Příprava evaluace výuky

Aplikace Příprava evaluace výuky slouží k přípravě evaluačních anket a jejich správě. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c. Uživatelé s oprávněním evaluace-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Průběh evaluace

Příprava evaluační ankety probíhá nejdříve na univerzitní úrovni, kde dojde k založení nové evaluace, při které se obecně určí období a běhy, pro které má sběr probíhat. Následně se stanoví části evaluace, v rámci nichž jsou umístěny sekce s otázkami, které tvoří vlastní podobu evaluačního dotazníku dané části. Dále se u částí evaluace nastaví termíny otevření a uzavření, kategorie a průvodní text. Jakmile je evaluace na univerzitní úrovni kompletní, lze ji přizpůsobovat pro jednotlivá fakultní období (centrálně nebo osobami pověřenými přípravou ankety na jednotlivých pracovištích). Na fakultní úrovni lze omezit běhy, pro které má být evaluace aktivní, upravit parametry sběru nebo podobu evaluace přidáním, odebráním nebo úpravou částí/sekcí/otázek do evaluace.

Doporučeným postupem je nejprve úplná konfigurace evaluace na univerzitní úrovni a až následná úprava na fakultní úrovni (je-li nutná).

Jakmile je evaluace připravena i na fakultní úrovni, lze provést kontrolu nastavení a generování dotazníků (mezistav probíhá kontrola a generují se dotazníky). Generování zajišťuje dávková úloha běžící na pozadí AIS. Výsledkem jsou evaluační dotazníky, které budou studenti později vyplňovat. Tyto dotazníky je možné zkontrolovat a v případě potřeby lze přepnout evaluaci zpět do stavu evaluace v přípravě, provést opravy a znovu spustit kontrolu a generování. Po úspěšném vygenerování dotazníků se evaluace přepne automaticky do stavu evaluace je připravená. Pokud již není potřeba dalších úprav, přepne správce evaluaci do stavu evaluace je vyplňovaná. Zpřístupnění jednotlivých částí evaluace probíhá dle nastavených milníků otevření a uzavření. O zpřístupnění dotazníku k vyplňování jsou studenti informováni e-mailovou zprávou, jejíž součástí je odkaz na aplikaci, kde při probíhajícím sběru vyplňují právě otevřené dotazníky. Dotazník po odeslání již nelze prohlížet ani znovu vyplnit. Na nevyplněné dotazníky jsou studenti s blížícím se koncem sběru dotazníků upozorněni e-mailem.

Po uzavření sběru poslední části evaluace se období automaticky přepne do stavu evaluace se vyhodnocuje. Současně s tím se dotazníky anonymizují a zpřístupní se výsledky. Dřívější přístup k výsledkům možný není. Po vyhodnocení lze evaluaci přepnout do stavu historická evaluace.

Založení nové evaluace

Evaluační anketa pro nové období se zakládá pomocí formuláře v dolní části aplikace. Zde se z nabídky Hodnocené období zvolí období, pro nějž se má anketa založit, a zaškrtnou se jednotlivé běhy studia, které mají být v hodnocení zahrnuty. Dle zvolených běhů jsou založena i příslušná fakultní období evaluace. Zvolen tak musí být alespoň jeden běh. Anketa se založí stisknutím tlačítka Přidat.

V případě úplně prvního období evaluace je zapotřebí konfigurovat celou anketu tzv. na zelené louce. Při založení každého dalšího období se zkopíruje konfigurace ankety z období předcházejícího. Tím je zajištěna provázanost jednotlivých částí/sekcí/otázek, ale také neustálá aktuálnost ankety, kterou je možné v průběhu jednotlivých sběrů postupně vylepšovat.

Přehled vypsaných evaluací

Seznam vypsaných evaluací je zobrazen v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Uveden je stav, ve kterém se evaluace aktuálně nachází a název evaluace. Ve sloupci Běh jsou uvedeny názvy běhů studia, které jsou v evaluaci zařazeny. Nachází-li se evaluace ve stavu evaluace v přípravě, lze název a běhy změnit přes ikonu ve sloupci Upravit. Ikona se zobrazuje pouze v tomto stavu.

