Evidence podpisů závěrečných prací

Aplikace Evidence podpisů závěrečných prací slouží ke správě podpisů umisťovaných na zadání jednotlivých typů závěrečných prací a jejich rozložení. Aplikace je přístupná osobám s přiděleným oprávněním evidence-podpisu-a.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro definici nového rozložení podpisů zadání závěrečné práce. Typ závěrečné práce, pro který se má nové rozložení podpisů založit, se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Formulář je následně rozšířen o položky pro nastavení podpisů na jednotlivé pozice. Stanovit lze maximálně čtyři pozice. Konkrétní role, jejiž podpis má být na dané pozici uveden, se zvolí z nabídky. Není-li některá z pozic vyplněna, zůstane v zadání místo prázdné. Nastavení podpisů se uloží stisknutím tlačítka .

U vybraných typů závěrečných prací lze rozmístění podpisů rozlišit i podle pracoviště a studijního programu. Lze tak vytvořit specifickou variantu podpisů na zadáních závěrečných prací pro určité pracoviště nebo studijní program. Pracoviště, resp. studijní program se volí ze zobrazených nabídek. Nejsou-li omezení zadána, vzniká tzv. všeobecná varianta, platná pro všechna zadání daného typu závěrečné práce. V opačném případě vznikne tzv. konkrétní varianta (pro pracoviště nebo program), která má vyšší prioritu než všeobecná varianta. Při omezení varianty na program je zapotřebí zvolit i pracoviště. V nabídce programů jsou nabízeny programy dle zvoleného pracoviště, které ještě nejsou u žádné varianty evidované.

Seznam evidovaných variant podpisů závěrečných prací je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Varianta je pomocí ikon rozlišen druh varianty. Varianty pro konkrétních pracoviště, resp. program, mají ve sloupci Pracoviště, případně Program uvedeno, pro jaké pracoviště nebo program je daná varianta podpisů určena. Ve sloupci Podpisy jsou vypsány jednotlivé pozice a nastavené role. Rozložení je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Při změně varianty, pro kterou již existují zafixovaná zadání práce, je vytvořena nová varianta podpisů a původní je pro potřeby zafixovaných zadání ponechána v databázi jako zrušená.

Označené varianty podpisů je možné vymazat stisknutím tlačítka . Pokud již byla podle příslušné varianty založena zadání závěrečných prací, je varianta interně zachována a označena za zrušenou (aby nedošlo ke změnám v podpisech již fixovaných zadání) a pro nová zadání již nebude použita.