Požadavkové listy

Aplikace Požadavkové listy slouží k zobrazení a tisku požadavků k sestavení rozvrhu pro jednotlivé předměty nebo vyučující. Aplikace je přístupná uživatelům, kteří mají přiděleno některé z práv rozvrh-a, rozvrh-b nebo rozvrh-d.

Přehled požadavků

Záložka Přehled požadavků zobrazuje všechny předměty vypsáné ke studiu ve zvoleném studijním období a neučí se pouze konzultační formou. U každého předmětu je uveden jeho kód, název a jméno garanta. Barevnou značkou ve sloupci Nezadáno je vyjádřeno, jaký požadavek na rozvrh není u předmětů zadán, případně že předmět nemá definovány vyučující.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Operace se zobrazí podrobné informace o předmětu (dle nastavení v katalogu), evidované požadavky na výuku a učebny, seznam vyučujících předmětu a jejich omezení a jejich další výuka. V položce Odhad 1. ročníku je uveden součet odhadů studentů prvního ročníku evidovaný u jednotlivých studijních plánů, ve kterých je předmět zařazen. Zobrazuje pouze v případě, že je předmět zařazen v plánu prvního semestru bakalářského nebo magisterského navazujícího studia. V seznamu studijních plánů, do kterých je předmět zařazen, je pro každý studijní plán zobrazen počet zaregistrovaných studentů s aktivním studiem. Níže pak seznam s počty registrovaných studentů dle identifikace studia. V části Požadavky na učebny je ve sloupci Místnost vedle označení místnosti uvedena maximální vzdálenost mezi areály studia a výuky. Tj. prvním areálem je umístění pracoviště, u kterého je student zapsán do studia, ve druhém areálu je umístěna místnost s výukou daného předmětu. Pokud existují studenti se studiem evidovaným v různých areálech, pak se uvažuje ten nejvzdálenější a uvedena je tato vzdálenost.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Operace se vytiskne požadavkový list daného předmětu.

Seznam předmětů lze omezit na všechny předměty nebo pouze dotované (tj. předměty s uvedenou hodinovou dotací). Seznam předmětů lze filtrem seřadit podle názvu, kódu předmětu a počátečního období studijního plánu (v rámci tohoto řazení jsou předměty dále řazeny podle jejich názvu).

Kromě individuálního zobrazení a tisku požadavkového listu předmětu jsou k dispozici i hromadné operace v podobě tlačítek umístěných pod seznamem předmětů. Tlačítko požadavkové listy pro všechny označené předměty. Tlačítko pro tyto předměty požadavkový list vytiskne. Předměty je možné hromadně označit, resp. odznačit tlačítky . Předměty, které nemají vloženy žádné požadavky nebo nemají zadány vyučující předmětu lze hromadně označit tlačítkem .

Vyhledat podle předmětu

V záložce Vyhledat podle předmětu je možné podle názvu nebo kódu vyhledat předmět a následně pro něj zobrazit požadavky na předmět a omezení a požadavky vyučujících.

Do vyhledávacího pole se vepíší alespoň tři po sobě jdoucí znaky názvu nebo kódu předmětu. Kliknutím na se vypíší předměty, které odpovídají zadanému řetězci znaků. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit list se zobrazí požadované informace. V dolní části stránky je umístěna ikona , která umožňuje vytištění požadavkového listu předmětu.

Vyhledat podle učitele

Záložka Vyhledat podle učitele umožňuje zobrazit požadavkový list pro konkrétního učitele.

Požadovaný učitel se dohledá pomocí vyhledávacího pole, do kterého se zadá jméno učitele nebo jeho část, login nebo identifikačního číslo učitele a stiskne se tlačítko . Kliknutím na se vypíší osoby, které odpovídají zadanému řetězci znaků. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit list se zobrazí požadavkový list učitele.