Individuální přidělení termínů

V aplikaci Individuální přidělení termínů se přidělují termíny přijímací zkoušky zvlášť každé přihlášce uchazeče. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pro hromadné přiřazování uchazečů na termíny je k dispozici aplikace Hromadné přidělení termínů.

Termíny se přidělují kompletním přihláškám uchazečů (jeden uchazeč může mít podáno více přihlášek na různé typy přijímacích zkoušek). Termín lze přidělit pouze přihlášce podané na typ přijímací zkoušky, jež má přidělené předměty (uchazeče s přihláškou na typu přijímací zkoušky bez přidělených předmětů nelze dohledat ani jim termín přidělit).

Při přidělování lze volit mezi dvěma způsoby pomocí atributu období Dvě přihlášky v jeden termín. Použitím prvního způsobu obdrží každý uchazeč s více přihláškami se stejnou skladbou předmětů (v rámci stejné fakulty) pouze jednu pozvánku. Výhodou je, že se uchazeč nemusí dostavit dvakrát na vykonání přijímací zkoušky ze stejných předmětů. Druhý typ přidělování termínů zkoušek přidělí uchazeči termín ke každé podané přihlášce bez ohledu na stejný typ přijímací zkoušky.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Po dohledání přihlášky jsou vypsány podstatné údaje vztahující se k přidělování termínu zkoušky. Proto je zde možné ověřit přidělené termíny daného uchazeče (v rámci jedné fakulty). Termín pro dohledanou přihlášku lze přidělit nebo změnit, možné je také odebrat všechny termíny přidělené uchazeči a to pomocí tlačítek v dolní části aplikace.

  • – příslušný termín přijímací zkoušky, který má být přihlášce přidělen, se zvolí ze seznamu v nabídce Termín. Po vybrání termínu a vložení koeficientu se tlačítkem přidají uchazeči na termín. Po přidělení termínu nebo jeho změně se zobrazí statistika obsazení termínu, případně tabulka s kolidujícími přihláškami uchazeče. Je-li při přidělování termínu zjištěn shodný termín přijímací zkoušky u některé další přihlášky uchazeče (uchazeč vykonává shodnou přijímací zkoušku v případě obou přihlášek), změní se současně termín i této přihlášky.

    V případě, že dohledané přihlášce náleží vícekolový typ přijímací zkoušky, je formulář doplněn o možnost volby konkrétního kola přijímacího řízení. Podle kola se rozlišuje příslušná fáze přijímacího řízení a tím přidělovaný termín přijímací zkoušky.

    Pokud se přihláška uchazeče přiděluje na e-termín, musí být přihlášce přidělen alespoň jeden předmět přijímací zkoušky s elektronickým testem. Testy se nastavují v aplikaci Evidence předmětů přijímacího řízení.
  • – tlačítkem lze odeberat termín, který je přidělen k aktuální přihlášce uchazeče (uveden je v tabulce Termín náležící této přihlášce – informace k přihlášce jsou uvedeny v úvodu stránky).

    Termíny se uchazečům odebírají v případě, že se uchazeč ze závažného důvodu nemůže k přijímací zkoušce v daném termínu dostavit.
  • – tlačítkem se odeberou všechny termíny, které byly uchazeči přiděleny (jejich seznam je v tabulce Ostatní termíny uchazeče).