Smlouvy

Aplikace Smlouvy zobrazuje evidenci smluv s konkrétními univerzitami, na kterých je nasazen informační systém. Takový vztah je považován za kontraktní. V přehledové tabulce smluv jsou zaevidovány a podrobně rozepsány hodiny, které k servisním smlouvám náleží. Uživatel, který může přidávat/editovat smlouvy má oprávnění servisni_hodiny-esmlouvy-a.

 • Smlouvou se rozumí jedno maximálně roční období mezi tzv. výročími podpisu servisní smlouvy. Na toto období účtujeme hodiny.

 • Servisní smlouvou se rozumí jedno několikaleté období s papírově uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a IS4U

 • Kontraktem se rozumí jeden obchodní případ (jeden zákazník) s obecnou sekvencí smluv v podobě implementace - servis1 - servis2 - atd.

Přehledová tabulka je rozdělena do sedmi sloupců, z nichž čtyři jsou pevné, neskrývací a zobrazují se všem, kteří mají oprávnění servisni_hodiny-zak na prohlížení přehledu servisních smluv a hodin:

 • Univerzita - ve sloupci je zobrazena zkratka univerzity, která se užívá v celém informačním systému a v komunikaci nejenom se zákazníkem (univerzitou), ale i s řešiteli.

 • Servisní smlouvy - tento sloupec zobrazuje informace, které se ke smlouvám přímo váží. Sloupec Servisní smlouvy je dále rozdělen na podsloupce:

  • Aktivní - sloupec zobrazuje počet aktivních smluv na dané univerzitě. Aktivní stav určuje koncové datum platnosti smlouvy.

  • Celkem - sloupec zobrazuje celkový počet smluv na univerzitě.

  • Evidence - ve sloupci je zobrazena ikona , přes kterou lze vstoupit do Evidence servisních smluv. V evidenci jsou uvedené všechny aktivní/neaktivní smlouvy s univerzitou. Aktuální smlouva má ve sloupci Smlouva uvedenou svoji platnost a nad tím možnost vstoupit do editace atributů přes ikonu . Ostatní uvedené záznamy v přehledu mají ve sloupcích Odkdy/Dokdy uvedena data většinou v rozpětí jednoho roku (například od 01.02.2013 do 01.01.2014). U aktuálního období smlouvy je uveden příznak , pokud je období neaktuální je uveden příznak . Sloupec Poznámka zobrazuje výčet vystavených faktur za konkrétní období (většinou měsíc) a počet fakturovaných hodin. Následuje sloupec Poznámky s ikonou pro vstup do přehledu poznámek; sloupec Editace  umožňuje oprávněné osobě editovat atributy smlouvy a vkládat poznámky; sloupec Čerpání  umožňuje vstup do přehledu požadavků, které jsou vázány ke smlouvě. Ve sloupci Ukončení se u aktuálních smluv zobrazuje ikona , přes kterou lze ukončit smlouvu a přečerpané hodiny odečíst z následujícího období.

  • Výročí - zde je zobrazeno datum výročí Servisní smlouvy. Pokud se výročí blíží, pak je datum zvýrazněno proloženě.

 • Servisní, víceprácové a expresní víceprácové hodiny v aktuálním období - ve sloupci je zobrazena evidence celkového počtu hodin rozdělených podle jejch povahy vůči řešeným požadavkům. Sloupec se dále dělí na tyto podsloupce:

  • Koupené - zde je zobrazen počet zakoupených hodin dle smlouvy.

  • Čerpání - sloupec zobrazuje počet hodin, které byly prozatím vyčerpány z celkového počtu zakoupených hodin. Číslo může být vyšší, než je suma zakoupených hodin a slouží zároveň jako odkaz do detailního přehledu čerpaných hodin patřících ke konkrétním požadavkům.

  • Zbývá - sloupec zobrazuje počet hodin, které jsou schválené nebo zbývají ke schválení atp. Sloupec se dále dělí do podsloupců Celkem, Schváleno, Dostupné nyní, Ke schváleníDostupné po schválení, jejichž podrobnější popis je uveden v legendě pod tabulkou, pokliknutím na slovo Zbývá.

  • Nepřidělené - ve sloupci se zobrazuje počet hodin, které mohou být doposud nepřiděleny do kategorie hodin servisní smlouvy.

  • Evidence - zobrazuje přehled požadavků aktivní servisní smlouvy. Do evidence lze vstoupit přes ikonu . U každého požadavku je zobrazeno jeho ID; Název požadavku; počet celkových hodin, které v součtu řešitelé upsali jako práci na požadavku; seznam řešitelů; datum akceptace; jméno zadavatele a sloupec s ikonou pro editaci. Každý požadavek lze označit zaškrtnutím checkboxu. Tuto a opačnou operaci lze provést i hromadně přes tlačítka dole pod tabulkou . S označenými požadavky lze provést operace přes kliknutí na tlačítka nebo .

  • Přehled - zobrazuje se uživatelům, kteří mají oprávnění nahlížet do přehledu smluv a hodin, ale nemají právo editovat přehled. Ve sloupci se zobrazuje ikona pro vstup do přehledu smluv.

Evidence smluv a servisních hodin dále obsahuje skrývací sloupce, které zobrazují podrobněji rozepsaný přehled hodin v těchto kategoriích:

 • Servisní hodiny v aktuálním období

 • Vícepracové hodiny v aktuálním období

 • Konzultační hodiny v aktuálním období

V každé kategorii se pak hodiny dělí ve sloupcích na Koupené; Čerpání - zde se zobrazuje počet doposud vyčerpaných hodin vůči zakoupeným; Zbývá - sloupec obsahující číslo, které může mít zápornou hodnotu, neboť jde o poměr mezi koupenými/schválenými hodinami a sumou hodin odhadované náročnosti řešení požadavku; Nepřidělené - tento sloupec se zobrazí uživatelům s oprávnění smlouvy-asmlouvy-p a mohou v něm být zobrazeny hodiny, které nebyly doposud přiřazeny do některé ze zmíněných kategorií. V posledním řádku tabulky se zobrazují sumy jednotlivých sloupců.