Otázky

Kromě tematických celků je možné ke každému předmětu státních zkoušek evidovat i zkušební otázky, které z tematických celků vycházejí. Tyto otázky jsou určeny pouze pro potřeby zkušební komise, tudíž nejsou zveřejňovány studentům, tak jako tematické celky. Evidují se v českém, resp. anglickém jazyce, přičemž jazyk se volí výběrem záložky v úvodu stránky. Otázky mohou zadávat garanti předmětů nebo uživatelé s oprávněním stud-e.

Možnost editace otázek garantem předmětu se řídí atributem studijního období Úprava předmětů SZ garantem. Není-li atribut v příslušném studijním období nastaven, mohou garanti předmětů otázky pouze prohlížet.

Zadávání otázek

Otázky, stejně jako tematické celky, se postupně vyplňují do připravených polí. Samostatně se zadává název otázky a její podrobnější popis. Název otázky se nesmí opakovat, musí být pro daný předmět a jazyk jedinečný a může může obsahovat maximálně 400 znaků. Popis je pak omezen na maximálně 1000 znaků. Množství polí na stránce se rozšiřuje vždy o jeden kliknutím na tlačítko . U předmětu lze evidovat až 80 otázek. Vyplněná pole se uloží tlačítkem .

Garant předmětu edituje otázky ve skladu předmětů SZ. Jakmile editaci dokončí, stiskne tlačítko , které příslušnému systémovému integrátorovi zašle e-mailem informaci o změně otázek u předmětu SZ. Systémový integrátor pak otázky ze skladu předmětů SZ zkopíruje do příslušného studijního období.

Otázku lze odstranit tak, že se smaže její název a popis a formulář se uloží, nebo je možné ji smazat v prohlížení otázek.

Pořadí otázek lze upravit v jejich prohlížení, kam lze přejít přes odkaz Prohlížení otázek v úvodu editační aplikace.

Prohlížení otázek

Aplikace slouží k prohlížení zkušebních otázek zvoleného předmětu státní zkoušky.

Seznam zkušebních otázek zvoleného předmětu je zobrazen v přehledové tabulce. Každá otázka je rozdělena na název (zobrazuje se tučně) a popis. Prostřednictvím ikon   ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých otázek.

Označené zkušební otázky je možné smazat kliknutím na tlačítko .