Volné dny

Aplikace Volné dny slouží k evidenci volných dnů a úseků, ve kterých ve zvoleném univerzitním období neprobíhá výuka. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-uo-a.

Evidence volných dnů je důležitá pro správné sestavení rozvrhů a organizaci jednotlivých rozvrhových konání, která se podle volných dnů v rozvrhu automaticky označují jako zrušená. Všechny zde evidované dny volna jsou automaticky propagovány do evidence volných dnů v rozvrzích příslušného období, přičemž propagace do rozvrhu probíhá pouze při založení nového rozvrhu. Dodatečně zaevidované volné dny nejsou do již založených rozvrhů propagovány. Takové dny je pak nutné přidat do jednotlivých rozvrhů ručně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že evidenci volných dnů je nutné provádět před založením samotných rozvrhů.

V aplikaci není nutné evidovat dny pracovního klidu (státní svátky). Tyto dny jsou automaticky přidány do evidence volných dnů rozvrhu vždy po založení rozvrhu.

Nový záznam se přidá pomocí připraveného formuláře, kde se z nabídky zvolí důvod volna a zadá se jeho začátek a konec. Data začátku a konce by měla náležet do zvoleného univerzitního období. Pokud datum vybrané období přesahuje, zobrazí se při vložení volného dne formulář žádající potvrzení přidání takového záznamu. Pro jednodenní volno zadejte u obou položek stejné datum.

Volitelnými položkami OdDo můžete volno omezit pouze na určitý časový úsek (např. od 7:00 do 12:00). Pokud je omezení zadáno, zobrazují se ve formuláři položky Zařadit překryvy na začátkuZařadit překryvy na konci. Položkou Zařadit překryvy na začátku určíte, že i rozvrhová konání, která zasahují do daného rozsahu volna pouze svým koncem, budou považována za zrušená. Analogicky položkou Zařadit překryvy na konci určíte, že zrušena budou i konání, zasahující do intervalu pouze začátkem. Není-li časové omezení nastaveno, bude volno platit vždy celý den. Volitelně je možné přidat i doplňující popis včeském a anglickém jazyce. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech volných dnů evidovaných ve zvoleném univerzitním období je zobrazen v přehledové tabulce. Každý záznam obsahuje údaje o důvodu, termínu (resp. rozsahu období), popis a také informace o zařazení překryvů na začátku a konci volna. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné jednotlivé záznamy editovat. Změny, stejně jako přidávání nových záznamů, má však smysl provádět jen před vlastním založením rozvrhů. Dodatečné změny nejsou do již existujících rozvrhů propagovány. Záznamy, které v rozvrzích nejsou použity, je možné označit zatržením políčka ve sloupci Ozn. a odebrat stisknutím tlačítka Odebrat označené. Záznamy, které jsou již použity v rozvrzích smazat nelze (zatrhávací pole se nezobrazí).