Pomocí ikony ve sloupci Části je možné přejít k definici částí evaluace na univerzitní úrovni. Pro jednotlivé části lze následně definovat strukturu sekcí a otázek. Oproti tomu ikona ve sloupci Fakultní období slouží pro přechod do správy fakultních období evaluace, kde lze spravovat evaluaci z pohledu jednotlivých fakultních období.

Ikona ve sloupci Speciální chování umožňuje přístup do aplikace Speciální chování, kde lze na univerzitní úrovni pro jednotlivé části evaluace nastavit vazby na vybrané agendy AIS, které umožňují zohlednit vyplnění evaluačního dotazníky.

Pomocí ikony ve sloupci Individualizace lze vstoupit do aplikace Správa individuálních skupin a nastavit zde skupiny uživatelů, které mohou do ankety vkládat individuální otázky a termíny, ve kterých lze individuální otázky vkládat.

Ve sloupci Operace jsou zobrazeny ikony následujících stavů, do kterých lze evaluaci z aktuálního stavu přepnout. Změna stavu se provede kliknutím na zobrazenou ikonu.

Ve sloupci Dotazníky je v závislosti na stavu evaluace zobrazena ikona , prostřednictvím které lze přejít do aplikace Dotazníky. Zde je možné zobrazit přehled dotazníků vygenerovaných v rámci evaluační ankety a prohlížet jejich podobu. Ikona se zobrazuje pouze ve stavech probíhá kontrola a generují se dotazníky, evaluace je připravenáevaluace je vyplňovaná.

Jakmile je evaluace spuštěna, začnou se ve sloupci Průběh zobrazovat údaje o průběhu evaluace. Uveden je počet již vyplněných dotazníků následovaný celkovým počtem dotazníků vygenerovaných v rámci evaluace. Poměr vyplněných dotazníků k celkovému počtu je znázorněn grafikou a uveden v procentech.

Stav evaluace

V průběhu přípravy a zpracování prochází evaluace několika stavy. Jejich význam je následující:

  • Evaluace v přípravě  - v tomto stavu probíhá příprava celé evaluace v aplikaci Příprava evaluace výuky, tj. definují období a běhy, pro které má sběr probíhat, struktura ankety, parametry evaluace, atd. Jakmile je vše připraveno, lze přejít na stav probíhá kontrola a generují se dotazníky.

  • Probíhá kontrola a generují se dotazníky  - v tomto stavu se podoba evaluace uzamkne pro editaci a provádí se její formální kontrola. Je-li vše v pořádku, vygenerují se dotazníky a přepne se stav evaluace na evaluace je připravená. V opačném případě se evaluace vrátí do stavu evaluace v přípravě.

  • Evaluace je připravená  - v tomto stavu lze zkontrolovat vygenerované dotazníky. Pokud jejich podoba nevyhovuje, lze přejít zpět do přípravy a evaluaci upravit. Nejsou-li úpravy potřeba, přepne se evaluace do stavu evaluace je vyplňovaná.

  • Návrat do stavu přípravy  - mezistav, ve kterém se evaluace vrací do stavu přípravy. Jsou mazány vygenerované dotazníky. Po jejich smazání se stav změní na evaluace v přípravě.

  • Evaluace je vyplňovaná  - v období aktuálně probíhá sběr dotazníků. Dle nastavených termínů jsou studentům zpřístupňovány jednotlivé části evaluace a zasílány notifikace o dostupnosti dotazníků. Studenti vyplňují dotazníky.

  • Evaluace se vyhodnocuje  - byl ukončen sběr poslední části evaluace, dotazníky již nelze vyplňovat. Dotazníky se anonymizují a následně je možné získané výsledky zpřístupnit k vyhodnocení.

  • Historická evaluace  - finální stav, evaluace byla vyhodnocena a uzavřena.