních oborů matriky (AKVO). Kód pseudooboru (kmenového oboru) končí vždy třemi nulami.

Koeficient ekonomické náročnosti

Používá se pro účely výpočtů financování programů. Koeficient přiděluje MŠMT při akreditaci programu a je klíčový z hlediska výpočtů financování v matrice. Zadává se pouze pro programy akreditovaných stupňů.

Lze studovat bez oboru

Je-li nastaveno na Ano, může být program studován bez určení oboru, i když program obory má. Není nutné nastavovat u programů, které nemají obory.

Místa výuky

Prostřednictvím tohoto atributu lze u programu zaevidovat jedno nebo více míst, ve kterých probíhá výuka programu.

Obor vzdělávání CŽV

Atribut se nastavuje obor vzdělávání pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Požadavky na kombinované studium

Atribut umožňuje evidovat text požadavků na studium v kombinované formě. Text se používá pouze u studentů kombinované formy a má přednost před textem evidovaným v atributu Požadavky na studium. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Nejsou-li požadavky na kombinovanou formu zadány, použijí se požadavky na studium.

Požadavky na studium

Atribut slouží pro zadání textu, který se vypisuje na dodatku k diplomu v bodě 4.2. Zadává se zvlášť v mateřském a anglickém jazyce. Používá se pouze u bezoborových programů, jinak se bere ze stejného atributu oboru. Text je možné formátovat pomocí maker \mezinadpis{text nadpisu} pro průběžný nadpis a \odrazka umístěným na začátku odstavce pro odstavec s odrážkou.

Požadované minimální vzdělání

Požadované minimální vzdělání, které musí uchazeč o toto studium doložit při přijímacím řízení. Atribut se využívá u neakreditovaných programů (CŽV), u akreditovaných jsou požadavky na vzdělání dány zákonem).

Program je vyučován v jazyce

Atribut určuje jazyk, ve kterém je výuka studijního programu uskutečňována.

Program pro zahraniční studenty na výměnných pobytech

Studijní program označuje za umělý (není evidován na MŠ ani v SIMS), je určený pro interní evidenci zahraničních studentů přijíždějících na krátkodobé výměnné pobyty. Studia zařazená pod tímto programem jsou zasílána do matriky, platí pro ně proto všechna omezení a pravidla jako pro běžná matriková studia.

Spolugarant programu

Atribut umožňuje evidovat další osobu (osoby), která je spolu s hlavním garantem zodpovědná za výuku studijního programu. Zobrazuje se v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací

Spolugarantující pracoviště

Pracoviště (fakulta), které spoluzajišťuje výuku studijního programu spolu s hlavním pracovištěm programu. Zobrazuje se v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací

Typ financování CŽV

Klasifikace typu financování pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Typ programu CŽV

Klasifikace typu programu pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Účel vzdělávání CŽV

Klasifikace účelu vzdělávání pro účely vykazování dat o účastnících a absolventech programů CŽV nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.

Univerzitní program

Atribut se používá u studijních programů, které jsou společné pro více fakult, avšak jedna z nich jeho výuku garantuje. Na tištěných dokumentech se místo jména děkana uvádí jméno rektora. Do matriky se informace takového studijního programu odesílají za celou vysokou školu, ne za fakultu.

Více komisí státních zkoušek

Pokud je atribut nastaven na hodnotu Ano, pak je možné přiřadit studenta k více komisím státních, resp. závěrečných zkoušek. Přebíjí atribut Více komisí státních zkoušek v atributech období. Nastavení musí být provedeno před rozřazováním studentů do komisí!

Virtuální uznaný předmět

Atribut slouží pro evidenci předmětů, které jsou automaticky splněné na daném stupni studia pro kontrolu prerekvizit studovaných předmětů. Používá se hlavně u předmětů navazujícího studia, které nemají být přístupné ke studiu jiným studentům. V navazujícím studijním programu se zaeviduje zkratka virtuálního předmětu a tento kód se pak vkládá jako prerekvizita do určených předmětů. V kontrole prerekvizit je pro navazující programy automaticky uznáván kód SBZ a PZK, tyto kódy není tedy nutné znovu do tohoto atributu zadávat.

Závěrečná zkouška

Atribut udává, zda ukončení studijního programu je podmíněno některým typem závěrečné zkoušky (státní bakalářská, státní závěrečná zkouška atp.).

Získaný titul (před jménem, za jménem)

Prostřednictvím těchto atributů se k programu nastavuje titul, který je udělen úspěšnému absolventovi studijního programu při jeho vyřazení ze studia.