Vzory předmětů

Vzory předmětů slouží k seskupení různorodých aktivit z aplikací Záznamníku učitele v rámci jednoho předmětu. Aplikace Vzory předmětů poskytuje evidenci všech vytvořených vzorů předmětu a umožňuje jejich zobecňování. Sestavené vzory je následně možné používat napříč jinými předměty nebo obdobími. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stud-e.

Vzor, který si vytvoří učitel v rámci svého předmětu je standardně dostupný jeho autorovi a jeho spoluvyučujícím v daném předmětu. Osoby s právem stud-e mají v aplikaci Vzory předmětů k dispozici kompletní seznam všech vzorů vytvořených jednotlivými učiteli a mohou je zobecňovat – nabízet všem vyučujícím ve všech předmětech bez omezení. Rovněž mohou vybraný vzor aplikovat na jeden nebo více předmětů a připravit tak aktivity v Záznamníku učitele.

Zobecnění vzoru

V seznamu vzorů jsou uvedeny všechny vytvořené vzory v jednotlivých obdobích a předmětech. Ve sloupci Obecný je uvedena informace, zda se jedná o obecný vzor či nikoliv. Příslušný vzor, který se má stát obecným se označí zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Obecný vzor pak bude nabízen ve všech předmětech všem vyučujícím v rozsahu, který pro ně bude dostupný. Pokud má být obecnost vzoru zrušena, stačí daný vzor označit a stisknout tlačítko .

Přenesení vzoru do předmětu

Libovolný vzor uvedený v seznamu je možné přenést do předmětů a založit v nich jednotlivé aktivity v záznamníku učitele. Rozsah aktivit, které jsou ve vzoru k dispozici, je uveden ve sloupci Rozsah vzoru. Podrobnosti o jednotlivých aktivitách jsou k dispozici po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vzor. Ikona ve sloupci Předloha slouží k vytvoření předlohy, prostřednictvím které se vzor na předmět přenese. V případě, že k předloze nejsou přiřazeny žádné předměty, je nutné vybrat období pro určení cílových předmětů, na které má být vzor uplatněn. Seznam předmětů je možné omezit podle garanta a garantujícího pracoviště, případně podle toho, zda jsou již v předloze zahrnuty, či nikoliv. Předměty, které mají být do šablony zahrnuty, se označí a potvrdí tlačítkem . Jakmile je vybrán alespoň jeden předmět, zobrazí se nad seznamem předmětů odkaz Tvorba předlohy, prostřednictvím kterého lze s předlouhou dále pracovat. Celý proces práce s předlohou je rozdělen do dílčích kroků reprezentovaných jednotlivými záložkami aplikace:

  • Zahrnout do předlohy – v záložce se zvolí rozsah vzoru – cvičení, všichni studenti, eLearningová osnova apod. a stiskne se tlačítko . Zobrazené aktivity vzoru, které mají být zahrnuty do předlohy, se označí a potvrdí stisknutím tlačítka . Smazání nepotřebných aktivit je možné provést v záložce Výsledná podoba předlohy. Prostřednictvím ikony je možné vstoupit do výběru předmětů, na které se má předloha uplatnit.

  • Výsledná podoba předlohy – záložka poskytuje náhled na výslednou podobu předlohy vzoru. Nepotřebné položky se označí a jejich odebrání se potvrdí tlačítkem . Odebrané položky je možné do předlohy přidat v záložce Zahrnout do předlohy. Jakmile bude předloha hotová, přejde se do záložky Přenést předlohu do předmětu.

  • Přenést předlohu do předmětu – záložka slouží pro přenos aktivit předlohy do předmětu. Protože se jedná o nevratnou operaci, je nutné zkopírování potvrdit tlačítkem a následně ještě tlačítkem . Po zkopírování jednotlivých aktivit předlohy do předmětu bude celá vytvořená předloha smazána, bude však možné ji podle stejného vzoru opětovně založit. Pokud by i přes opakované potvrzení došlo k nechtěnému přenesení aktivit předlohy do předmětu, je možné tyto aktivity odebrat v příslušných aplikacích portálu Záznamník učitele a předlohu znovu vytvořit podle stejného vzoru.