Podrobný přehled

Aplikace Podrobný přehled zobrazuje podrobné údaje o vybraném spisu nebo dokumentu evidovaném v Elektronické spisové službě. Zobrazované údaje jsou rozděleny do jednotlivých sekcí popsaných níže v tomto textu.

Základní informace

Tato sekce zobrazuje základní informace o vybraném spisu nebo dokumentu, tak jak byly zaevidovány při jeho založení, případně doplněny při jeho zpracování. Vždy jsou zobrazeny pouze aktuálně nastavené údaje. Pokud se spis nebo dokument nachází na aktuálním spisovém uzlu ve stavu, kdy je možné s ním dále pracovat, lze evidované údaje změnit nebo doplnit ve zpracování spisu/dokumentu přes aplikaci Zaznamenat změny.

Doplňující informace

V této sekci jsou zobrazovány doplňující informace evidované u spisu nebo dokumentu. Stejně jako základní údaje je možné údaje zobrazované v této sekci měnit pouze u spisu/dokumentu přes ikonu Zaznamenat změny, která je dostupná z aplikace Zpracování.

Spisy/Dokumenty, ze kterých spis/dokument vychází

V přehledové tabulce v této sekci je zobrazen seznam spisů/dokumentů, na které aktuálně zobrazený spis/dokument navazuje. Seznam je seřazen vzestupně dle návaznosti od bezprostředně nejbližšího spisu/dokumentu (první řádek tabulky) až po spis/dokument kořenový (poslední řádek tabulky). Vzdálenější předchůdce je v seznamu více odsazen. Podrobnosti o jednotlivých předchůdcích lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Nastavit předcházející spis/dokument k aktuálnímu je možné přes ikonu Nastavit navazující v aplikaci Zpracování.

Spisy/Dokumenty, které navazují na vybraný spis/dokument

V přehledové tabulce v této sekci je zobrazen seznam spisů/dokumentů, které navazují na aktuálně zvolený spis/dokument. Seznam je seřazen sestupně dle návaznosti od bezprostředně nejbližšího spisu/dokumentu (první řádek tabulky) až po poslední spis/dokument v řetězci (poslední řádek tabulky). Vzdálenější předchůdce je v seznamu více odsazen. Podrobnosti o jednotlivých předchůdcích lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Přiložené soubory

V přehledové tabulce je uveden seznam elektronických příloh, které jsou k dokumentu přiloženy. U každé přílohy je uveden její název, jméno uživatele, který přílohu vložil, datum vložení přílohy a zda je k příloze připojen i její digitální podpis ve formátu p7s. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Stažení souboru je možné příslušnou přílohu stáhnout a zobrazit. Pokud se dokument nachází na aktuálním spisovém uzlu ve stavu, kdy je možné s ním dále pracovat, lze přílohy smazat nebo doplnit ve zpracování dokumentu přes aplikaci Zaznamenat změny.

Elektornické přílohy se evidují pouze k dokumentům, nelze je evidovat ke spisu.

Průběh spisu/dokumentu

V přehledové tabulce zobrazené v této části je vypsán seznam uzlů, přes které zvolený spisu/dokument prošel. Seznam je zobrazován od uzlu, na kterém byl spis/dokument založen, po uzel, na kterém se spis/dokument nacházel naposledy, případně uzel, na který je předáván.

Operace provedené se spisem/s dokumentem

V této části je zobrazen seznam operací provedených s vybraným spisem/dokumentem během jeho evidence a zpracování v aplikacích Elektronické spisové služby. Seznam operací je řazen od nejstarší po nejnovější. U každé operace je uvedeno, kdo a kdy operaci provedl, spisový uzel, ze kterého byla operace provedena a stručný popis operace. Záznam operací probíhá automaticky v okamžiku provedení.

Zaznamenanou operací je i zobrazení informací o spisu/dokumentu v této aplikaci.

Dokumenty ve spisu

Tato část je zobrazena pouze v zobrazení podrobností o spisu a poskytuje přehled dokumentů, které jsou ve spisu zahrnuty. U každého dokumentu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, příjemce apod. Základní informace zobrazované v seznamu lze rozšířit o další údaje pomocí odkazů umístěných nad seznamem dokumentů. Ve sloupci Stavy mohou být zobrazeny ikony, které vyjadřují aktuální stav dokumentu. Význam ikon je popsán v legendě, podrobnosti k jednotlivým stavům lze najít v části věnované aplikaci K zpracování.

Tlačítkem je možné zobrazené podrobnosti spisu/dokumentu otevřít ve formě PDF dokumentu. V detailu dokumentu se navíc zobrazuje tlačítko , po jehož stisknutí se údaje o dokumentu vyexportují do souboru ve formátu XML dle standardu NASES.